Тема 9. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ підприємства

 

Розв’язання тестів даної теми передбачає ознайомлення студентів із такими питаннями:

 1. Сутність та принципи оцінки вартості підприємства.       
 2. Критерії вибору методів оцінки вартості підприємства.
 3. Доходний підхід в оцінці вартості підприємства.
 4. Ринковий підхід в оцінці вартості підприємства.
 5. Майновий підхід в оцінці вартості підприємства.

 

 

Тестові завдання для самоконтролю

 1. Інвестора, для якого більшу цінність становлять дивіденди за корпоративними правами підприємства, називають:
  1. пасивним;
  2. активним;
  3. стратегічним;
  4. тактичним.
 2. Вартість капіталу в першу чергу залежить від:
  1. джерел залученого капіталу;
  2. величини залученого капіталу;
  3. методів використання позик;
  4. методів погашення позик.
 3. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі чинники:
  1. структура капіталу;
  2. ставка податку на прибуток підприємства;
  3. показник абсолютної ліквідності;
  4. Cash-flow від фінансової діяльності підприємства.
 4. Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства передбачає використання такого методу як:
  1. метод дисконтування грошових потоків;
  2. метод порівняння транзакцій;
  3. оцінка бізнесу за ринковою ціною акцій;
  4. метод витрат.
 5. Метод розрахунку чистих активів належить до:
  1. ринкового підходу;
  2. дохідного підходу;
  3. витратного підходу;
  4. майнового підходу.
 6. Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства передбачає використання такого методу як:
  1. оцінка бізнесу за ринковою ціною акцій;
  2. метод дисконтування грошових потоків;
  3. метод порівняння транзакцій;
  4. метод капіталізації доходів.
 7. Майновий підхід до оцінки вартості підприємства передбачає використання такого методу як:
  1. метод дисконтування грошових потоків;
  2. метод порівняння транзакцій;
  3. метод ліквідаційної вартості;
  4. метод капіталізації доходів.
 8. Який метод оцінює вартість підприємства як поточну вартість окремих прогнозованих грошових потоків від експлуатації об’єкту протягом періоду володіння ним та від наступного його перепродажу:
  1. метод ліквідаційної вартості;
  2. метод порівняння транзакцій;
  3. метод дисконтування грошових потоків;
  4. метод капіталізації доходів.
 9. Який підхід у оцінці вартості підприємства дозволяє визначити ринкову вартість нерухомості, виходячи з даних відносно угод зі співставними об’єктами:
  1. ринковий підхід;
  2. дохідний підхід;
  3. витратний підхід;
  4. майновий підхід.
 10. Основним джерелом інформації для оцінювання вартості підприємства за майновим підходом є:
  1. динаміка угод на ринку;
  2. об'єкти-аналоги;
  3. Звіт про фінансові результати;
  4. баланс.
 11. Який принцип, покладений в основу витратного методу, ґрунтується на тезі, що потенційний покупець не заплатить за об’єкт більшу ціну, ніж його можливі сукупні витрати на відновлення об’єкта в поточному стані та в діючих цінах, що забезпечуватиме його власникові подібну корисність:
  1. корисності;
  2. корисності та заміщення;
  3. зміни вартості грошей у часі;
  4. індексації активів.
 12.  За якого методу вартість підприємства, що аналізу­ється, визначатиметься як різниця між реальною вартістю його активів та ринковою ціною зобов’ язань такого підприємства:
  1. методу розрахунку чистих активів;
  2. методу розрахунку ліквідаційної вартості;
  3. методу індексації активів;
  4. методу аналізу парного набору даних.
 13. Який метод досить часто використовується для оцінювання майна у разі приватизації державних:
  1. метод розрахунку чистих активів;
  2. метод розрахунку ліквідаційної вартості;
  3. метод оцінювання за відновною вартістю;
  4. метод валового рентного мультиплікатора.
 14. Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою:
  1. ;
  2. ;
  3. вірна формула відсутня.
 15. Модель розрахунку ринкової вартості гідно методу прямого порівняльного аналізу має вигляд:
  1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. .
 16. З метою врахування вартості гудвілу в процесі визначення вартості підприємства застосовують швейцарський метод середньої оцінки, який має вигляд:
  1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. .
 17. Відновна вартість майна – це :
  1. вартість окремих об’єктів основних засобів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства;
  2. вартість відтворення основних засобів на дату оцінки з урахуванням індексації та затрат, пов’язаних з їх поліпшенням;
  3. вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації;
  4. різниця між первісною вартістю майна та сумою зносу.

  Оцініть правильність тверджень (так, ні).

 18. Активний інвестор прагне максимізувати вели­чину грошових потоків від інвестиції.
 19. 1) Так; 2) ні.

 20. Проведення оцінки вартості підприємства є обов’язковим за приватизації.
 21. 1) Так; 2) ні.

 22. Вартість інвестованого капіталу за­лежить від того, яким чином він був отриманий.
 23. 1) Так; 2) ні.

 24. Середньозважена вартість капіталу визначається як середня арифметична суми вартості окремих джерел капіталу підприємс­тва, зважена на їх частку у сукупному капіталі такого підприємс­тва.
 25. 1) Так; 2) ні.

