Практична робота № 8
Тема. Оцінка ефективності виробничих інвестицій


Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навички щодо розрахунку рентабельності виробів та рентабельності підприємства в цілому.


Теоретичні відомості

Значну частину у складі ресурсів підприємства станов­лять інвестиційні ресурси. їх формування, використання і поповнення регулюється чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про інвестиційну діяльність».

У цьому законі інвестиції визначаються, як сукупність усіх видів майнових та інтелекту­альних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досяга­ється соціальний ефект.

З економічної точки зору інвестиції розглядаються як нагромадження основного й оборотного капіталу. З фінансової точки зору інвестиції − це заморожування ресурсів з метою одержання доходів у майбутньому періоді. З бухгалтерської точки зору інвестиції − це об'єднання зроблених капітальних витрат в одну або кілька статей активів і пасивів балансу.

Інвестиції поділяються на:

Фінансові інвестиції − це використання капіталу для придбання облігацій, акцій, інших цінних паперів, що ви­пускаються державою або підприємствами. В умовах рин­кової економіки найбільш поширеним видом фінансових інвестицій є купівля акцій з метою одержання доходу у ви­гляді дивідендів, хоча також використовується інвестуван­ня у спеціальні цільові банківські вклади, депозити та ін.

Реальні інвестиції − це вкладення капіталу у різні сфе­ри народного господарства з метою відтворення реальних матеріальних (будинки, споруди, обладнання, передавальні пристрої) і нематеріальних (технічна, технологічна, науково-практична документація, патенти, ліцензії, ноу-хау) активів підприємства. Такі реальні інвестиції називаються виробни­чими, оскільки вони спрямовані у виробництво, але частіше їх називають просто капітальними вкладеннями. У складі реальних інвестицій часто виділяють іннова­ційні та інтелектуальні інвестиції, спрямовані відповідно на вкладення у нововведення або об'єкти інтелектуальної власності.

Прямі інвестиції − це вкладення капіталу в певні об'єкти самим інвестором без участі фінансових посередників;

Непрямі інвестиції передбачають участь в інвести­ційному процесі різного роду фінансових установ (банків, фондів) як посередників.

Приватні інвестиції здійснюються окремими особами або фірмами недержавної форми власності.

Державні інвестиції фінансуються з державного або міс­цевих бюджетів, вони є стабільнішими, ніж приватні, і ма­ють більший термін окупності.

Іноземні інвестиції − це всі види цінностей, що вклада­ються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності в Україні.

Спільними є інвестиції у вигляді інвестиційних серти­фікатів, які випускаються в обіг інвестиційними компанія­ми, фірмами або фондами.

Зовнішні прямі  інвестиції − це вкладення  з огляду на функціональну цілеспрямованість капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10%    вартості   того   чи   іншого   конкретного   проекту,   а портфельні -  закордонні інвестиції розміром до  10% вартості здійснюваного за їх допомогою капітального проекту.

За терміном вкладення інвестиції поділяються на:

 • короткострокові інвестиції, як правило, здійснюються на термін від декількох місяців до декількох років (близько 3 р.);
 • середньострокові охоплюють термін 3-10 років;
 • довгостроко­ві інвестиції здійснюються на термін більш ніж 10 років.

Існує ще й така класифікація інвестицій:

 • по натурально-речовинному втіленню інвестиції підрозділяються на матеріальні, нематеріальні фінансові;
 • за призначенню − прямі, спрямовані на придбання основних і оборотних коштів, і портфельні  − для покупки цінних паперів;
 • за джерелами фінансування − власні (амортизація, прибуток і виторг від реалізації майна) і позикові (кредит, лізинг і ін.);
 • за походженням − національні й іноземні;
 • за метою − для одержання прибутку, соціальних або екологічних результатів;
 • за об'єктом − виробничі і невиробничі;
 • за напрямком виробничих інвестицій:

− для відновлення основного капіталу,

− для приросту нерухомості й оборотного капіталу,

− для створення нової і підвищення якості продукції, що випускається.

Виробничі інвестиції (капітальні вкла­дення) − це кошти, що направляються на розширення відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури під­приємства. Вони складаються із затрат на реконструкцію, розширення, технічне пере­оснащення діючих та спорудження нових підприємств, заміну основних фондів, що вибули.

