Практична робота № 3
Тема. Персонал підприємства: його чисельність та продуктивність


Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навички розрахунку чисельності персоналу підприємства та продуктивності праці працівників.  


Теоретичні відомості

Персонал підприємства − це сукупність постійних працівників, які отримали необ­хідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навички роботи. Крім постійних працівників, у роботі підприєм­ства можуть брати участь на основі контрак­ту інші працездатні особи.

Співвідношення між окремими групами працівників підприємства утворює структуру персоналу. Залежно від ознаки, покладеної в основу класифікації персоналу, можна розрахувати різні види структури (соціальна, професійна, кваліфікаційна, статева, вікова, за стажем роботи та ін).

Всі кадри підприємства поділяються на промислово-ви­робничий персонал (ПВП) і непромисловий персонал (НПП). До ПВП належать зайняті в основних і допоміжних під­розділах підприємства; в заводських лабораторіях, дослід­них установах − апарат заводоуправління, працівники охо­рони. До НПП належать зайняті у невиробничій сфері під­приємства.

Згідно з Державним класифікатором професій (класифікатор професій ДК 003-95) персонал поділяється на п’ять категорій:

 1. робітники;
 2. технічні службовці;
 3. фахівці;
 4. професіонали;
 5. керівники.

1. Робітники в залежності від відношення до процесу створен­ня продукції поділяються на основні, які безпосередньо беруть участь у процесі виготовлення продукції, і допоміжні, які ви­конують функції обслуговування основного виробництва. До категорії «робітники» також належать листоноші, телефоністи, оператори зв’язку, прибиральники, кур’єри, чергові, сторожі, гардеробники та ін. Поступово, з розвитком виробниц­тва, його механізації та автоматизації чіткі межі між основними та допоміжними робітниками зникають, а роль останніх (зокрема на­ладчиків, механіків) зростає.

Для того, щоб розрахувати кількість основних і допоміжних робітників на підприємстві у звітному році, можна скористатися такими формулами:

                                        (3.1)

де  − середньоспискова чисельність основних робітників у звітному році, чол.;
 - середньоспискова чисельність всіх робітників у звітному році, чол.;
D% - відсоток основних робітників у звітному році, %.

                                      (3.2)

де − середньоспискова чисельність допоміжних робітників у звітному році, чол.

На підприємстві розрізняют спискову, середньоспискову і явочну чисельність працівників.

До спискової чисельності включаються всі постійні, тимчасові і сезонні працівники, які прийняті на роботу на один і більше днів, незалежно від того, чи перебувають вони на роботі, у відпустці, відрядженні, звільнені з роботи у зв’язку з непрацездатністю та ін.

Середньоспискову чисельність працівників за місяць ви­значають, розраховуючи підсумовуванням спискової чисельності за всі дні місяця і діленням на кількість календарних днів у місяці. Середньоспискову чисельність працівників за квартал (рік) визначають як середньоарифметичну величину серед­ньоспискової чисельності за відповідні місяці.

Для того, щоб розрахувати серед­ньоспискову кількість основних і допоміжних робітників на підприємстві у плановому році можна скористатися формулами 3.3 і 3.4:

                                     (3.3)

де  − середньоспискова чисельність основних робітників у плановому році, чол.;
 − середньоспискова чисельність основних робітників у звітному році, чол.;
DNо.р. - умовна економія чисельності робітників за рахунок зниження нормативної трудомісткості основних процесів виробничої програми, чол.:

                                            (3.4)

де DТ - зниження нормативної трудомісткості основних процесів виробничої програми у плановому році, нормо-год.;
Фд -  реальний річний фонд часу одного робітника, год.;
Кн  -  плановий коефіцієнт виконання норм виробітку:

                                           (3.5)

де − коефіцієнт перевиконання норм виробітку, %.

Важливим моментом в обчисленні чисельності робітни­ків підприємства є правильне встановлення дійсного (реального або корисного) фонду часу роботи одного середньоспискового пра­цівника. Цей фонд визначається шляхом складання балансу робо­чого часу середньоспискового працівника. Реальний (дійсний) річний фонд часу одного робітника − реальний час, який відпрацював робітник протягом року.