 26. Метод прямої капіталізаціїоцінює вартість підприємства як поточну ва­ртість окремих прогнозованих грошових потоків від експлуатації об’єкту протягом періоду володіння ним та від наступного його перепродажу.
 27. 1) Так; 2) ні.

 28. Метод дисконтованого грошового потоку дозволяє моделювати зміни грошових потоків, відповідно у випадку їх нестабільності та можливості обґрунтованого прогнозування є найбільш доцільним.
 29. 1) Так; 2) ні.

 30. У рамках ринкового підходу виділяють метод прямого порівняльного аналізу продаж та метод валового рентного мультиплікатора.
 31. 1) Так; 2) ні.

 32. Експертні методи використовують для визначення величини поправок апарат математичної статистики та придатні лише для активних ринків нерухомості, щодо яких оцінювач має достатню для застосування статистичних інструментів інформаційну базу.
 33. 1) Так; 2) ні.

 34. Валовий рентний мультиплікатор являє собою співвідношення ціни продажу до потенційного валового доходу або дійсного валового доходу.
 35. 1) Так; 2) ні.

 36. Згідно з принципом субституції вартість активу повинна перевищувати ціну заміщення всіх його складових.
 37. 1) Так; 2) ні.

 38. Використання методу оцінювання за відновною вартістю є виправданим, якщо балансова та ринкова вартість активів підп­риємства істотно не різняться.
 39. 1) Так; 2) ні.

 40. Гудвіл – умовна вартість фірми, її ділової репутації, нематеріальний ак­тив.
 41. 1) Так; 2) ні.

 42. Вартість гудвілу враховує метод відновної вартості.
 43. 1) Так; 2) ні.

   

 

Типові приклади розв’язування задач

Задача 1. Дивіденди ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» склали 6 %. Цінні папери ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» продаються за ціною 90 грн за акцію. Прогнозують, що в майбутньому дивіденди будуть ста­більно зростати на 2% щорічно. Визначити вартість активів підприємства.
Розв'язання

Визначимо дивіденди на наступний рік за формулою:

Дпрогн = Д×(1 + і) = 6×(1 + 0,02) = 6,12 грн,                     (9.1)   

де Дпрогн – прогнозована величина дивідендів;
Д – відсоток наявних дивідендів.
і – величина стабільного зростання дивідендів.
Відповідно вартість активів складе:

В =  = = 8,8 % ,                 (9.2)

де Ва – вартість акцій підприємства.

Задача 2. Акціонерний капітал підприємства має бета-коефіцієнт, рівний 1,3 %. Ринкова надбавка за ризик складає 5 %, а процентна ставка за відсутністю ризику – 3 %. За минулий рік компанія виплатила дивіденди в розмірі 15 грн. на акцію. Перед­бачається, що дивіденди будуть зростати щорічно на 5%. На сьо­годні акції продаються за ціною 180 грн. Яка вартість акціонерно­го капіталу підприємства?

Розв’язання

Визначимо прибуток, який отримають із звичайних акцій на основі методу розрахунку, який використовують на ринку цінних паперів:

CAPM(Rа)= i + ( – i) ×βа=3+1,3×5=9,5%,                        (9.3)

 

де CAPM(Rа) – очікувана інвестором рентабельність капітальних активів за умови ринкової рівноваги;
i – безризикова відсоткова ставка на ринку капіталів,%;
– середня дохідність ринкового портфеля інвестицій;
β а – коефіцієнт чутливості активу до змін ринкової дохідності.
Використаємо метод розрахунку приросту дивідендів. Очікува­на величина дивіденда за формулою (9.1) рівна:

Дпрогн = 15×(l +0,05) =15,75 грн.

Тоді очікуваний прибуток компанії за формулою (9.2) складе:

Знайдемо середньоарифметич­ну величину вартості активів:

 

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 3.Корпорація Apple Inc має бета-коефіцієнт, рівний 1,2. Ринкова надбавка за ризик складає 12%, а ставка при відсутності ризику – 7 %. За останній рік корпорація виплатила дивіденд у розмірі 25 грн. на акцію, їх зростання передбачається на рівні 5 %. На ринку ціна акцій складає 2900 грн. Визначити вартість акціонерного капіталу.

Задача 4. На основі даних попередньої задача визначимо середньозважену вартість капіталу з урахуванням податкового чинника. Співвідношення позики і активів ПАТ «Володарка» складає 50 %. Вартість позики до сплати податків – 11 %.

Задача 5. Визначити залишкову відновну вартість офісної будівлі, що має такі характеристики: площа 2500 м2, побудована 15 років назад, час життя 30 років. Питомі витрати на будівництво такої ж споруди складають 20000 грн/ м2.

Задача 6. Визначити вартість підприємства методом капіталізації його доходів, якщо:

 • фактична та прогнозна структура капіталу підприємства становить 5 : 9;
 • власний капітал – 530 тис. грн;
 • позичковий капітал – 980 тис. грн;
 • стабільний прогнозований обсяг чистого прибутку – 75 тис. грн;
 • плата за користування позичковим капіталом – 13 % річних складає 95 тис. грн;
 • інвестор готовий вкладати кошти в корпоративні права підприємства за мінімальної ставки дохідності в 15 %.