Практична робота № 5
Тема. Розрахунок повної собівартості одиниці нової продукції


Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навички складання кошторису витрат на розробку нового технічного рі­шення.  


Теоретичні відомості

Для досягнення своєї основної мети − максимізації при­бутку − підприємство повинно понести певну суму витрат  . Ці витрати спрямовуються на формування і використання усіх видів ресурсів. Всі витрати підприємства (загальні витрати) поділя­ються на операційні та інвестиційні.

Операційні витрати − це витрати операцій­ної діяльності підприємства, тобто його ос­новної діяльності, пов'язаної з виробницт­вом та реалізацією продукції (товарів, ро­біт, послуг), яка забезпечує основну частку його доходу. Операційна діяльність не включає інвестиційної та фінансової діяль­ності підприємства.

Операційні витрати ще називають поточними витратами. Частина з них є циклічними і повторюваними (витрати за си­ровину і матеріали, заробітну плату та ін.), а інші мають місце постійно і незалежно від виробництва (витрати на утримання приміщень, управлінського персоналу, споруд тощо).

Витрати виробництва подають у натуральній і вартісній формах. Вартісною формою витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції. Собівартість комплексно характеризує використання всіх видів ресурсів підприємства, вона є одним з найважливі­ших показників ефективності виробництва.

Собівартість продукції включає витрати на:

 • вивчення ринку, виявлення величини попиту на продук­цію;
 • підготовку та освоєння ви­робництва нової продукції;
 • сам процес виробництва продукції;
 • обслуговування виробничого процесу та управління ним;
 • збут продукції;
 • дослідження, використання та охорону природних ресурсів;
 • набір і підготовку кадрів; вдосконалення процесу ви­робництва, підвищення його ефективності.

Важливою є класифікація витрат за стаття­ми калькуляції. Статті − це затрати, які від­різняються між собою функціональною рол­лю у виробничому процесі і місцем виник­нення. За статтями витрат визначають со­бівартість одиниці продукції, тобто кальку­ляцію.

Калькулювання собівартості продукції − це процес обмеження собівартості одиниці продукції. Існуючі методи калькулювання поділяються на нормативний, параметричний, розрахунково-аналітичний.

Склад окремих статей калькуляції  формується таким чином:

1. Стаття «Сировина і матеріали» включає витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, куповані вироби і напівфабрикати, а також транспортно-заготівельні витра­ти; вартість повернутих відходів віднімається за ціною їх можливого використання чи реалізації.

2. Стаття «Паливо і енергія на технологічні цілі» вклю­чає витрати на паливо, електроенергію, пару та ін., які без­посередньо використовуються в технологічному процесі, за нормами витрат, тарифами і цінами.

3. Стаття «Заробітна плата виробничих робітників» містить витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням продукції (основна заробітна плата); обчислюється відповідно до трудомісткості технологічних операцій, тарифних ставок або відрядних розцінок; витрати на оплату відпусток, часу виконання державних обов'язків, до­плати за виконання додаткових функцій та ін. (додаткова за­робітна плата); обчислюється у відсотках до основної.

4. Стаття «Відрахування на соціальні заходи вироб­ничих робітників» включає відрахування на обов'язкове соціальне страхування, пенсійне страхування; встановлюю­ться у відсотках від основної і додаткової заробітної плати.

5. Стаття «Загальновиробничі витрати» містить вироб­ничі накладні витрати на організацію виробництва і управ­ління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та інши­ми підрозділами основного і допоміжного виробництва, а та­кож витрати на утримання та експлуатацію машин і устат­кування; обчислюються шляхом складання кошторису цих витрат на певний період і розподілу їх на одиницю продукції пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

6. Стаття «Адміністративні витрати» відображає за­гальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслу­говуванням підприємства; до них належать витрати на утри­мання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засо­бів, інших матеріальних необоротних актів загальногосподар­ського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послу­ги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати та ін.; обчислю­ються згідно із встановленими нормами, тарифами і цінами.

7. Стаття «Підготовка та освоєння виробництва» містить витрати на освоєння нових підприємств, цехів; підготовку та освоєння нової продукції; підготовчі роботи в добувній промисловості; списуються на продукцію рівними частками за встановлений період їхнього відшкодування.