Номінальний (плановий) річний фонд часу одного робітника − запланований час, який має відпрацювати робітник протягом року.

Дійсний річний фонд часу за нормальних умов або менший за плановий (лікарняні, декрети, навчання тощо), або дорівнює йому.

Явочна   чисельність   включає   всіх   працівників,  які з’явилися на роботу. Середньявочна чисельність основних робітників у плановому році обраховується за допомогою коефіцієнта списковості:

                                          (3.6)

де Ксп. - коефіцієнт списковості, який показує відсоток працюючих, які не зявилися на роботу (якщо коефіцієнт списковості 1,08, то на роботу не вийшло 8% працюючих у розрахунку від явочної чисельності). Даний коефіцієнт також можна знайти за формулою:

                                               (3.7)

де Фн - номінальний річний фонд часу одного робітника, дні.

Середньявочна чисельність основних робітників у звітному році розраховується як:

                                            (3.8)

Середньоспискова чисельність всіх робітників у плановому році:

                                      (3.9)

Чисельність додаткового найму (чи звільнення) робітників у плановому році розраховується за формулами:

                                         (3.10)

де Чп  - очікувана спискова чисельність  робітників на початок планового року, чол.;
Чк  - очікувана спискова чисельність  робітників на кінець планового року, чол.

                                        (3.11)

де − середньоспискова чисельність всіх робітників у плановому році.

2. Технічні службовці здійснюють підготовку й оформлення документів, облік, контроль, господарське обслуговування, виконуючи при цьому чітко регламентовану суто технічну роботу (наприклад касири, діловоди, коменданти, секретарі тощо). Злагоджена робота технічних службовців вивільнює робочий час спеціалістів та керівників від простої, але необхідної роботи, сприяючи повнішому використанню кваліфікаційного потенціалу персоналу.

3. Професійні завдання фахівців полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень і використанням методів відповідних наук (бухгалтери, касири-експерти, техніки на виробництві, фахівці в галузі обчислювальної техніки, інспектори з кадрів). Робота фахівців також пов’язана з аналізом та обробкою інформації і потребує кваліфікації молодого спеціаліста, бакалавра, а на деяких роботах і спеціаліста.

4. Професіонали вирішують питання, що стосуються створення і впровадження у виробництво нових знань у формі теоретичних та прикладних розробок; а також розробляють варіанти вирішення окремих виробничих і управлінських проблем, остаточне розв’язання яких входить до компетенції керівників. На підприємстві це передусім інженери, економісти, юристи та ін.

5. Керівники здійснюють функції загального управління. Умовно їх поділяють на три рівні; вищий (організація в цілому) - генеральний директор, директори; середні й (основні структурні підрозділи) - начальники цехів, відділів, центрів тощо, і первинний (керівники безпосередніх виконавців) - начальники лабораторій, борю, змін тощо. До керівників належать також головні спеціалісти (головний інженер, головний технолог, головний бухгалтер та ін), а також заступники всіх названих працівників.

Чисельність керівників, спеціалістів, службовців визна­чається на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому встановлюється кількість працівників у кожній із вказаних груп згідно з діючими нормативами чисельності.

Важливою є класифікація персоналу за професіями, спе­ціальностями, кваліфікацією.

Професія характеризує вид трудової діяльності, яка по­гребує спеціальних знань та практичних навичок.

Спеціальність виділяється в межах певної професії і ха­рактеризує відносно вузький різновид трудової діяльності. Кваліфікація характеризує якість, складність праці і є сукуп­ністю спеціальних знань і навиків, які визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функ­цій обумовленої складності. За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чоти­ри групи:

 • висококваліфіковані;
 • кваліфіковані;
 • малокваліфіковані;
 • некваліфіковані.

Конкретний рівень кваліфікації робітників визначається за допомогою тарифно-кваліфікаційних довідників і харак­теризується розрядами. Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів, службовців характеризується рівнем освіти, досвідом роботи.