Розрізняють валові та чисті капітальні вкладення підприємства.

Валові капіталовкладення − це загальна сума ви трат капіталу на просте і розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури підприєм­ства.

Чисті капіталовкладення − це витрати капіталу лише на розширене відтворення основних фондів; вони визнача­ються як різниця між валовими капіталовкладеннями та сумою амортизаційних відрахувань.

Залежно від класифікаційних ознак та напрямів викори­стання капіталовкладень розрізняють таку їх структуру:

 • галузеву;
 • територіальну;
 • технологічну;
 • відтворювальну;
 • структуру за формами власності.

Галузева структура характеризує розподіл капітало­вкладень за галузями і видами виробництв.

Територіальна структура − це співвідношення їх роз­поділу за економічними районами, областями країни.

Технологічна структура − це співвідношення між основ­ними їх складовими частинами: затратами на будівельно-монтажні роботи, вартістю обладнання, машин і механізмів, іншими капітальними затратами.

Відтворювальна структура капітальних вкладень відображає співвідношення довгострокових витрат на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне пере­оснащення, тобто форми відтворення  основних фондів; тенденція зміни цієї структури полягає у збільшенні пито­мої ваги витрат на технічне переоснащення та реконструк­цію діючих підприємств.

Структура капітальних затрат за формами власності свідчить про збільшення частки приватних інвестицій в за­гальному їх обсязі, пов'язане із акціонуванням і приватиза­цією державних підприємств; хоча в деяких галузях дер­жавні інвестиції є домінуючими.

Процес реалізації виробничих інвестицій підприємства здійснюється у сфері його капітального будівництва. Воно є специфічним елементом інфраструктури підприємства.

Капітальне будівництво − це процес ство­рення нових, технічного переоснащення, реконструкції, розширення діючих об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури підприємства. Воно характеризується три­валим циклом, складністю споруджуваних об'єктів, великими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Офіційна методика оцінки економічної ефективності ви­робничих інвестицій передбачає визначення їх загальної (абсолютної) та порівняльної еко­номічної ефективності.

При розрахунку економічної ефективності інвестицій слід обов’язково враховувати зміну вартості грошей у часі, оскільки від вкладення інвестицій до отримання прибутку минає чимало часу. З огляду на це необхідне дотримання таких принципів:

 1. Оцінювання ефективності використання інвестованого капіталу здійснюється зіставленням грошового потоку, який фо­рмується в процесі реалізації інноваційного проекту, та початко­вих інвестицій. Проект вважається ефективним, якщо забезпечу­ється повернення початкової суми інвестицій і обумовлена дохідність для інвестора, що надав капітал.
 2. Інвестований капітал і грошові потоки, які генеруються цим капіталом (отримані від продажу нової продукції), зводяться до теперішнього розрахункового періоду, який зазвичай визнача­ється роком початку реалізації проекту.
 3. Процес дисконтування капіталовкладень і грошових пото­ків здійснюється за різними ставками дисконту, які визначаються залежно від особливостей інноваційних проектів. При визначенні ставки дисконту враховується структура інвестицій і вартість окремих складових капіталу.

Основою дисконтування є поняття часової переваги, або зміни цінності грошей у часі. Це означає, що раніше одержані гроші мають більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлено зростанням ризиків і невизначеності у часі. Тобто, дисконтування – це перерахунок вигод і витрат для кожного роз­рахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту.

При оцінці ефективності інвестицій передбачається розрахунок таких важливих показників, як:

 • абсолютна ефективність інвестицій;
 • порівняльна ефективність капітальних вкладень;
 • чистий дисконтований прибуток;
 • індекс дохідності (прибутковості);
 • термін окупності.

І. Абсолютна ефективність капітальних вкладень пока­зує загальну величину їх віддачі та обчислюється зістав­ленням величини економічного ефекту з величиною самих затрат. Абсолютну ефективність інвестицій можна оцінити за допомогою коефіцієнту економічної ефективності капітальних затрат (Ер). Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності ка­піталовкладень Ер повинен порівнюватись з нормативним коефіцієнтом Ен, який встановлюється Міністерством еко­номіки України на певний період. Якщо Ер > Ен, то вкла­дення капіталу вважають доцільним.