8. Стаття «Інші виробничі витрати» включає сплату процентів за короткострокові позики банків, оплату робіт із сертифікації та інші витрати, які включаються у собівартість продукції, але не віднесені до перелічених раніше статей.

9. Стаття «Витрати на збут» містить витрати на па­кувальні матеріали, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, ви­трати на оплату праці і комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизацію, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необорот­них активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Сума перших восьми статей становить виробничу собівар­тість продукції;  усіх статей − пов­ну собівартість продукції.
Більш детальна класифікація калькуляційних статей включає такі витрати на одиницю продукції:

1. Сировина і матеріали (за мінусом повернутих відходів) − витрати на матеріали, що були використані, розраховуються по кожному виду матеріалів за формулою:

                          (5.1)

де п − кількість видів матеріалів;
Ні − витрати матеріалу і-го найменування, кг;
Ці − вартість матеріалу і-го найменування, грн/кг.;
Кі − коефіцієнт транспортних витрат;
Ві  − маса відходів матеріалу і-го найменування, кг;
Цв − ціна відходів матеріалу і-го найменування, грн/кг.

2. Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби − дані витрати розраховуються за формулою:

                                              (5.2)

де п − кількість видів комплектуючих;
− кількість комплектуючих і-го виду, шт.;
Ці − покупна ціна комплектуючих і-го виду, грн.;
Кі − коефіцієнт транспортних витрат.

3. Паливо і енергія на технологічні цілі − витрати на силову електроенергію Венер., якщо ця стаття має суттєве значення, розраховуються за формулою:

                                         (5.3)

де В − вартість однієї кіловат-години електроенергії;
П − установлена потужність обладнання, кВт;
Ф − фактична кількість годин роботи обладнання, год.;
Кп − коефіцієнт використання потужності, Кп < 1.

4. Заробітна плата основних виробничих робітників, яка включає в себе розрахунок основної і допоміжної заробітної плати:

4.1 Основна заробітна плата робітників Зр, що виконують робо­ти за робочими професіями:

                                                     (5.4)

де − трудомісткість на виконання і-ої роботи, год;
Сі − погодинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, грн/год.

Якщо розраховується собівартість розробки нового технічного рішення, то до даної статті відносять також витрати на основну заробітну плату розробників:

                                                    (5.5)

де М − місячний посадовий оклад конкретного розробника;
Тр − число робочих днів в місяці;
t − число днів роботи розробника.

4.2 Додаткова заробітна плата всіх робітників розраховується за такою формулою:

                                               (5.6)

де Зороб − основна заробітна плата робітників за виготовлення одиниці продукції, грн;
П% − відсоток додаткової заробітної плати, який включає в себе премії, надбавки і т.д., %.

Якщо розраховується собівартість розробки нового технічного рішення, то до даної статті відносять також витрати на додаткову заробітну плату розробників:

                                             (5.7)

де Зороз − основна заробітна плата розробників, грн;
П% − відсоток додаткової заробітної плати, який включає в себе премії, надбавки і т.д., %.

5. Нарахування на заробітну плату робітни­ків (та розробників, які брали участь в розробці нового технічного рішення) розраховуються як 37,5% від суми основної та додаткової заробітної плати.

6. Підготовка і освоєння виробництва продукції.

7. Зношення інструмента і пристосувань цільового при­значення та інші спеціальні витрати.

8. Утримання і експлуатацію машин та устаткування.

9. Загальновиробничі витрати − розподіляються на одиницю продукції пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників.

Приклад. За рік підприємство виготовило 2000 шт. виробів загаль­ною собівартістю 72000 грн., причому питома вага основної заро­бітної плати виробничих робітників становить 22%. Розрахувати величину загальновиробничих витрат, які були включені у кальку­ляцію собівартості одиниці продукції, якщо їх загальна сума дорівню­вала 39,5 тис. грн.

Собівартість одного виробу буде дорівнювати:

                                                 (5.8)

де Спар − собівартість партії виробів, грн;
N −  кількість виробів в партії, шт.

