Тема 5 ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

 1. Суть та види дивідендної політики
 2. Теорії дивідендної політики та методи нарахування дивідендів
 3. Чинники дивідендної політики
 4. Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів

 

Тестові завдання для самоконтролю

 1. Товариство може сплачувати дивіденди:
  1. грошовими коштами;
  2. грошовими коштами та цінними паперами;
  3. облігаціями;
  4. в будь-якій формі.
 2. Регулярні дивіденди поділяють на:
  1. проміжні та остаточні;
  2. спеціальні та остаточні;
  3. додаткові та спеціальні;
  4. проміжні та ліквідаційні.
 3. Регулярні дивіденди поділяють на:
  1. проміжні та остаточні;
  2. спеціальні та остаточні;
  3. додаткові та спеціальні;
  4. проміжні та ліквідаційні.
 4. Додаткові дивіденди – це дивіденди, які:
  1. пов’язані з певними подіями, що відбулись у фінансовій діяльності;
  2. підприємство виплачує нерегулярно, за пе­вних обставин;
  3. пов’язані з реалізацією частини майна корпорації;
  4. виплачуються наприкінці кожного кварталу.
 5. Ліквідаційні дивіденди – це дивіденди, які:
  1. підприємство виплачує нерегулярно, за пе­вних обставин;
  2. пов’язані з певними подіями, що відбулись у фінансовій діяльності;
  3. виплачуються наприкінці кожного року;
  4. пов’язані з реалізацією частини майна корпорації.
 6. Спеціальні дивіденди – це дивіденди, які:
  1. пов’язані з певними подіями, що відбулись у фінансовій діяльності;
  2. підприємство виплачує нерегулярно, за пе­вних обставин;
  3. пов’язані з реалізацією частини майна корпорації;
  4. виплачуються наприкінці кожного кварталу.
 7. За якого виду дивідендної політики суму дивідендів на одну акцію визначають шляхом ділення суми, виділеної на виплату ди­відендів за акціями, на кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу:
  1. нульового дивіденду;
  2. фіксованого дивіденду;
  3. виділення на дивіденди фіксованого відсотка з прибутку
  4. фіксованого дивіденду з преміальними випла­тами.
 8. Антиподом політики нульового дивіденду є політика:
  1. нульового дивіденду;
  2. фіксованого дивіденду;
  3. фіксованого дивіденду з преміальними випла­тами;
  4. 100% дивіденду.
 9. Яка дивідендна політика полягає у виділенні однієї і тієї самої абсолютної величини дивідендів із розрахунку на од­ну акцію:
  1. нульового дивіденду;
  2. фіксованого дивіденду;
  3. фіксованого дивіденду з преміальними випла­тами;
  4. 100% дивіденду.
 10. За політики фіксованого дивіденду з преміальними випла­тами:
  1. крім фіксованої величини дивідендів сплачується у випадку значних фінансових досягнень певний відсоток додатково;
  2. весь нерозподілений прибуток спрямовується на виплату у формі дивідендів;
  3. крім фіксованого дивіденду щоразу сплачуються преміальні випла­ти;
  4. крім фіксованого дивіденду раз на півроку сплачуються преміальні випла­ти.
 11. Основою якої теорії дивідендної політики є те, що виплата грошових дивідендів не впливає на ринкову вартість підприємства:
  1. синиці в руках;
  2. податкових переваг;
  3. Ла Порта;
  4. іррелевантності.
 12. Згідно з якою теорією дивідендної політики менеджери підприємства прагнуть до стабілізації розміру грошових виплат:
  1. сигнальної;
  2. синиці в руках;
  3. Ла Порта;
  4. іррелевантності.
 13. Згідно з якою теорією дивідендної політики грошові виплати визначаються рівнем залеж­ності менеджменту від власників корпоративних прав:
  1. податкових переваг;
  2. синиці в руках;
  3. Ла Порта;
  4. агентських витрат.
 14. Згідно з якою теорією дивідендної політики акціонери віддають перевагу саме поточним грошовим дивідендним виплатам:
  1. податкових переваг;
  2. синиці в руках;
  3. іррелевантності;
  4. агентських витрат.
 15. Відношення чистого прибутку до кількості звичайних акцій в обігу є коефіцієнтом:
  1. дивідендних виплат на 1 звичайну акцію;
  2. чистого прибутку на 1 звичайну акцію;
  3. кратності покриття дивідендів прибутком;
  4. дивідендних виплат.
 16. Відношення дивідендів за звичайними акціями до кількості звичайних акцій в обігу є коефіцієнтом:
  1. дивідендних виплат на 1 звичайну акцію;
  2. чистого прибутку на 1 звичайну акцію;
  3. кратності покриття дивідендів прибутком;
  4. дивідендних виплат.
 17. Відношення дивідендів на 1 акцію до чистого прибутку на 1 акцію є коефіцієнтом:
  1. дивідендних виплат на 1 звичайну акцію;
  2. чистого прибутку на 1 звичайну акцію;
  3. кратності покриття дивідендів прибутком;
  4. дивідендних виплат.
 18. Відношення чистого прибутку на 1 акцію до дивідендів на 1 акцію є коефіцієнтом:
  1. дивідендних виплат на 1 звичайну акцію;
  2. чистого прибутку на 1 звичайну акцію;
  3. кратності покриття дивідендів прибутком;
  4. дивідендних виплат.
 19.  Який коефіцієнт характеризує величину відсотків чистого прибутку, яка розподілена акціонерним товариством у вигляді дивідендних виплат:
  1. реінвестування;
  2. утримання;
  3. кратності покриття дивідендів прибутком;
  4. дивідендних виплат.
 20. Який коефіцієнт є фундаментальним показником привабливості акції для інвестора:
  1. мультиплікатор курсу акції;
  2. реінвестування;
  3. утримання;
  4. мультиплікатор дивіденду акції.

  Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 21. Коефіцінт утримання показує кількість відсотків, яку може забезпечити темпи зростання за рахунок внутрішніх джерел.
 22. 1) Так; 2) ні.

 23.  Коефіцієнт дивідендних виплат визначає стратегічну можливість виплат дивідендів.
 24. 1) Так; 2) ні.

 25.  Високий коефіцієнт дохідності акціонерного капіталу «з’їдається» високими дивідендами.
 26. 1) Так; 2) ні.

 27.  Наприкінці фінансового року виплачуються остаточні дивіденди.
 28. 1) Так; 2) ні.

 29.  Для підприємств, що займаються видобутком корисних копа­лин, характерним є політика нульового дивіденду.
 30. 1) Так; 2) ні.

 31.  Прогресивна дивідендна політика передбачає поступо­ве постійне збільшення дивідендних виплат із розрахунку на од­ну акцію.
 32. 1) Так; 2) ні.

 33.  Метод гнучкої дивідендної політики прив’язує розмір грошових дивідендних виплат до аб­солютної величини фінансових результатів підприємства у звіт­ному фінансовому періоді, за який виплачуються дивіденди, шляхом затвердження незмінного коефіцієнта дивідендних ви­плат.
 34. 1) Так; 2) ні.

 35.  Правило ослаб­леного капіталу передбачає, що в разі неплатоспроможності корпорація може не виплатити дивідендів.
 36. 1) Так; 2) ні.

 37.  В Україні виплата дивідендів здійснюється лише з нерозподіленого прибутку в обсязі, встанов­леному рішенням загальних зборів акціонерного товариства.
 38. 1) Так; 2) ні.

 39. Підприємства, які випускають принципово нову продукцію і швидко розвиваються, основну ча­стину чистого прибутку спрямовують на економічне зростання та можуть протягом кількох років підтримувати відносно низький коефіцієнт дивідендних виплат.
 40. 1) Так; 2) ні.

   

 

Типові приклади розв’язування задач

Задача 1. На загальних зборах ПАТ «Вінницяфармація» прийнято рішення про подрібнення акцій у співвідношенні 1 : 5 та зменшення розміру статутного капіталу з 20 тис. грн до 15 тис. грн шляхом викупу та анулювання акцій. Номінальна вартість акцій до їх подрібнення становила 0,25 грн, ринкова – 1,5 грн. Визначити дивіденди на одну акцію, які отримають акціонери в результаті здійснення таких операцій та кінцевий ринковий курс акцій.

Розв’язання

В результаті подрібнення одна акція номіналом у 0,25 грн конвертується у 5 акцій номіналом 0,05 грн та ринковою вартістю 0,3 грн.
Для зменшення статутного капіталу з 20 до 15 млн грн, необхідно здійснити викуп кожної п’ятої акції, тобто співвідношення, з яким здійснюватиметься викуп та анулювання акцій, становитиме 5 : 1.
З 20000 акцій номіналом 0,05 грн в обігу залишиться 15000 акцій. Отже, акціонер, який спочатку володів однією акцією номіналом 0,25 грн, отримує компенсацію в 0,05 грн. Після анулювання кожної п’ятої акції ринковий курс акцій, що залишилися в обігу, підвищиться і сумарно складе ту саму величину, що й до зменшення статутного капіталу.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 2. Загальними зборами ПАТ «Поділля» прийнято рішення про подрібнення акцій у співвідношенні 1 : 5 та зменшення розміру статутного капіталу з 200 тис. грн. до 150 тис. грн. шляхом викупу та анулювання акцій. Номінальна вартість акцій до їх подрібнення становить 1,5 грн, ринкова ­− 3 грн. Визначити дивіденди на одну акцію, які отримають акціонери в результаті таких операцій та кінцевий ринковий курс акцій.

Задача 3. Визначити чисту суму дивідендів, яку одержить акціонер, що володіє пакетом акцій у 15 % статутного капіталу акціонерного товариства, за наявності таких даних:

 1. Зареєстрований капітал АТ – 350 тис. грн (25000 акцій номінальною вартістю 14 грн).
 2. Власний капітал АТ – 850 тис. грн.
 3. Податок на прибуток підприємства  20 тис. грн.
 4. Маса дивіденда – 50 тис. грн.

Задача 4. Визначте розмір дивідендів на одну просту акцію, фонд дивідендних виплат (за простими акціями), а також сукупний дохід власників корпоративних прав ПАТ «Грань» на момент виплати дивідендів. Зареєстрований капітал товариства сформований із 245000 акцій номінальною вартістю 2,5 грн кожна. На момент фіксації реєстру власників іменних цінних паперів в обігу перебували 97 % випущених акцій. Середній ринковий курс корпоративних прав товариства 15 грн. За умовами проспекту емісії привілейованих ак­цій, сукупна частка яких у статутному капіталі дорівнює 5 %, зафіксовані такі ставки дивідендних виплат: за привілейованими акціями серії А (6000 штук) - 18 %; серії В (6000 штук) - 22 %. Підприємством оголошено про виплату грошових дивідендів у розмірі 300 000 грн.

Задача 5. Статутний капітал підприємства становить 350 тис. грн і сформований лише із простих акцій. Усі емітовані акції перебувають в обігу. За результатами діяльності у звітному році оподаткову­ваний прибуток підприємства склав 150 тис. грн, у тому числі у фонд дивідендних виплат спрямовано 30 % чистого прибутку. Підприємство реалізовує політику стабільних дивідендів зі ставкою 5%. Чи може підприємство реалізувати об­рану дивідендну політику у звітному році?