13.3.2 Система лабораторно-технологічної документації з обліку роботи споруд
 
 

              

Підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від  30 березня 1998 р. N 391 (391-98-п) "Про затвердження Положення про державну систем моніторингу навколишнього природного середовища" зобов'язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.

Лабораторно-виробничий контроль проводять на основі об'єктивних способів обліку і вимірювань за допомогою приладів, а також на основі методик аналізів, що регламентуються державними стандартами або погоджені з місцевими органами Мінекобезпеки України та Державного санітарного нагляду.

Усі прилади, що використовуються для вимірювань та обліку роботи очисних споруд, повинні бути повірені і опломбовані вірителем Держстандарту України.

Приладами повинні реєструватися:

- кількість стічних вод, що надходять на очисні  споруди, кількість осадів і мулу;

- рівні води і осаду в очисних спорудах;

- тиск і температура в установках термічної обробки осадів;

- температура в метантенках.

Ефективність роботи окремих споруд або всього комплексу очисних  споруд каналізації контролюють за складом стічних вод і осадів перед кожним етапом очистки і після нього.

Лабораторно-технологічна документація повинна відображати результати роботи окремих споруд та технологічних комплексів, служити основою для контролю якості очищення стічних вод та обробки осадів з боку органів водного і санітарного нагляду.

Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр. - 95, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30, регламентований перелік фізико-хімічних і бактеріологічних показників, за якими контролюють склад стічних вод.

Фізико-хімічні показники:

- температура стічних вод, гр. С;

- маса зважених речовин при 105 гр.С, мг/л;

- зольність, відсотків від маси зважених речовин;

- біхроматна окисненість (ХСК), мг/л;

- БСК5  і БСКповне , мг/л;

- азот загальний, мг/л;

- азот амонійних солей, мг/л;

- азот нітритів, мг/л;

- активна реакція (pH);

- розчинений кисень, мг/л;

- хлориди, мг/л;

- хлор активний, мг/л;

- фосфати, мг/л;

- синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), мг/л;

- нафтопродукти, мг/л;

- солі важких металів, мг/л.

Цей перелік може бути уточнений і доповнений місцевими органами Мінекобезпеки України з урахуванням місцевих умов.

Бактеріологічні показники:

- загальна кількість бактерій в 1 мл;

- колі-індекс;

- індекс колі-фагу;

- кількість яєць  гельмінтів  в  неочищеній  і очищеній стічній рідині.

Склад осадів стічних вод контролюють за такими показниками:

- питомий опір фільтрування, см/г;

- вологість, відсотків;

- зольність, відсотків;

- хімічний склад (кількість жирів, білків та вуглеводів), мг/л;

- вміст СПАР, мг/л.

Для осадів, які використовують як добрива, додатково визначають вміст: азоту, фосфору, калію, кальцію, солей важких металів, а також кількість життєздатних яєць гельмінтів.

На всіх спорудах необхідно вести облік витрати електроенергії, води і пари.

Дані про роботу очисних споруд, а також відомості про всі виявлені несправності черговий персонал зобов'язаний записувати в робочі журнали. Журнали заповнює кожна зміна, в дену зміну підводять підсумки роботи споруд за добу.

За даними обліку складають зведену відомість роботи очисних споруд.

У зведених відомостях необхідно наводити графічні матеріали, які свідчать про зміну усіх технологічних показників та параметрів по місяцям та у залежності від сезонних коливань температури стічної рідини і зовнішнього повітря. Крім того, корисно наводити графічні залежності між основними регулюючими параметрами та контрольними величинами. Накопичення таких залежностей за тривалий період експлуатації дає можливість впровадити автоматизовані системи управління навіть без застосування ЕОМ, а у випадку їх застосування – широко використовувати одержаний експлуатаційний матеріал.

         Рекомендується описувати заходи, які проведені при компенсації залпових скидів, підвищених витрат та концентрацій забруднень стічних вод, докладно описувати заходи, які проводяться при ліквідації порушеної роботи споруд, ремонтні роботи і т. д.

         Особливу увагу слід приділяти освоєнню нової техніки та технології очищення стічних вод і обробці осадів, застосуванню нових видів обладнання, методів аналізу, приладів, систем управління та технології ремонтних робіт.