12.6 Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод
 
 

 

 

Стічні води, які спускаються у водоймище, повинні бути очищені до такого ступеня, щоб вони не надавали на нього шкідливого впливу. Щоб правильно визначити необхідний ступінь очищення стічних вод, у кожному випадку необхідно мати докладні дані про їх об’єм та склад, а також дані детальних обстежень водоймища, які дозволяють характеризувати місцеві гідрогеологічні та санітарні умови. Необхідний ступінь очищення стічних вод визначається стосовно до загально санітарних та органолептичних показників шкідливості і до кожного із нормативних показників забруднення.

Розрахунки з визначення необхідного ступеня очищення стічних вод, які спускаються у водоймище, виконуються за вмістом суспендованих речовин, споживанням стічними водами розчиненого кисню, допустимою величиною БСК у суміші річної води і стічних вод, зміною активної реакції води водоймища, забарвленням, запахом, температурою, вмістом солей, а також за гранично допустимими концентраціями токсичних домішок та інших шкідливих речовин.

Зв’язок між санітарними вимогами до умов спуску стічних вод у водоймища (відповідність складу та властивостей води водоймища, яке використовується для водокористування населення, установленим нормативам) та необхідним ступенем очищення стічних вод перед спуском їх у водоймище у загальному вигляді виражається за формулою

  Сст q + Ср a Q ≤ (a Q + q) Cгр.д,                           (12.1)

де Сст – концентрація забруднення стічних вод, при якій не будуть перевищені допустимі границі (розрахунковий показник складу і властивостей води відповідно до санітарних вимог);

Ср – концентрація цього ж виду забруднення (шкідливої речовини) у воді водоймища вище місця випуску стоку, що розглядається;

Q і q – відповідно витрата води у водоймищі та витрата стічних вод, які поступають у водоймище;

а – коефіцієнт забезпеченості змішування, який визначає долю розрахункової витрати водоймища Q, що реально може приймати участь у розбавленні стічних вод;

Сгр.д. – нормативний показник або гранично допустимий вміст забруднення (ГДК) у воді водоймища.

Із формули (12.1) шляхом алгебраїчного перетворення одержимо значення  Сст:

                                 Сстгр.д. - Ср) + Сгр.д.                               (12.2)

Значення розрахункового показника забруднення стічних вод Сст, яке визначається розрахунком для нового або для діючого об’єкту та покладене в основу проектування очисних споруд, набуває значення контрольної величини на період експлуатації цих споруд. Допустимий вміст суспендованих речовин у стічних водах, що спускаються у водоймище, відповідно до санітарних правил може бути підрахований з рівняння

a Q b + q m = (a Q + q)(b + p),

звідки

                                        m = p(a  + 1) + b,                                    (12.3)

де m – вміст суспендованих речовин у очищених стічних водах, г/м3;

b – вміст суспендованих речовин у воді водоймища до спуску стічних вод, г/м3;

р – допустиме за санітарними правилами збільшення вмісту суспендованих речовин у водоймищі після спуску стічних вод (у залежності від виду водокористування), г/м3.

Ступінь необхідного очищення за суспендованими речовинами, D, може бути визначений за формулою

                                          D = 100(C - m)/C,     (12.4)

де С – кількість суспендованих речовин у стічній воді до очищення, г/м3.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть параметри, що визначають фізичні властивості води.

2. Назвіть параметри, що визначають хімічні властивості води.

3. Як визначається бактеріальне забруднення води ?

4. Які вимоги ставляться до господарчо-питної води ?

5. Які вимоги ставляться до виробничих вод ?

6. Методи обробки природних вод.

7. Фактори, що приводять до забруднення водоймищ.

8. Які фактори впливають на регенеруючі можливості водоймищ ?

9. Якими способами захищають водоймища від забруднень ?

10. Нормативи якості води у водоймищах питного, культурно-побутового значення.

11. Нормативи якості води у водоймищах рибогосподарського значення.

12. Правила спуску стічних вод у водоймища.

13. Як визначити необхідний ступінь очищення стічних вод.

14. Що таке ступінь необхідного очищення за суспендованими речовинами?