Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

 

Розв’язання тестів та задач даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

 1. Характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності.
 2. Фінансова діяльність господарських товариств.
 3. Фінансова діяльність об’єднань підприємств, венчурних і рієлтерських підприємств.
 4. Фінансова діяльність державних підприємств.
 5. Фінансові нормативи діяльності кооперативів і кредитних спілок та їх об’єднань.
 6. Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та країнах ЄС.

Тестові завдання

 1. Діяльність яких суб’єктів господарювання не має на меті отримання прибутку:
  1.  квазікорпорації;
  2. ринкові некомерційні організації;
  3. акціонерні товариства;
  4.  командитне товариство.
 2. Акціонери публічного акціонерного товариства відповідають за зобов’язаннями товариства:
  1. лише в межах належних їм акцій;
  2. в межах їх внесків до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства;
  3. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;
  4.  своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства.
 3. Яку кількість акціонерів може мати приватне АТ:
  1.  будь-яку кількість;
  2. не менше 50 акціонерів;
  3. не більше 100 акціонерів;
  4.  не більше 300 акціонерів.
 4. Якою є періодичність внесення до порядку денного загальних зборів питання анулювання акцій та їх консолідації і дроблення:
  1. не рідше ніж раз на п’ять років;
  2. не рідше ніж раз на три роки;
  3. не частіше ніж раз на сім років;
  4.  за рішенням зборів акціонерів.
 5.  Які з наведених характеристик стосуються акціонерного товариства?
  1. товариство може емітувати облігації;
  2. корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством;
  3. засновниками підприємства можуть бути лише юридичні особи;
  4. Засновники зобов’язані бути держателями акцій на суму не менше 25 % статутного капіталу протягом усього періоду діяльності підприємства.
 6. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за боргами товариства:
  1. лише в межах належних їм акцій;
  2. лише в межах їх внесків до статутного капіталу;
  3. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм особистим майном;
  4. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном.
 7. Яку кількість учасників може мати товариство з обмеженою відповідальністю:
  1. будь-яку кількість;
  2. не менше 5 чоловік;
  3. не більше 10 чоловік;
  4. не більше 100 чоловік.
 8. Учасники командитного товариства відповідають за боргами товариства:
  1. лише в межах їх внесків до статутного капіталу;
  2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм особистим майном;
  3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;
  4. частина учасників відповідає в межах внесків до статутного капіталу, частина – своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном.
 9. Учасники повного товариства відповідають за боргами товариства:
  1. лише в межах їх вкладів у статутний капітал;
  2. своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;
  3. своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;
  4. своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства.
 10. Суб’єктами малого підприємства можуть вважатись ті підприємства, в яких впродовж календарного року:
  1. кількість працівників не перевищує 50 осіб  та  річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро;
  2. кількість працівників не перевищує 30 осіб  та  річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро;
  3. кількість працівників  перевищує 50 осіб  та  річний дохід перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро;
  4. кількість працівників перевищує 250 осіб  та  річний дохід перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро.
 11. Концерн являє собою:
  1. тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети;
  2. статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності;
  3. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися;
  4. договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва тощо.
 12. Які з наведених характеристик стосуються асоціації?
  1. тимчасове статутне об'єднання підприємств;
  2. статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності;
  3. не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників;
  4. не є юридичною особою.
 13. Які з наведених характеристик стосуються концерну?
  1. тимчасове статутне об'єднання підприємств;
  2. передача права представляти інтереси учасників у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями;
  3. не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників;
  4. не є юридичною особою.
 14. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи?
  1. з дати державної  реєстрації  її створення;
  2. з дати реалізації 50% акцій;
  3. з дати прийняття рішення про створення холдингу;
  4. не набуває статусу юридичної особи.
 15. Якою діяльністю першочергово займаються венчурні підприємства?
  1. фінансовою;
  2. інвестиційною;
  3. інноваційною;
  4. усіма можливими видами діяльності.
 16. У якій організаційно-правовій формі можуть створюватись комеційні банки відповідно до вітчизняного законодавтсва?
  1. будь-якій;
  2. акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю;
  3. приватного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю;
  4. акціонерного товариства та товариства з повною відповідальністю.

  Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 17. Об'єднання підприємств є юридичною особою.
 18. 1) Так; 2) ні.

 19. Підприємства - учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання.
 20. 1) Так; 2) ні.

 21. Суб'єкти господарювання є інституційними одиницями національної економіки України.  
 22. 1) Так; 2) ні.

 23. Господарське товариство може  мати  у  власності  цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є.
 24. 1) Так; 2) ні.

 25. Квазікорпорації – це унітарні підприємства.  
 26. 1) Так; 2) ні.

 27. Некомерційна господарська діяльність – це самостійна систематична господарська ді­яльність, здійснювана суб’єктами господарювання, спрямована на одержання прибутку.
 28. 1) Так; 2) ні.

 29. Дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів можуть отримати підприємства будь-якої організаційно-правової форми господарювання.
 30. 1) Так; 2) ні.

 31. Акції приватного акціонерного товариства розподіляються між засновниками і не можуть розпо­всюджуватися публічно.
 32. 1) Так; 2) ні.

 33. Річні загальні збори акціонерного товариства проводяться не раніше 30 квітня наступного за звітним року.
 34. 1) Так; 2) ні.

 35. Юридична особа, яка перейшла на спро­щену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно оби­рає одну з таких ставок єдиного податку: 6 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акциз­ного збору в разі сплати ПДВ або 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, в разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
 36. 1) Так; 2) ні.

 37. До оплати 50 % ста­тутного капіталу акціонерне товариство може здійснювати обмежений перелік операцій, не пов’язаний з його заснуванням.
 38. 1) Так; 2) ні.

 39. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників.
 40. 1) Так; 2) ні.

 41. Статутний  капітал  товариства  з  обмеженою відповідальністю
  підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з
  дня державної реєстрації товариства.
 42. 1) Так; 2) ні.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1. За результатами зборів засновників прийнято рішення про заснування ПАТ «Форест». Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

 • номінальна вартість акцій – 150 грн; курс емісії – 100 %;
 • усі акції товариства є простими;
 • кількість акцій, які підлягають розміщенню, – 150 000 шт.;
 • накладні затрати, пов’язані із заснуванням підприємства, – 30 000 грн;
 • на момент скликання установчих зборів ПАТ в цілому було сплачено 50 % номінальної вартості акцій.

Чи буде засноване ПАТ «Форест»?
Який вигляд матиме перший розділ пасиву балансу ПАТ «Форест» за умови його реєстрації ? Відповідь коротко обґрунтувати.

Задача 2.  Петренко В. В., Сіренко Г. Г., Коваленко П. П. та Дзюба М. М. вирішили заснувати товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря».  Зазначена в установчих документах відносна частка окремих учасників у статутному капіталі ТОВ «Зоря» становить: Петренка В. В. – 30 %; Сіренка Г. Г. та  Дзюби М. М. – по 25 %; Коваленка П. П. – 20 %.
На момент реєстрації ТОВ «Зоря» Петренко В. В. вніс 50 тис. грн, що становить 100 % його частки в статутному капіталі; Сіренко Г. Г. – 80 тис. грн, Коваленко П. П. – 70 тис. грн., Дзюба М. М. – 60 тис. грн.
Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу створеного ТОВ «Зоря».

Задача 3.  Прийнято рішення про заснування публічного акці­онерного товариства. Засновниками організовано відкриту підписку на акції, результати якої характеризуються такими даними:

 • номінальна вартість акцій – 250 грн., курс емісії – 100 %;
 • кількість акцій, які підлягають розміщенню – 50 000 шт.;
 • накладні затрати, пов'язані із заснуванням підприємства – 90000 грн.;
 • на момент скликання установчих зборів акціонерного товариства всі акції були спла­чені за ціною емісії.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу створеного акці­онерного товариства. Зробити висновки.