13.4.2 Об’єм та періодичність виконання аналізів  
 
 

 

 

         Інформація про роботу усіх технологічних ліній, споруд, вузлів та станцій у цілому буде тим повнішою, чим частіше та у більшій кількості будуть проводитися аналізи.

Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр. – 95 регламентуються види, об’єм та періодичність аналізів стічної води.

Повний аналіз стічної води, що надходить на очисні споруди і  скидається у водойму, проводять за узгодженням з місцевими органами Мінекобезпеки України та Державного санітарного нагляду з урахуванням місцевих умов, але не рідше одного разу на декаду.

Проби для аналізу стічних вод, як неочищених, так і очищених, треба відбирати в місцях повного перемішування потоку з глибини 0,3 - 0,5 м. Періодичність відбору проб - не  рідше  одного разу на добу.

Бажано встановлення автоматичних пробовідбірників для одержання середньодобової проби.

Для всебічної оцінки режимів роботи очисних споруд необхідно вести кількісний і якісний облік роботи не тільки всього комплексу, але й окремих споруд за такими показниками:

- решітки -  кількість покидьків, їх вологість, зольність і густина - не рідше одного разу на місяць;

- піскоуловлювачі - кількість осаду за об'ємом, його густина, вологість, вміст піску - не рідше одного разу на місяць;

- первинні відстійники (у тому числі двох'ярусні) – кількість сирого осаду, його вологість, хімічний склад, кількість завислих речовин на виході, тривалість перебування стічної рідини у відстійнику - не рідше одного разу на декаду;

- аеротенки -  БСК повне стічної води перед і після перебування в аеротенку - один раз на тиждень; тривалість та інтенсивність аерації; кількість активного мулу, що надходить в аеротенки, та надлишкового мулу, що відводиться в мулоущільнювачі або на мулові майданчики; концентрація, ступінь рециркуляції і регенерації активного мулу, кількість повітря, поданого в аеротенки, вміст розчиненого кисню у воді - один раз на зміну;

- вторинні відстійники - тривалість відстоювання, винос мулу, концентрація рециркуляційного мулу - один раз на тиждень;  муловий індекс - два рази на тиждень, а у разі "спухання" мулу  -  кожної зміни;

- мулоущільнювачі - кількість, вологість, зольність мулу на вході і виході з споруди, тривалість ущільнення мулу, кількість завислих речовин в освітленій воді - один раз на декаду;

- преаератори - доза мулу, кількість повітря, тривалість аерації - один раз на зміну;

- біокоагулятори - доза мулу, кількість повітря, час перебування води у споруді,  вміст зважених речовин на вході і виході з споруди, кількість осаду, його вологість, зольність - один раз на зміну;

- біофільтри - БСК повне, ХСК, вміст завислих речовин, навантаження по БСК повному - один раз на декаду; температура води на вході і виході з споруди, вміст розчиненого кисню - один раз на зміну.

Робота споруд з обробки осадів контролюється за такими показниками:

- метантенки -  кількість і температура сирого осаду і мулу, а також збродженого осаду, що вивантажується з споруди;  кількість газу і витраченої пари - щоденно;  вологість, зольність осаду на вході і виході з споруди,  температура бродіння і хімічний склад осаду - щомісячно;

- мулові і піскові майданчики, мулові ставки - кількість і вологість осадів, що надходять на споруди і видаляються з споруд; тривалість сушіння, питомий опір фільтрування; БСК повне і вміст завислих речовин у дренажних водах - один раз на декаду;

- споруди механічного зневоднення осадів - кількість, вологість, зольність осадів перед обробкою і після неї; кількість фільтрату, вміст у ньому завислих речовин; дози і витрата реагентів, продуктивність вакуум-фільтрів - один раз на зміну; БСК повне дренажної води - один раз на декаду;

- аеробні стабілізатори осадів - тривалість та інтенсивність аерації; кількість осадів з первинних відстійників і надлишкового мулу; кількість  повітря, поданого  в споруду;  вміст розчиненого кисню - один раз на  зміну;  вміст сухої речовини, зольність, вологість та питомий опір фільтруванню стабілізованого осаду - один раз на тиждень;

- споруди термічного сушіння осаду - кількість, вологість, зольність сирого і висушеного осаду, температура топкових газів на вході і виході споруди, витрата пального (абсолютна і на одиницю продукції), продуктивність споруди - один раз на зміну;

- поля фільтрації - навантаження по воді на 1 га, БСК і вміст в очищеній воді завислих речовин, розчиненого кисню, бектеріальних забруднень - один раз на декаду;

- біологічні ставки - тривалість перебування стічних вод,  БСК повне, вміст завислих речовин на вході і виході, кількість затриманих осадів та їх характеристика - один раз на місяць; періодичність очищення ставків.

У процесі дезинфекції стічних вод контролюють дози і витрату хлору (хлорного вапна, гіпохлоритів), тривалість контакту, залишковий хлор і хлоропоглинання -  за узгодженням з місцевими органами Мінекобезпеки України та Державного санітарного нагляду.

Концентрацію залишкового активного хлору визначають кожну  годину, а хлоропоглинання (з бактеріологічним контролем за ефектом знезараження) для уточнення дози хлору і ефективної  концентрації залишкового хлору - не рідше одного разу на тиждень.

У кожній партії хлорного вапна повинна бути визначена його активність. Активність хлорного вапна, що зберігається на складі, повинна перевірятись щомісячно.