СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]:  від 02.12.2010,   № 2755-VІ, редакція від 07.01.2016, підстава 903-19 // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон  України [Електронний ресурс]: від 16.07.99 № 966-XIV зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /?nreg=996-14. – Назва з екрана.
 3. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. [Електронний ресурс] :  затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству 23.02.1998 № 22.  – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0214-98. – Назва з екрана.
 4. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16  [Електронний ресурс] :  вiд 31.12.1999  № 318. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00. – Назва з екрана.
 5. Дохід: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15   [Електронний ресурс] :  від 10.12.1999 р. № 290. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. – Назва з екрана.
 6. Загальні вимоги до фінансової звітності: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 [Електронний ресурс] : від 07.02.2013 № 73. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. – Назва з екрана.
 7. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 [Електронний ресурс] : від 25.02.2000 № 39 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /?nreg= z 0161-00. – Назва з екрана.
 8. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р., №23. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231 -12.
 9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів № 616 від 14.07.2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16.
 10. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. / Базілінська О. Я. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с.
 11. Арєф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Арефєва, Т. Б. Кузенко. – К. : Вид. Європ. ун-ту, 2004. – 170 с.
 12. Довгалюк В. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Довгалюк. – Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 2003. – 156 с.
 13. Дороніна М. С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібн. / М. С. Дороніна, Л. С. Мартюшева, Д. А. Горовий. – Х. : Харк. держ. екон. ун-т., 2002. – 156 с.
 14. Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / Зянько В. В. , Єпіфанова І. Ю., Зянько В. В. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 168 с.
 15. Зянько В. В. Фінансовий аналіз та звітність: практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2008. –83 с.
 16. Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посіб. / Кравчук О. М., Лещук В. П. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 504 с.
 17. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. - К.: ЦУЛ, 2009. - 320 с.
 18. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Конспект лекцій для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво / Н.М. Штефан. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 80 с.
 19. G. Thomas Friedlob, Lydia Lancaster Folger Schleifer.  Essentials of financial analysis. –  John Wiley and Sons, 2003. – 234 р.
 20. Steven M. Bragg. Financial analysis: a controller’s guide. –  John Wiley and Sons, 2007. – 399 р.
 21. Financial Analysis, Planning and Forecasting: Theory and Application (Second Edition) / Alice C Lee , John C Lee,  Cheng F Lee  – World Scientific Publishers, Inc, forthcoming, 2004. – 1136 р.