Абсолютну ефективність інвестицій можна оцінити:

                                                          (8.1)

де П − загальна сума прибутку для новостворюваних об'єк­тів, грн;
К − загальна сума виробничих інвестицій, грн.
Який показник вищий, той варіант капіталовкладень кращий.

ІІ. Розрахунки порівняльної ефективності капітальних вкладень здійснюють тоді, коли треба вибрати кращий із можливих проектів інвестування виробництва. Показником порівняльної ефективності капітальних вкладень є мінімум приведених витрат. Той проект вважається найкращим з економічної точки зору, при якому сума приведених витрат є мінімальною.

Показником порівняльної ефективності капітальних вкла­день є мінімум приведених витрат (Зприв):

                                               (8.2)

де Сі  – собівартість річного випуску продукції по і-му варі­анту капіталовкладень, грн;
Кприв. – приведені капіталовкладення по і-му варіанту, грн; 
Ен – нормативний показник ефективності, для промисловості Ен  = 0,15.

Оскільки процес інвестування є досить тривалим, інвес­тиційні проекти можуть відрізнятися як термінами реалі­зації, так і розподілом коштів за роками здійснення капіталовкладень. У такому випадку економічну ефективність капітальних вкладень визначають з урахуванням чинника часу, тобто приведення різночасових капітальних вкладень до одного періоду (найчастіше, першого року інвестування). Приведення капітальних вкладень до певного року здійс­нюють за допомогою коефіцієнта приведення капітальних вкладень ().

Якщо капітальні вкладення мають місце до розрахунко­вого року, вони приводяться до нього шляхом множення на :

                                                  (8.3)

де Т − термін протягом якого здійснюються капітальні (інвестиційні) вкладення, років;
К'' – витрати на виготовлення річної партії нового виробу, грн.
t – відповідний рік, в якому здійснюються капітальні (інвестиційні) вкладення;
  – коефіцієнт приведення капітальних вкладень, розрахований за формулою 8.4.

                                                         (8.4)

де dнорматив приведення різночасових витрат (ставка дисконту), %;     
k − кількість років, що відділяють затрати і результати даного року від початку розрахункового. Наприклад, якщо планується використовувати інновацію три роки, то k1 =  0, k2 = 1, k3 = 2.

Ставка дисконту − це процентна ставка, що харак­теризує норму прибутку, на який щорічно розраховує інвес­тор.

Якщо капіталовкладення здійснюють після розрахунково­го року, вони приводяться до нього шляхом ділення на .

                                                   (8.5)

де Т − термін протягом якого здійснюються капітальні (інвестиційні) вкладення, років;
К'' – витрати на виготовлення річної партії нового виробу, грн.
t – відповідний рік, в якому здійснюються капітальні (інвестиційні) вкладення;
  – коефіцієнт приведення капітальних вкладень.

Кприв визначають по кожному із можливих варіантів роз­поділу капіталовкладень за роками і найкращим вважається той варіант, в якому Кприв є мінімальним.

ІІІ. Показник чистого дисконтованого прибутку – (Net Present Value, NPV) – чистий наведений до дійсної вартості (дисконтований) прибуток або в дослівному перекладі «чиста дійсна вартість» – дає можливість одержати абсолютну величину ефекту від реалізації проекту.

1. Якщо проект або розробка передбачає одноразові капітальні вкладення, то NPV можна визначити за формулою:

,                                                 (8.6)

де Пt – прибуток отриманий від реалізації річної партії нової продукції у t-му році функціонування проекту, грн;
K – величина капітальних вкладень, грн;
d – норма дисконту, величина якої залежить від рівня ризику, рівня банківської ставки по вкладам, рівня інфляції;
n – термін протягом якого продукція реалізовуватиметься на ринку (термін функціонування проекту), років;
t – відповідний рік функціонування проекту, в якому очікується прибуток, грн.