Звідси можна знайти суму заробітної плати, що вклю­чається в калькуляцію собівартості одиниці продукції:

Тоді величина заробітної плати на весь випуск становитиме:

Загальновиробничі витрати розподіляються на окремі вироби пропорційно вели­чині основної заробітної плати. Для цього визначається коефіцієнт розподілу:

                                                   (5.9)

де Зв − загальна сума цехових витрат, грн.;
Ззвр − загальна величина заробітної плати виробничих робітників, грн.
.

Це означає, що на 1 грн. заробітної плати припадає 2.49 грн загальновиробничих витрат. Тоді, знаючи, що в собівартості одиниці продукції міститься 7.92 грн. заробітної плати, виз­начаємо величину загальновиробничих витрат в собівартості одиниці продукції:

Отже, в калькуляцію собівартості одиниці продукції була включена величина за­гальновиробничих витрат в сумі 19.75 грн.

Якщо розраховується собівартість розробки нового технічного рішення, то до даної статті відносять суму всіх витрачених на розробки даного нового технічного рішення загальновиробничих витрат. Стосовно завдання даної практичної роботи, то до загальновиробничих витрат включаються лише амортизаційні відрахування.

Амортизації нематеріальних активів, які ви­користовувались для розробки нового технічного рішення, розраховується за прямолінійним методом амортизації. Нагадаємо, що при прямолінійному методі річні амортизаційні відрахування розраховуються за такою формулою:

                                       (5.10)

де Вп − первісна вартість нематеріальних активів, грн;
На − річна норма амортизації, %.

Амортизація обладнання, комп'ютерів та приміщень, які використовувались для розробки нового технічного рішення, розраховуються за прямолінійним методом, помісячно. Для спрощення розрахунку місячна норма амортизації визначається діленням річної норми амортизації на 12 місяців. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведені у табл. 5.1 згідно п. 145.1 Податкового кодексу.


Таблиця 5.1 – Класифікація груп основних засобів

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1

2

група 1 – земельні ділянки

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

15

група 3 – будівлі,       

20

                 споруди,

15

                 передавальні пристрої   

10

група 4 – машини та обладнання  

5

з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень       

2

група 5 – транспортні засоби        

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 – тварини   

6

група 8 – багаторічні насадження

10

група 9 – інші основні засоби       

12

група 10 – бібліотечні фонди

-

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи    

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди        

5

група 13 – природні ресурси         

група 14 – інвентарна тара

6

група 15 – предмети прокату        

5

група 16 – довгострокові біологічні активи

7


Прямолінійний (рівномірний) метод передбачає щорічне перенесення на собівартість продукції однакової частини вартості основних фондів протягом усього термі­ну їх служби: річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується (первісна вартість мінус ліквідаційна, якщо остання більша за нуль), на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.

Приклад. Комп’ютер введено в експлуатацію за первісною вартістю 40 тис. грн. Запланований період використання об'єкта 3 років. Ліквідаційна вартість 15 тис. грн. Річна сума амортизації дорівнює:  Отже, місячна сума становить:

10. Загальногосподарські витрати.

11. Втрати внаслідок технологічно неминучого браку.

12. Інші виробничі витрати. При розрахунку інших витрат, які були використані для розробки нового технічного рішення в даній практичній роботі, дані витрати доцільно прийняти як 200...300% від суми основної заробітної плати розробників та робітників, які були зайняті розробкою нового технічного рішення.

13. Позавиробничі (комерційні) витрати.
Сума всіх попередніх статей витрат дає загальні витрати на розробку нового продукту.

На ранніх стадіях розробки нової продукції, коли повністю не сформована нормативна база, не відомі ціни на ресурси і відсутній комплект технічної документації, собівартість продукції може визначатись лише як прогнозна величина.

Собівартість товарної продукції обчислюється на ос­нові елементів витрат, що відображаються в кошторисі, з подальшим їх коригуванням на величину витрат, які не включені у виробничу собівартість продукції (витрати на підготовку та освоєння нової продукції, позавиробничі ви­трати, відшкодування втрат від браку), на зміну залишків ви­трат майбутніх періодів. Одержана сума є собівартістю валової продукції. Після її коригування на зміну залишків незавершеного виробництва одержується виробнича собі­вартість товарної продукції. Саме вона разом із сумою позавиробничих витрат становить повну собівартість товарної продукції. Собівартість реалізованої продукції обчислю­ється коригуванням собівартості товарної продукції на зміну залишків нереалізованої продукції.


