1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ В ГАЛУЗІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

              

Перелік знань, якими повинні оволодіти студенти, вивчаючи курс

 •  Суть системи корпоративного управління, місце корпоративного управління в загальній системі управління підприємством;
 •  зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему корпоративного управління;
 •  економічні і правові засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління підприємством;
 •  функції, повноваження та організацію загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії;
 •  поняття і роль міжнародних стандартів корпоративного управління у підприємницькій діяльності;
 •  характеристика і елементи моделей корпоративного управління;
 •  типи, категорії і характерні ознаки акцій як пайових цінних паперів акціонерного товариства;
 •  поняття корпоративних фінансів, управління фінансовими ресурсами, дивідендна політика акціонерного товариства;
 •  інформаційний менеджмент в системі корпоративного управління;
 •  визначення відкритої, конфіденційної, таємної інформації, способи поширення інформації;
 •  сутність, задачі, форми реорганізації акціонерних товариств;
 •  визначення ефективності корпоративного управління, корпоративні рейтинги.

            Перелік вмінь та навичок, які повинні бути сформовані у студентів у процесі вивчення курсу

                 Загальнофункціональні вміння та навички

 •  Проводити аналіз системи корпоративного управління акціонерним товариством;
 •  впроваджувати міжнародні стандарти в практику корпоративного управління українськими підприємствами;
 •  формувати органи управління акціонерного товариства згідно їх функціям і установчим документам;
 •  володіти фінансовими механізмами корпоративного управління;
 •  аналізувати структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю;
 •  вміти формувати вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві;
 •  застосовувати та розробляти критерії оцінки ефективності корпоративного управління на підприємстві.

                 Фундаментальні вміння та навички

 •  Відбирати найбільш придатні методи, способи, форми акціонування підприємств;
 •  аналізувати існуючу структуру власності, систему контролю над підприємством, в умовах розмежування функцій управління та володіння;
 •  володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень в системі корпоративного управління;
 •  засвоїти методи і процедури реорганізації акціонерних товариств.

                 Предметно-видові вміння та навички

 •  Розробляти положення про органи управління акціонерних товариств;
 •  вміти формувати структуру управління підприємством акціонерної форми власності;
 •  розробляти функціональні обов'язки посадових осіб акціонерного товариства;
 •  проводити аналіз фінансового стану акціонерного товариства;
 •  впроваджувати методи захисту прав акціонерів та контролю за акціонерною власністю;
 •  складати план заходів щодо підготовки і проведення загальних зборів акціонерів;
 •  вміти підготовити і провести засідання правління, ревізійної комісії, спостережної ради акціонерного товариства.