Список рекомендованої літератури
 
 
 
 

 

 

 

1. Абелев Ю. М. Абелев М. Ю.  Основы  проектирования  и  строительства

на просадочных грунтах. - М.: Стройиздат, 1968. - 432 с.

2. Алисон А., Палмер Д. Геология: Пер. с англ.- М.: Мир, 1984.-568 с.

3. Ананьев В. П. Передельский Л. В. Инженерная геология и гидрогеология. - М.: Высшая школа., 1980. – 271 с. - ББК 26.3.

4. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В.1.1-12:2006. – [Чинний від 2007-01-02].- К.: ДП “Укрархбудінформ“, 2006. – 84 с. – (Національні стандарти України).

5. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. ДБН В.1.1-5-2000.

6. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва: ДБН А.2.1-1-2008 [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 74 с. - (Національні стандарти України).

7. Вода питьевая. Гигиеничекие требования и контроль за качеством. ГОСТ 2847-82. М., 1982. – 5 с.

8. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод: СН 496-77/ Госстрой СССР, 1977, № 78–77. – 25 с.

9. Грунти. Класифікація: ДСТУ Б.В.2.1-2-96. - [Чинний від 1997-01-01]. – К.: Мінбуд України, 1997. – 45 с. – (Національні стандарти України).

10. Денисов Н. Я. Инженерная геология. - М.: Госстройиздат, I960. – 404 с.

11. Довідник “ Інженерний захист та освоєння територій“ – К.: “Основа“, 2000. – 344 с. - ISBN 966-7233-26-Х.

12. Дружинин М. К. Основы инженерной геологии. - М.: Недра, І978. – 246с.

13. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи і фундаменти: [підручник]/ [М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, В. Г. Хілобок, А. В. Яковлєв].- К.: "Вища школа”, 1992. - 408 с. – ІSBN 5-11-003835-X.

14. Інженерний захист територій будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення. ДБН В.1.1-3-97.

15. Иванова М. Ф. Общая геология с основами исторической геологии. - М.: Высшая школа, I960. - 440 с.

16. Канализация. Наружные сети и сооружения: СНиП 2.04.03-85/ Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985. – 106 с.

17. Кигель Е. М. Эксплуатация канализационных очистных сооружений. Киев, “Будівельник”, 1978. - 144 с.

18. Крутов В. И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах. - К.: Будівельник, 1982. - 224 с.

19. Лурье Ю. Ю. Унифицированные методы анализа вод. М., “Химия”, 1973.

20. Маслов Н. Н. Основы инженерной геологи и механіки грунтов./ Н. Н. Маслов. - М.: Высш.шк., 1982. – 511 с.

21. Мустафаев А. А. Расчет оснований и фундаментов на просадочных грунтах. - М.: Высшая школа, 1979. - 368 с.

22. Николадзе Г. И. Коммунальное водоснабжение и канализация: Учебник для техникумов. / Г. И. Николадзе – М.: Стройиздат, 1983. – 423 с. – ББК 38.761.

23. Пособие по проектированию оснований и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) /НИИОСП им. Герсеванова.-М.: Стройиздат, 1986. - 415 с.

24. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення): СанПиН 4630–88, затверджені МОЗ СРСР 04.07.1988, № 4630–88.

25. Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання./С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів: “Новий світ-2000”, 2005. – 256 с. – ISBN 966-7827-34-8.

26. Теоретические основы инженерной геологии. Геологические основы/

Под ред. Е. М. Сергеева - М.: Недра, 1985. - 332 с.

27. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань. ДСТУ Б.А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) СПДБ.

29. Швецов Г.И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты [учеб. для вузов]/ Швецов Г.И. - М.: Высш.шк., 1987. - 296с.


 

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович

 

 

 

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як

навчальний  посібник  для  студентів  вищих навчальних

закладів             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УНІВЕРСУМ–Вінниця  2009