Тема 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

 1. Суть джерел фінансування підприємств
 2. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання касового підходу
 3. Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання методу нарахування
 4. Управління грошовими потоками (Cash Flow) підприємства

 

Тестові завдання для самоконтролю

 1. Основним внутрішнім джерелом за використання касового підходу є:
  1. самофінансу­вання, яке пов’язане з реінвестуванням прибутку у відкритій чи прихованій формі;
  2. самофінансу­вання шляхом додаткових внесків засновників;
  3. амортизаційні відрахування;
  4. отримання відстрочки за платежами.
 2. До джерел самофінансування не належать:
  1. дооцінка основних засобів;
  2. нерозподілений прибуток;
  3. амортизація;
  4. резерви для відшкодування майбутніх витрат.
 3. Приховані резерви :
  1. відображаються у статті балансу «Додатковий капітал»;
  2. можуть формуватися в результаті поповнення забезпечень наступних витрат;
  3. це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не відображена в його балансі;
  4. утворюються в результаті заниження реалізаційних цін на продукцію.
 4. Тезаврація прибутку – це :
  1. розподіл чистого прибутку між власниками підприємства;
  2. спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства;
  3. приховування прибутку;
  4. спрямування прибутку виключно на поповнення власних обігових коштів підприємства.
 5. Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про рух коштів у результаті:
  1. операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
  2. операційної, фінансової та звичайної діяльності;
  3. основної, інвестиційної та фінансової діяльності;
  4. основної, інвестиційної та звичайної діяльності.
 6.  Які з перерахованих видів операцій, пов’язаних із рухом грошових коштів не належать до фінансової діяльності?
  1. надходження від реалізації необоротних активів 40 тис. грн;
  2. отримання позики в розмірі 15 тис. грн;
  3. сплата дивідендів в розмірі 5 тис. грн;
  4. погашення позики в розмірі 20 тис.грн.
 7. Заповніть пропущені слова. Згідно з П(С)БО, _________ діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів:
  1. інвестиційна;
  2. операційна;
  3. фінансова;
  4. звичайна.
 8. Із якими операціями пов’язаний рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності:
  1. придбанням (реалізацією) майна довготривалого користування;
  2. випуском облігацій і цінних паперів короткострокового характеру;
  3. виконання робіт і надання послуг;
  4. виплатою дивідендів?
 9. Чистий рух грошових коштів підприємства за звітний період дорівнює:
  1. залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду;
  2. сумі чистого руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
  3. різниці між залишком грошових коштів на початок періоду та залишком грошових коштів на кінець періоду;
  4. сумі вхідних грошових потоків по підприємству за звітний період.
 10. Яке з даних надходжень грошових коштів не є надходженням від інвестиційної діяльності:
  1. реалізація необоротних активів;
  2. реалізація майнових комплексів;
  3. реалізація необоротних активів;
  4. надходження власного капіталу?
 11. У Звіті про рух коштів надходження від випуску акцій мають класифікуватися як надходження коштів від:
  1. кредитної діяльності;
  2. операційної діяльності;
  3. інвестиційної діяльності;
  4. фінансової діяльності.
 12. До відтоку коштів від інвестиційної діяльності належать:
  1. виплата дивідендів;
  2. сплата податків;
  3. покупка цінних паперів;
  4. придбання нематеріальних активів.
 13. Заповніть пропуски у висловлюванні. До типових прикладів руху коштів у рамках __________ діяльності належать такі: випуск власного капіталу (акцій); отримання позик та їх погашення; викуп акцій власної емісії;  сплата дивідендів:
  1. операційної;
  2. інвестиційної;
  3. фінансової;
  4. звичайної.
 14. До відтоку коштів від інвестиційної діяльності належать:
  1. виплата дивідендів;
  2. сплата податків;
  3. покупка цінних паперів;
  4. придбання нематеріальних активів.
 15. Заповніть пропуски у висловлюванні. До типових прикладів руху коштів у рамках __________ діяльності належать такі: випуск власного капіталу (акцій); отримання позик та їх погашення; викуп акцій власної емісії;  сплата дивідендів:
  1. операційної;
  2. інвестиційної;
  3. фінансової;
  4. звичайної.
 16. До типових прикладів руху коштів у результаті _____  діяльності слід віднести: надходження коштів від реалізації продукції; надходження коштів за надання права користування активами (оренда); платежі постачальникам; виплати працівникам; сплата податків тощо:
  1. операційної;
  2. інвестиційної;
  3. фінансової;
  4. звичайної.
 17. До грошових потоків від операційної діяльності не належать:
  1. надходження коштів від реалізації продукції;
  2. виплата дивідендів;
  3. сплата штрафів і неустойок;
  4. виплата заробітної плати.
 18. У звіті про рух коштів надходження від випуску акцій мають класифікуватися як приплив коштів від:
  1. кредитної діяльності;
  2. операційної діяльності;
  3. інвестиційної діяльності;
  4. фінансової діяльності.

  Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 19. Згідно з методом нарахування основними елементами внутрішніх джерел фінансування підприємств є чистий прибуток; амортизаційні відрахування та забезпечення наступних витрат і платежів.
 20. 1) Так; 2) ні.