Завдання для самостійного виконання


Таблиця 5.2 − Початкові дані для виконання завдання 5.1

Варіант

Порядковий номер показника в таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1

1500

1700

1900

20

82

68

90

13,1

15

12

50

1

2

3

4

14

7,8

15

2

2200

1200

1500

21

85

71

94

13,8

20

12,6

25

5

6

1

2

13

4,3

13

3

1700

2700

1825

22

78

65

86

22,2

8,3

20,3

32

6

4

2

3

11

6,5

12

4

1500

1600

2675

23

68

57

75

11

5,4

10

10

1

6

5

4

11

6,1

12

5

1900

1500

1600

20

83

69

91

9,9

2

9

50

2

4

1

5

14

8,2

16

6

1700

1300

1600

21

66

55

73

8,8

1

8

14

3

6

5

3

10

5,6

11

7

1600

1300

1350

22

64

53

70

16,4

11,1

15

17

1

2

3

4

14

4,8

16

8

1500

1200

1425

23

89

74

98

17,5

20,2

16

26

5

6

1

2

12

4,3

13

9

2000

1600

2750

20

81

68

89

18,6

3,6

17

58

6

4

2

3

15

8,7

17

10

2000

2800

1975

21

67

56

74

19,7

5,5

18

39

1

6

5

4

14

8,3

16

11

2900

2700

2900

22

85

71

94

18,2

15,6

17

84

2

4

1

5

14

7,8

15

12

1200

2000

1200

23

82

68

90

19,1

8,7

16

12

3

6

5

3

11

5,2

12

13

1700

1700

1900

20

64

53

70

23,9

6,4

22

48

1

2

3

4

11

6,5

12

14

2000

1500

2050

21

68

57

75

22,9

9

21

25

5

6

1

2

11

6,1

12

15

1700

2000

1900

22

66

55

73

26,8

40,5

20

32

6

4

2

3

14

8,2

16

16

1200

2000

1200

23

68

57

75

25,8

30,2

24

38

1

6

5

4

11

6,2

12

17

1200

1900

2125

20

65

54

72

11,2

5,9

10,7

42

2

4

1

5

12

6,9

13

18

2100

2100

2050

21

69

58

76

11,8

6

11,3

46

3

6

5

3

11

6,1

12

19

1600

1300

1900

22

62

52

68

12,7

3

11,2

13

1

2

3

4

14

8,2

16

20

1400

2100

1425

23

68

57

75

11

11

10,5

15

5

6

1

2

14

7,8

15

21

1500

1200

1425

20

66

55

73

19,6

12

18,4

80

6

4

2

3

13

7,4

14

22

2100

2900

2125

21

79

66

87

26,3

13

25,4

90

1

6

5

4

14

7,8

15

23

1600

1300

1350

22

77

64

85

28

14

26,1

24

2

4

1

5

13

9,5

18

24

2000

1800

1975

23

72

60

79

9,4

20

8,8

13

3

6

5

3

15

8,8

17

25

1500

1200

1500

20

72

60

79

10,5

50

9,9

39

1

2

3

4

13

7,4

14

26

1700

1400

1350

21

78

65

86

28,8

45

28

24

5

6

1

2

12

6,8

13

27

1500

1200

1425

22

85

71

94

28,7

36,4

28

18

6

4

2

3

11

6,5

12

28

1500

1700

1900

23

67

56

74

29,7

20,5

29

30

1

6

5

4

14

8

15

29

1200

2000

1200

20

84

70

92

16,9

19,8

15,6

15

2

4

1

5

15

8,6

17

30

1700

1700

1825

21

68

57

75

14,2

10

12,8

45

3

6

5

3

15

8,4

16


Продовження таблиці 5.2


Варіант
Порядковий номер показника в таблиці

9

10

11

12

А

Б

А

А

А

Е

А

Б

В

Г

Д

Е

А

Б

В

1

68

810

4,3

4,3

4,3

4,3

61,83

95

90

92

12

95

7

1,68

1,00

1,10

2

71

450

3,6

3,6

3,6

3,6

74,19

99

94

96

10

99

10

1,64

0,80

0,90

3

65

680

3,5

3,5

3,5

3,5

78,52

90

86

88

11

90

8