2. Якщо проект або розробка передбачає здійснення багаторазових капітальних вкладень з одночасним отриманням доходів від інвестування, то формула для розрахунку NPV матиме такий вигляд:

,                                        (8.7)

де m – термін протягом якого здійснюються капітальні вкладення, років;
j – відповідний рік, в якому здійснюються капітальні вкладення;
К'' – щорічні приведені капітальні витрати на виготовлення річної партії нового виробу, грн.

В результаті розрахунків можна отримати такі варіанти:

– якщо NPV>0, то проект можна рекомендувати до реалізації;

– якщо NPV<0, то проект необхідно відхилити;

– якщо NPV=0, то в разі прийняття рішення про реалізацію проекту інвестори не отримають доходів на вкладений капітал.

Як правило, рішення про інвестування коштів в інновацій­ний проект приймають за наявності альтернативних варіантів проектів і їх зіставлення за вигідністю. Якщо величина NPV ви­явилася позитивною для всіх альтернативних проектів, необхідно вибрати той, де NPV буде більшою.

Приклад. Визначити величину чистого дисконтованого доходу від розробки нового програмного забезпечення, якщо планується протягом 3-х років його використовувати. В розробку інноваційного програмного забезпечення підприємство однократно вклало 300000 грн. інвестицій. Планується 250000 річного прибутку від його використання. Норма дисконту складає 0,2. Проведемо розрахунки згідно формули:

 грн.

Враховуючи, що NPV>0, то проект можна рекомендувати до реалізації.

ІV. Індекс дохідності  (прибутковості) (Ід):

                                                   (8.8)

де– сума теперішньої вартості середньорічних величин грошових потоків за пев­ний період, грн. Величина грошових потоків (ГПі) є величиною отриманого загального прибутку від реалізації всієї партії інноваційного продукту за відповідний рік, грн. Вона розраховується як добуток прибутку від реалізації одиниці інноваційного продукту і кількості річної реалізації інноваційного продукту.
n – термін протягом якого планується використовувати інноваційне рішення, років;
Кприв. – величина капітальних вкладень у розробку інноваційного рішення з урахуванням ставки дисконту, грн.

Сума теперішньої вартості середньорічних величин грошових потоків:

                                     (8.9)

де n – термін протягом якого здійснюються капітальні (інвестиційні) вкладення, років;

Грошовий потік − це сума чистого доходу підприємст­ва та амортизаційних відрахувань.

Дмн. – значення дисконтного множника:

                                          (8.10)

де і − рік, за який рахується дисконтний множник: і1=1, і2=2  і т.д.

Чим більше значення цього показника, тим вищий рівень віддачі від інвестованого капіталу.

Якщо Iд>1, то проект є ефективним і його можна рекомендувати до реалізації.

Якщо Iд<1, то від проекту слід відмовитись, оскільки він є збитковим для інвестора.

Якщо Iд=1, проект забезпечує тільки відшкодування вкладеного капіталу.

V. Термін окупності показує, протягом якого часу можуть окупитися інвестиції в інноваційний проект. Він, як правило, розраховується на базі недисконтованих доходів. У міжнародній практиці застосовується показник періоду окупності. Під періодом окупності розуміють тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завер­шення інвестицій, дорівнюватиме сумі інвестицій. Це період, необхідний для відшкодування початкових капіталовкладень за рахунок прибутків від проекту. Термін окупності може бути розрахований таким чином:

                                               (8.11)

де   −   середньорічні величин грошових потоків за весь період, грн., розрахована за формулою 8.12:

                                       (8.12)

де n – термін протягом якого планується використовувати інноваційне рішення, років.

Кращим вважається той варіант, в якому період окупностіінвестицій є меншим.


Завдання для самостійного виконання:

Пан Василь вирішив інвестувати свої кошти в будівництво нового заводу. Перед ним два можливі шляхи інвестиції (А і Б). Нормативний коефіцієнт Ен = 0,15. Для спрощення розрахунку усі податки дорівнюють нулю.


