УДК 811.161.2(075):330
ББК 81.2(4УКР)я73:65.01
К66


Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 7 від 25.02.2010 р.)

Рецензенти :
К. Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор
О. О. Мороз, доктор економічних наук, професор
А. В. Костюк, кандидат філологічних наук, доцент
Л. М. Ткачук, кандидат економічних наук, доцент

Корженко, В. Я. К66 Основи економічної теорії на заняттях української мови : навчальний посібник / В. Я. Корженко, Л. Є. Азарова. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 79 с. Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які вивчають основи економічної теорії. Матеріали посібника орієнтовані на активізацію мовленнєвої діяльності студентів-іноземців I курсу у навчально-професійній сфері. Комунікативно-спрямовані завдання сприяють засвоєнню нової лексики та синтаксичних конструкцій, збагачують словниковий запас студентів.
УДК 811.161.2(075):330 ББК 81.2(4УКР)я73:65.01
© В. Корженко, Л. Азарова, 2010