1,56

0,90

1,00

4

57

630

3,3

3,3

3,3

3,3

66,28

79

75

77

5

79

6

1,44

1,20

1,30

5

69

860

4,4

4,4

4,4

4,4

95,85

96

91

93

9

96

7

1,52

1,30

1,50

6

55

590

3,3

3,3

3,3

3,3

77,41

77

73

74

5

77

9

1,48

1,40

1,60

7

53

500

4,4

4,4

4,4

4,4

97,07

74

70

71

8

74

10

1,56

0,90

1,00

8

74

450

3,6

3,6

3,6

3,6

87,46

103

98

100

11

103

8

1,68

1,30

1,50

9

68

910

4,8

4,8

4,8

4,8

75,55

93

89

91

13

93

8

1,64

1,20

1,30

10

56

870

4,5

4,5

4,5

4,5

75,85

78

74

75

11

78

10

1,44

0,70

0,80

11

71

810

4,3

4,3

4,3

4,3

60,22

99

94

96

17

99

11

1,40

1,50

1,70

12

68

540

3,4

3,4

3,4

3,4

62,05

95

90

92

8

95

9

1,48

1,20

1,30

13

53

680

3,5

3,5

3,5

3,5

56,39

74

70

71

13

74

10

1,40

1,20

1,30

14

57

630

3,3

3,3

3,3

3,3

69,00

79

75

77

10

79

7

1,32

1,00

1,10

15

55

860

4,4

4,4

4,4

4,4

58,74

77

73

74

16

77

12

1,00

1,10

1,20

16

57

640

3,4

3,4

3,4

3,4

78,64

79

75

77

15

79

12

1,08

1,20

1,30

17

54

720

3,8

3,8

3,8

3,8

68,92

76

72

73

9

76

9

1,12

1,30

1,50

18

58

630

3,3

3,3

3,3

3,3

84,49

80

76

78

10

80

8

1,16

1,30

1,50

19

52

860

4,4

4,4

4,4

4,4

70,79

71

68

69

6

71

7

1,68

1,20

1,30

20

57

810

4,3

4,3

4,3

4,3

62,05

79

75

77

7

79

8

1,64

0,70

0,80

21

55

770

4,0

4,0

4,0

4,0

70,36

77

73

74

17

77

10

1,44

1,50

1,70

22

66

810

4,3

4,3

4,3

4,3

77,04

91

87

89

20

91

9

1,40

1,20

1,30

23

64

990

5,2

5,2

5,2

5,2

61,83

89

85

87

12

89

9

1,48

1,20

1,30

24

60

920

4,8

4,8

4,8

4,8

81,12

83

79

81

7

83

12

1,40

1,00

1,10

25

60

770

4,0

4,0

4,0

4,0

83,53

83

79

81

14

83

10

1,32

1,10

1,20

26

65

710

3,7

3,7

3,7

3,7

69,49

90

86

88

16

90

8

1,00

1,20

1,30

27

71

680

3,5

3,5

3,5

3,5

90,89

99

94

96

15

99

9

1,08

0,90

1,00

28

56

830

4,4

4,4

4,4

4,4

66,10

78

74

75

14

78

8

1,64

1,30

1,50

29

70

900

4,7

4,7

4,7

4,7

58,74

97

92

94

9

97

7

1,56

1,20

1,30

30

57

880

4,6

4,6

4,6

4,6

82,35

79

75

77

11

79

10

1,44

0,70

0,80


Продовження таблиці 5.2


Варіант
Порядковий номер показника в таблиці

13

14

15

16

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

1

7,3

21,95

2,13

1,1

0,168

0,10

0,11

1,1

7

0,11

2

3,0

12,54

1,81

1,11

0,164

0,08

0,09

0,9

4

0,09

3

3,7

18,81

1,75

1,12

0,156

0,09

0,10

1,0

6

0,10

4

7,3

18,81

1,66

1,13

0,144

0,12

0,13

1,3

6

0,13

5

5,2

25,08

2,22

1,14

0,152

0,13

0,15

1,5

8

0,15

6

3,8

15,68

1,63

1,15

0,148

0,14

0,16

1,6

5

0,16

7

6,5

12,54

2,22

1,1

0,156

0,09

0,10

1,0

4

0,10

8

5,1

12,54

1,81

1,11

0,168

0,13

0,15

1,5

4

0,15

9

7,4

31,35

2,38

1,12

0,164

0,12

0,13

1,3

10

0,13

10

3,9

31,35

2,25

1,13

0,144

0,07

0,08

0,8

10

0,08

11

5,1

28,22

2,13

1,14

0,140

0,15

0,17