Таблиця  8.1 − початкові дані для виконання завдання 8.1

Варіант

Порядковий номер показника

1

2

3

4

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

1

2

3

4

1

2

3

4

1

92

84

98

93

73

67

1,34

1,34

1,34

1,34

0,965

2,358

0,804

1,233

2

36

33

40

38

30

27

0,54

0,54

0,54

0,54

0,389

0,950

0,324

0,497

3

46

42

51

48

37

35

0,70

0,70

0,70

0,70

0,504

1,232

0,420

0,644

4

89

81

99

94

73

68

1,36

1,36

1,36

1,36

0,979

2,394

0,816

1,251

5

63

58

70

67

52

48

0,96

0,96

0,96

0,96

0,691

1,690

0,576

0,883

6

46

42

51

48

38

35

0,70

0,70

0,70

0,70

0,504

1,232

0,420

0,644

7

79

71

87

83

65

60

1,20

1,20

1,20

1,20

0,864

2,112

0,720

1,104

8

63

57

69

66

51

47

0,94

0,94

0,94

0,94

0,677

1,654

0,564

0,865

9

90

81

99

94

74

68

1,36

1,36

1,36

1,36

0,979

2,394

0,816

1,251

10

48

43

53

50

39

36

0,72

0,72

0,72

0,72

0,518

1,267

0,432

0,662

11

62

69

69

66

51

47

0,94

0,94

0,94

0,94

0,677

1,654

0,564

0,865

12

65

72

73

69

54

50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,720

1,760

0,600

0,920

13

85

94

95

90

70

65

1,30

1,30

1,30

1,30

0,936

2,288

0,780

1,196

14

33

36

36

34

27

25

0,50

0,50

0,50

0,50

0,360

0,880

0,300

0,460

15

49

54

54

52

40

37

0,74

0,74

0,74

0,74

0,533

1,302

0,444

0,681

16

57

63

63

60

47

43

0,86

0,86

0,86

0,86

0,619

1,514

0,516

0,791

17

24

26

26

25

19

18

0,36

0,36

0,36

0,36

0,259

0,634

0,216

0,331

18

66

72

73

69

54

50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,720

1,760

0,600

0,920

19

96

85

90

85

67

62

1,24

1,24

1,24

1,24

0,893

2,182

0,744

1,141

20

48

53

53

50

39

36

0,72

0,72

0,72

0,72

0,518

1,267

0,432

0,662

21

25

28

28

27

21

19

0,38

0,38

0,38

0,38

0,274

0,669

0,228

0,350

22

70

77

78

74

57

53

1,06

1,06

1,06

1,06

0,763

1,866

0,636

0,975

23

52

57

58

55

43

40

0,80

0,80

0,80

0,80

0,576

1,408

0,480

0,736

24

46

51

51

48

38

35

0,70

0,70

0,70

0,70

0,504

1,232

0,420

0,644

25

57

63

63

60

47

43

0,86

0,86

0,86

0,86

0,619

1,514

0,516

0,791

26

86

94

95

90

70

65

1,30

1,30

1,30

1,30

0,936

2,288

0,780

1,196

27

33

36

36

34

27

25

0,50

0,50

0,50

0,50

0,360

0,880

0,300

0,460

28

87

96

97

92

72

66

1,32

1,32

1,32

1,32

0,950

2,323

0,792

1,214

29

46

58

18

17

13

12

0,24

0,24

0,24

0,24

0,173

0,422

0,144

0,221

30

95

90

83

79

61

57

1,14

1,14

1,14

1,14

0,821

2,006

0,684

1,049


Продовження таблиці 8.1


Варіант
Порядковий номер показника

5

6

А

Б

1

2

3

4

1

2

3

4

1

10

0,92

0,93

0,75

0,56

1,96

0,47

0,74

0,84

2

8

0,36

0,36

0,29

0,22

0,77

0,18

0,29

0,33

3

9

0,46

0,46

0,37

0,28

0,98

0,23

0,36

0,42

4

7

0,89

0,9

0,72

0,54

1,89

0,45

0,71

0,81

5

8

0,63

0,64

0,51

0,38

1,33

0,32

0,51

0,58

6

10

0,46

0,46

0,37

0,28

0,98

0,23

0,37

0,42

7

12

0,79

0,79

0,64

0,48

1,68

0,40

0,63

0,71

8

9

0,63

0,63

0,51

0,38

1,33

0,32

0,50

0,57

9

8

0,9

0,91