 21. Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень коштів, генерованих його господарською діяльністю.
 22. 1) Так; 2) ні.

 23. Дослідження грошових потоків за видами діяльності підприємства спрямовується на визначення показників чистого руху грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та оцінювання їх впливу на загальну зміну залишків грошових коштів у звітному періоді.
 24. 1) Так; 2) ні.

 25. Прямий метод передбачає визначення суми чистого надхо­дження (чистої витрати) в результаті операційної діяльності че­рез послідовне коригування показника прибутку (збитку) від зви­чайної діяльності до оподаткування, наведеного у звіті про фінансові результати.
 26. 1) Так; 2) ні.

 27. У світовій економічній літера­турі залежно від способу відображення прибутку у звітності, зок­рема в балансі, виділяють приховане та відкрите самофінансування.
 28. 1) Так; 2) ні.

 29. У світовій економічній літера­турі залежно від способу відображення прибутку у звітності, зок­рема в балансі, виділяють приховане та відкрите самофінансування.
 30. 1) Так; 2) ні.

 31. Амортизаційні відрахування є джерелом самофінансування за касового підходу.
 32. 1) Так; 2) ні.

 33. Відкрите самофінансування це частина власного капіталу підприємст­ва, яка жодним чином не відображена в його балансі.
 34. 1) Так; 2) ні.

 35. Під терміном «амортизація» основних засобів і нематеріаль­них активів розуміють поступове віднесення витрат на їх при­дбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань.
 36. 1) Так; 2) ні.

 37. Ефект фінансування за рахунок забезпечень проявляється за­вдяки існуванню часового розриву між моментом їх формування та використання.
 38. 1) Так; 2) ні.

 39. Забезпечення підприємства відносять до власного капіталу.
 40. 1) Так; 2) ні.

 41. У П(С)БО виділяють чотири види діяльності, відповідно до яких формуються грошові потоки.
 42. 1) Так; 2) ні.

 43. Грошовий потік від операційної діяльності суб’єкта підприєм­ництва розглядається є основним джерелом фінансового забезпе­чення його господарської діяльності у наступні періоди.
 44. 1) Так; 2) ні.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1. Визначити обсяги вхідних грошових потоків на підприємстві в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності (окремо), якщо відомі такі дані:

 1. Підприємство отримало кредит у сумі 150 тис. грн.
 2. У результаті емісії звичайних акцій на підприємство надійшло 100 тис. грн, у т. ч. спрямовано на збільшення статутного капіталу — 80 тис. грн, на збільшення додаткового капіталу — 20 тис. грн.
 3. Обсяг виручки від реалізації продукції становив 120 тис. грн.
 4. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами іншого підприємства – 50 тис. грн.
 5. Підприємство продало ОВДП – 20 тис. грн.

Задача 2. Визначити грошові потоки від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

 1. Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 20 тис. грн.
 2. Надходження від емісії акцій становлять 320 тис. грн, у т. ч. на збільшення статутного капіталу було спрямовано 100 тис. грн.
 3. Надходження від емісії облігацій – 40 тис. грн.
 4. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 20 тис. грн.
 5. Собівартість реалізованої продукції — 500 тис. грн, у т. ч. амортизація основних засобів — 20 тис. грн.

 

Задача 3. Визначити грошові потоки від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

 1. Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис. грн.
 2. Надходження від емісії облігацій – 60 тис. грн.
 3. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 40 тис. грн.
 4. Собівартість реалізованої продукції – 800 тис. грн, у т. ч. амортизація основних засобів – 20 тис. грн.
 5. Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, – 70 тис. грн.

Задача 4. Визначити обсяги грошових потоків на підприємстві в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності (окремо), якщо відомі такі дані:

 1. Обсяг виручки від реалізації продукції становив 420 тис. грн.
 2. Собівартість реалізованої продукції –320 тис. грн.
 3. Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, — 65 тис. грн.
 4. Підприємство отримало кредит у сумі 60 тис. грн.
 5. Надходження від емісії звичайних акцій – 20 тис. грн.
 6. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 45 тис. грн.
 7. Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 90 тис. грн.
 8. Витрати на патентування – 60 тис. грн
 9. Виплати грошових коштів працівникам – 40 тис. грн.
 10. Погашення позик – 30 тис. грн.

Задача 5. Визначити Free Cash-flow (перед фінансуванням), використовуючи такі показники:

 1. Величина операційного Cash-flow – 120 тис. грн.
 2. Надходження від емісії облігацій – 80 тис. грн.
 3. Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 30 тис. грн.
 4.  Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, – 80 тис. грн.
 5. Амортизаційні відрахування – 10 тис. грн.

 

Задача 6. Розрахувати, через скільки звітних періодів за умови стабільної динаміки руху грошових коштів підприємство зможе погасити свою заборгованість за рахунок операційної діяльності, якщо:

 1. Операційний Cash-flow за звітний період – 250 тис. грн;
 2. Довгострокові зобов’язання та забезпечення – 440 тис. грн;
 3. Поточні зобов’язання та забезпечення – 600 тис. грн;
 4. Поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду –
  60 тис. грн;
 5. Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду — 30 тис. грн;
 6. Дебіторська заборгованість –130 тис. грн.