1,7

9

0,17

12

5,4

15,68

1,72

1,15

0,148

0,12

0,13

1,3

5

0,13

13

7,0

18,81

1,75

1,1

0,140

0,12

0,13

1,3

6

0,13

14

2,7

18,81

1,66

1,11

0,132

0,10

0,11

1,1

6

0,11

15

4,0

25,08

2,22

1,12

0,100

0,11

0,12

1,2

8

0,12

16

4,7

18,81

1,69

1,13

0,108

0,12

0,13

1,3

6

0,13

17

1,9

18,81

1,88

1,14

0,112

0,13

0,15

1,5

6

0,15

18

5,4

18,81

1,66

1,15

0,116

0,13

0,15

1,5

6

0,15

19

6,7

25,08

2,22

1,1

0,168

0,12

0,13

1,3

8

0,13

20

3,9

21,95

2,13

1,11

0,164

0,07

0,08

0,8

7

0,08

21

2,1

21,95

2,00

1,12

0,144

0,15

0,17

1,7

7

0,17

22

5,7

31,35

2,13

1,13

0,140

0,12

0,13

1,3

10

0,13

23

4,3

28,22

2,59

1,14

0,148

0,12

0,13

1,3

9

0,13

24

3,8

28,22

2,41

1,15

0,140

0,10

0,11

1,1

9

0,11

25

4,7

21,95

2,00

1,1

0,132

0,11

0,12

1,2

7

0,12

26

7,0

31,35

1,84

1,11

0,100

0,12

0,13

1,3

10

0,13

27

2,7

18,81

1,75

1,12

0,108

0,09

0,10

1,0

6

0,10

28

7,2

31,35

2,19

1,13

0,164

0,13

0,15

1,5

10

0,15

29

1,3

34,49

2,34

1,14

0,156

0,12

0,13

1,3

11

0,13

30

6,1

28,22

2,28

1,15

0,144

0,07

0,08

0,8

9

0,08


Продовження таблиці 5.2


Варіант
Порядковий номер показника в таблиці

17

18

19

20

21

А

Б

В

Г

Д

Е

А

Б

В

Г

Д

Е

В

К

В

К

1

12

9

15

7

7

6

65

50

9

75

150

35

6

1,0

95

720

0,81

2

6

5

8

4

10

5

33

25

5

38

200

17

4

0,8

76

752

0,45

3

10

8

13

6

7

7

42

32

8

48

83

22

5

0,9

88

688

0,68

4

9

7

12

6

8

6

13

10

7

15

54

7

5

1,2

41

600

0,63

5

12

10

16

8

7

6

16

5

10

18

20

3

7

1,3

76

728

0,86

6

8

7

11

5

10

9

18

14

7

21

10

10

5

1,4

37

584

0,58

7

7

6

9

4

9

8

23

17

6

26

111

12

4

0,9

65

560

0,50

8

6

5

8

4

7

8

34

26

5

39

202

18

4

1,3

85

784

0,45

9

17

13

22

10

6

10

76

58

13

87

36

41

9

1,2

102

712

0,81

10

16

13

22

10

4

7

51

39

13

59

55

27

9

0,7

87

592

0,87

11

15

12

19

9

5

8

10

84

12

12

156

59

8

1,5

140

752

0,81

12

8

6

10

5

5

7

16

12

6

18

87

8

4

1,2

61

720

0,54

13

10

8

13

6

7

10

63

48

8

72

64

34

5

1,2

105

560

0,68

14

9

7

12

6

5

9

33

25

7

38

90

17

5

1,0

83

600

0,63

15

12

10

16

7

4

7

42

32

10

48

405

22

7

1,1

124

584

0,86

16

9

7

12

10

4

10

50

38

7

57

302

27

5

1,2

123

600

0,64

17

10

8

14

7

9

7

55

42

8

63

59

29

6

1,3

75

576

0,72

18

9

7

12

8

9

7

60

46

7

69

60

32

5

1,3

80

608

0,63

19

12

10

16

7

8

10

17

13

10

20

30

9

7

1,2

45

544

0,86

20

12

9

15

10

4

7

20

15

9

23

110

10

6

0,7

53

600

0,81

21

11

9

14

9

5

8

10

8

9

12

120

6

6

1,5

135

584

0,77

22

16

13

22

7

5

7

12

9

13

14

130

6

9

1,2

160

696

0,81

23

14

11

19

9

7

10

31

24

11

36

140

17

8

1,2

97

680

0,88

24

15

12

19

9

5

9

17

13

12

20

200

9

8

1,0

