13.5 Особливості очищення поверхневих стічних вод  
 
 

 Очищення поверхневих стічних вод регламентується СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения і Временной инструкцией по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77.

При раздільній системі каналізації очищення поверхневих сточних вод з території міста здійснюють на локальних або централізованих очистних спорудах поверхневого стока. При цьому в залежності від вимог до ступеню очищення, як правило, застосовують споруди механічного очищення (решітки, пісколовки, відстійники, фільтри). В деяких випадках можливе сумісне очищення поверхневих, побутових і виробничих стічних вод на спільних очистних спорудах, при цьому поверхневі стічні води акумулюють у накопичувачх і подають в систему каналізації в години мінімального притоку міських стічних вод.

Поверхневі стічні води з територій промислових підприємств а також з особливо забруднених ділянок, розташованих на селітебних територіях міст (бензозаправочні станції, стоянки автомашин, крупні автобусні станції тощо) необхідно піддавати очищенню. Якщо територія підприємства за складом і кількістю домішок, що накипичуються на поверхні, мало відрізняється від селитебної, поверхневі стічні води можуть бути направлені у дощову каналізацію населеного пункта.

Очистні споруди розміщуються на гирлових ділянках головних колекторів дощової каналізації перед випуском у водоймище. В випадку, коли за умовами забудови таке розміщення неможливе, очистні споруди розміщують вище за течією або на найбільш крупних притоках до головного колектору дощової каналізації.

Для очищення поверхневих стічних вод рекомендується передбачувати прості в експлуатації і надійні в роботі споруди механічного і фізико-хімічного очищення. У всіх випадках передбачають відстійні споруди. Для інтенсифікації процесса очищення і забезпечення більш глибокого ступеню очищення, ніж той, що досягається й відстйних спорудах, рекомендується застосовувати фільтрацію, коагуляцію, флотацію.

За необхідності зниження вмісту органічних домішок освітлені стічні води направляють на споруди біологічного очищення. Для інтенсифікації біологічного очищення міських і поверхневих стічних вод допускаеться застосовувати контактно-стабілізаційний метод (на аеротенках).

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які існують способи очищення стічних вод ?

2. Що таке механічне очищення стічних вод, як воно проводиться ?

3. Що таке біохімічне очищення стічних вод, як воно проводиться ?

4. Коли проводиться глибоке очищення стічних вод ? Якими методами ?

5. Яке призначення обеззаражування стічних вод ?

6. Як проводиться обеззаражування води хлоруванням ?

7. Назвіть більш прогресивні способи обеззаражування стічних вод.

8. Аналіз яких параметрів стічних вод виконується при лабораторно-технологічному контролі за роботою очисних споруд ?

9. Яка документація складається на очисних станціях за результатами контролю, які параметри в ній відображуються ?

10. Як відбирають проби для аналізу стічних вод до і після очищення ?

11. Особливості очищення поверхневих стічних вод.