0,72

0,54

1,89

0,45

0,72

0,82

10

7

0,48

0,48

0,38

0,28

0,98

0,24

0,38

0,43

11

12

0,62

0,63

0,51

0,38

1,33

0,32

0,50

0,57

12

10

0,65

0,66

0,53

0,4

1,40

0,33

0,52

0,60

13

11

0,85

0,86

0,69

0,52

1,82

0,43

0,68

0,78

14

10

0,33

0,33

0,26

0,2

0,70

0,17

0,26

0,30

15

10

0,49

0,49

0,4

0,3

1,05

0,25

0,39

0,45

16

8

0,57

0,58

0,46

0,34

1,19

0,29

0,46

0,52

17

9

0,24

0,24

0,19

0,14

0,49

0,12

0,19

0,21

18

7

0,66

0,67

0,53

0,4

1,40

0,33

0,53

0,60

19

8

0,96

0,97

0,77

0,58

2,03

0,48

0,76

0,87

20

10

0,48

0,48

0,38

0,28

0,98

0,24

0,38

0,44

21

12

0,25

0,26

0,21

0,16

0,56

0,13

0,20

0,23

22

9

0,7

0,71

0,56

0,42

1,47

0,35

0,56

0,64

23

8

0,52

0,53

0,42

0,32

1,12

0,26

0,42

0,47

24

7

0,46

0,46

0,37

0,28

0,98

0,23

0,37

0,42

25

12

0,57

0,58

0,46

0,34

1,19

0,29

0,46

0,52

26

10

0,86

0,87

0,69

0,52

1,82

0,43

0,68

0,78

27

11

0,33

0,33

0,26

0,2

0,70

0,16

0,26

0,30

28

10

0,87

0,88

0,7

0,52

1,82

0,44

0,70

0,80

29

10

0,16

0,16

0,13

0,1

0,35

0,08

0,13

0,14

30

11

0,95

0,96

0,77

0,58

2,03

0,48

0,76

0,87


Початкові дані для виконання завдання таблиці 8.1:

 1. Обсяг випуску продукції за рік (однаковий в усіх 4-ох роках), тис. шт.;
 2. Гуртова ціна одиниці виробу (однакова в усіх 4-ох роках), грн;
 3. Собівартість одиниці виробу (однакова в усіх 4-ох роках), грн;
 4. Обсяг капітальних вкладень у будівництво заводу (по роках), млн. грн;
 5. Ставка дисконту, %.
 6. Щорічні грошові потоки (по роках), млн. грн;

Керуючись даними таблиці 8.1 потрібно:

 1. Визначити доцільність обох варіантів інвестицій за показниками:
 2. Абсолютної ефективності інвестицій.
 3. Порівняльної ефективності капітальних вкла­день.
 4. Чистого дисконтованого прибутку.
 5. Індексу дохідності (прибутковості).
 6. Терміну окупності.
 7. На основі розрахунків обрати кращий варіант інвестицій. Обґрунтувати його.

Запитання для самоконтролю

 1. Дайте визначення інвестиції з економічної точки зору.
 2. Дайте визначення інвестиції з фінансової точки зору.
 3. Дайте визначення інвестиції з бухгалтерської точки зору.
 4. Як називається вкладення коштів з огляду на функціональну цілеспрямованість капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості того чи іншого конкретного проекту?
 5. Як називаються закордонні інвестиції розміром до 10% вартості здійснюваного за їх допомогою капітального проекту?
 6. Як називаються вкладення капіталу у різні сфе­ри народного господарства з метою відтворення реальних матеріальних і нематеріальних активів підприємства?
 7. Як класифікуються інвестиції за терміном вкладання?
 8. Як класифікуються інвестиції за призначенням?
 9. Як класифікуються інвестиції за натурально-речовинним втіленням?
 10. Що таке чисті капіталовкладення?
 11. Чи доцільні капіталовкладення, якщо Ер =0,2, а Ен=0,15?
 12. Що таке грошовий потік?
 13. Дайте визначення поняттю чиста дисконтна вартість.
 14. Дайте визначення поняттю внутрішня норма рентабельності інвестицій.
 15. Дайте визначення поняттю ставка дисконту.
 16. Як визначити ефективність використання виробничих фондів?