Курс загальної фізики для слухачів-іноземців підготовчого відділення


7.1.1. Фотоефект

 

Фотоефект – явище взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, в результаті якого енергія фотонів передається електронам речовини й останні переходять у новий енергетичний стан.

Розрізняють:

1) Зовнішній фотоефект – виривання електронів з речовини під дією світла.

2) Внутрішній фотоефект – перерозподіл електронів за енергетичними рівнями під дією світла(електромагнетного випромінювання).

Внутрішній фотоефект властивий деяким напівпровідникам і меншою мірою діелектрикам.

3) Ядерний фотоефект – це явище виривання нуклонів із ядра під дією жорсткого рентгенівського або ?-випромінювання. Явище зовнішнього фотоефекту вперше дослідив О.Г.Столєтов у 1890р. Схему дослідів Столєтова по дослідженню зовнішнього фотоефекту зображено на рисунку (Рис.70).

Залежність сили фотоструму від анодної напруги при сталому світовому потоці має такий вигляд (Рис.71):

Рисунок 1

Iн- струм насичення, який визначається числом електронів, що вириваються світлом з поверхні катода за одиницю часу.

Досліди Столєтова показують, що:

1. Сила фотоструму насичення Iн (кількість електронів, вирваних з поверхні металу за 1с), який виникає при освітленні монохроматичним світлом, пропорційна світловому потоку, що падає на катод.

2. Швидкість фотоелектронів визначається частотою падаючого світла ? і не залежить від інтенсивності світлового потоку.

3. Для будь-якої речовини характерна мінімальна частота ?min , нижче якої фотоефект не спостерігається. Дану частоту світла назив

ають червоною межею фотоефекту.

4. Явище фотоефекту безінерційне. Проміжок часу між початком освітлення і початком фотоструму не перевищує 10-9с.

А. Ейнштейн в 1905 році показав, що явище фотоефекту і його

закономірності можуть бути пояснені на основі запропонованої ним

квантової теорії фотоефекту. За законом збереження енергії:

hn = A +

Це рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту (виражає закон збереження енергії).

Енергія падаючого фотона витрачається на виконання електроном роботи виходу А з металу і надання електрону, який вилетів, кінетичної енергії .

Енергія кванта має бути більшою ніж робота виходу А.

h?

Мінімальна частота (червона межа), з якої для даної речовини починається фотоефект, дорівнює:

 

<  ЗМІСТ  >