15.4.1 Класифікація порушених земель для рекультивації
 
 

 

 

Порушені території після комплексу відбудовних робіт використовуються для створення зон зелених насаджень загального й обмеженого користування, спеціального призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; житлових районів і мікрорайонів; зон водних регулюючих устроїв; рибо- і сільськогосподарських зон; зон водопостачання; комунально-складських зон тощо. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивациипередбачає класифікацію порушених земель залежно від напрямку подальшого використання в народному господарстві згідно з таблицею 15.1.

Для врегулювання питань подальшого використання земель, порушених гірничорудною промисловістю, розроблено їх класифікацію, що базується на систематизації форм порушення поверхні, походженні порушень, складі порід, віці відвалів, ступені їх зростання. Останніми роками в класифікаціях стали враховувати придатність зруйнованих земель до різних видів рекультивації.

Л. В. Єтеревська (1977) дала оцінку видів порушень у ґрунтовому покриві при добуванні корисних копалин (табл. 15.2).

Згідно з ГОСТ 17.5.3.04-835302-85 Охрана природы земли. Общие требования к рекультивации земель” розробка проектів рекультивації порушених земель повиннна проводитись з урахуванням таких факторов:

- природні умови району (кліматичні, педологічні, геологічні, гідрологічні, вегетаційні);

- розташування порушеної ділянки;

- перспективи розвитку району розроботок;

- фактичний або прогнозуємий стан порушених земель на момент рекультивації (площа, форми техногенного рельєфу, ступінь природного заростання, сучасне і перспективне використання порушених земель, наявність родючого шару грунту, прогноз рівня підземних вод, підтоплення, висушення, ерозійні процеси, рівень забруднення грунту);

- показники хімічного і гранулометричного складу, агрохімічних і агрофізичних властивостей, інженерно-геологічна характеристика вскришних і вміщуючих порід і їх сумішей в відвалах відповідно до вимог ГОСТ 17.5.1.03-86; господарчі, соціально-економічні і санітарно-гігієнічні умови района розміщення порушених земель;

 

Таблиця 15.1 - Классификація порушених земель за напрямками рекультивації в залежності від видів подальшого використання в народному господарстві

Група порушених земель за напрямками рекультивації

Вид використання рекультивованих земель

Землі сільськогосподарсього напрямку рекультивації

Рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насаждения

Землі лісогосподарського напрямку рекультивації

Лісонасадження загальногосподарчого і полезахисного призначения, лісорозплідники

Землі водогосподарського напрямку рекультивації

Водоймища для господарчо-побутових, промислових потреб, зрошення і потреб рибного господарства

Землі рекреаційого напрямку рекультивації

Зони відпочинку і спорта: парки і лісопарки, водоймища для оздоровчих цілей, мисливські угіддя, туристичні бази і спортивні споруди

Землі природоохоронного і санітарно-гігієничного напрямку рекультивації

Ділянки природоохоронного призначення: протиерозійні лісонасадження, задерновані або обводнені ділянки, ділянки, закріплені або законсервовані технічними засобами, ділянки самозаростання – що спеціально не упорядковуються для використання з господарчими або рекреаційними цілями

Землі будівельного напрямку рекультивації

Ділянки для промислового, цивільного і іншого будівництва, включючи розміщення відвалів відходів виробництва (гірських порід, будівельного сміття, відходов збагачення та ін.)

 

- термін використання рекультивованих земель з урахуванням можливості повторних порушень;

- охорона оточуючого середовища від забруднення пилом, газовими викидами і стічними водами відповідно до установлених нормам ГДВ і ГДК; охорона флори і фауни.


Таблиця 15.2 - Характеристика порушень ґрунтового покриву гірничодобувною промисловістю України

Чинник

Вид порушення

Ступінь порушення

Розвідування корисних копалин

Фрагментарні порушення біогеоце-нозів (часткове порушення грунтів та рослинності, різноманітні, в тому числі хімічні, забруднення)

Фрагментарний

Підземне добування корисних копалин

Створення акумулятивних (терикони) і денудаційних (провальних) форм техногенного рельєфу. Часткове порушення рослинного і грунтового покривів. Зниження рівня підземних вод, зменшення їхнього дебіту. Розвиток ерозії, отруєння атмосфери газами. Загальне зменшення площ під сільськогосподарськими та лісовими угіддями

Частковий але значний (місцями до повного)

Добування корисних копалин відкритим способом

Повне знищення культурних і природних ландшафтів. Висушення території. Виникнення значних площ з техногенним акумулятивним (відвали) і денудаційним (виїмки) рельєфом. Розвиток ерозії. Винесення на земну поверхню фітотоксичних порід, що забруднюють прилеглі поля

Повний

Будівництво лінійних комунікацій і споруд (трубопроводи, дороги, лінії електропередач)

Повне або часткове за протяжністю порушення біогеоценозного вкриття. Лінійне руйнування релбєфу.

Повний

Переробка корисних копалин

Поява великих акумулятивних форм техногенного рельєфу (відвали, гідровідвали, шламонакопичувачі). Перезволоження, заболочення і отруєння довкілля

Повний