56

632

0,82

25

11

9

15

7

6

7

51

39

9

59

500

27

6

1,1

114

632

0,77

26

16

13

22

10

5

10

31

24

13

36

450

17

9

1,2

131

688

0,71

27

10

8

13

6

7

7

23

18

8

27

364

13

5

0,9

116

752

0,68

28

15

12

20

10

6

8

39

30

12

45

205

21

8

1,3

114

592

0,83

29

17

14

23

11

6

7

20

15

14

23

198

10

9

1,2

72

736

0,80

30

15

12

19

9

9

10

59

45

12

68

100

31

8

0,7

87

600

0,88


Порядковий номер показника, поданого у таблиці 5.2

 1. Місячний посадовий оклад розробника (А, Б, В), грн.
 2. Кількість робочих днів в місяці.
 3. Кількість днів роботи  розробника (А, Б, В).
 4. Трудомісткість на виконання конкретної роботи (А, Б, В, Г), год.
 5. Розряд працівників (А, Б, В, Г).
 6. Відсоток додаткової зарплати для всіх розробників та робітників, %.
 7. Вартість нематеріальних активів, що амортизується, тис. грн.
 8. Норма амортизації нематеріальних активів, %.
 9. Термін використання нематеріальних активів, що амортизуються, дні.
 10.  Вартість основного обладнання, що амортизується (А − будівлі, Б − комп’ютера, В − мобільного телефону, Г − верстатів, Д − офісного обладнання, Е − вантажного автомобіля), тис. грн.
 11.  Термін використання обладнання, що амортизується (А, Б, В, Г, Д, Е), дні.
 12.  Витрати матеріалу і-го найменування (А, Б, В), кг.
 13.  Вартість матеріалу і-го найменування (А, Б, В), грн./кг.
 14.  Коефіцієнт транспортних витрат.
 15.  Маса відходів матеріалу і-го найменування (А, Б, В), кг.
 16.  Ціна відходів матеріалу і-го найменування (А, Б, В), грн./кг.
 17.  Кількість комплектуючих (А, Б, В, Г, Д, Е), шт.
 18.  Покупна ціна комплектуючих (А, Б, В, Г, Д, Е), грн.
 19.  Установлена потужність обладнання (В − верстати, К − комп’ютер), кВт.
 20.  Фактична кількість годин роботи обладнання, год.
 21.  Коефіцієнт використання потужності.

Керуючись даними таблиці 5.1 потрібно

Скласти кошторис витрат на розробку нового технічного рі­шення − В. При складані кошторису потрібно ураховувати тільки ті витрати, які характерні для даної розробки. Вартість однієї кіловат-години електроенергії для юридичних осіб 0,97 грн./кВт (на 01.01.2014). Умови праці – нормальні, тарифна ставка першого розряду С1= 7,3 грн. (на 01.12.2014). Амортизація матеріальних активів за податковим методом розраховується за 4й рік їх використання. Зробити висновки.


Запитання для самоконтролю

 1. Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції.
 2. Класифікація витрат.
 3. Управління витратами на підприємстві.
 4. Групування витрат на виробництво продукції за економічними елементами.
 5. Складання кошторису витрат.
 6. Поняття і види собівартості продукції.
 7. Показники собівартості продукції.
 8. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.
 9. Планування собівартості продукції за факторним методом.
 10.  Індексний метод розрахунку зниження собівартості продукції.
 11.  Калькулювання собівартості одиниці продукції.
 12.  Методика обчислення основних статей калькуляції.