Спеціалістів розрізняють:

 • найвищої кваліфікації (ті, що мають наукові ступені та звання);
 • вищої кваліфікації (зі значним досвідом практичної ро­боти та вищою спеціальною освітою);
 • середньої кваліфікації (з певним практичним досвідом та середньою спеціальною освітою);
 • спеціалісти-практики (не мають спеціальної освіти, але мають практичний досвід і займають відповідні посади).

Кадрова політика підприємстваце врахування чинників, які  впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу та струк­тури персоналу підприємств:

 1. Зростання попиту на кваліфіковану робочу силу, що пов'язано із швидкими темпами оновлення продукції, усклад­ненням технологічних процесів тощо.
 2. Перерозподіл працівників із сфери промислового та сільськогосподарського виробництва у сферу побутового обслуговування населення, торгівлі, інформаційну сферу.
 3. Досить висока питома вага зайнятих ручною та не­кваліфікованою працею, що пов'язано із сповільненням тем­пів технічного переоснащення підприємств.
 4. Включення до складу трудових ресурсів працівників з більш високим освітнім рівнем, ніж ті, які вибувають за межі працездатного віку.
 5. Неврахування системою освіти сучасних вимог і по­треб у кваліфікованій робочій силі, що породжує невідпо­відність між реальним попитом підприємств у кадрах та їх пропозицією на ринку праці.

Основна мета кадрової політики полягає в забезпеченні кожного робочого місця і посади персоналом відповідної професії, спеціальності і, головне − кваліфікації.

Управління персоналом − це частина кадрової політики.

Продуктивність праці − це показник, що характеризує її ефективність і показує здат­ність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. Рівень продуктивності праці характеризу­ється показником виробітку, який показує кількість продукції, що вироблена за оди­ницю часу.

Методи визначення виробітку:

 1. Натуральний − ділення обсягу виробленої продукції у фізичних одиницях на кількість затраченого часу в нормо-годинах (різновидом натуральних вимір­ників обчислення виробітку є умовно-натуральні);
 2. Трудовий − ділення обсягу продукції, поданої в затратах робочого часу в нормо-годинах, на кількість робітників;
 3. Вартісний − ділення обсягу виробленої продукції в гривнях до затрат часу, вираженого в середньо­списковій чисельності робітників, або відпрацьо­ваній ними кількості людино-днів, людино-годин.

Середня продуктивність праці основних робітників у звітному році у вартісному вираженні розраховується за такою формулою, тис. грн/ чол.:

                                            (3.12)

де Vзв. - обсяг виробництва валової продукції у звітному році, тис. грн;
 − середньоспискова чисельність основних робітників у звітному році, чол.

Середня продуктивність праці всіх робітників у звітному році, у вартісному вираженні розраховується за такою формулою, тис. грн/ чол.:

                                          (3.13)

де  - середньоспискова чисельність всіх робітників у звітному році, чол.

Середня продуктивність  праці основних робітників у плановому році, у вартісному вираженні розраховується за такою формулою, тис. грн./ чол.:

,                                         (3.14)

де Vпл. - обсяг виробництва валової продукції у плановому році, тис. грн.

Середня продуктивність праці всіх робітників у плановому році, у вартісному вираженні розраховується за такою формулою, тис. грн/ чол.:

                                            (3.15)

де  − середньоспискова чисельність всіх робітників у плановому році, чол.

Зміна продуктивності праці основних робітників у плановому році порівняно зі звітним розраховується за формулою, тис. грн/ чол.:

                              (3.16)

де  − середня продуктивність  праці основних робітників у плановому році, тис. грн/ чол.;
− середня продуктивність праці основних робітників у звітному році тис. грн/ чол.

Зміна продуктивності праці всіх робітників у плановому році порівняно зі звітним розраховується за формулою, тис. грн/ чол.:

                               (3.17)

де  − середня продуктивність праці всіх робітників у плановому році, тис. грн/ чол.;
 − середня продуктивність праці всіх робітників у звітному році, тис. грн/ чол.

Додатковий приріст чи зниження обсягу виробництва за рахунок зміни чисельності розраховується за формулою:

                              (3.18)

де  - середньоспискова чисельність всіх робітників у звітному році, чол.;
 − середньоспискова чисельність всіх робітників у плановому році, чол.

Додатковий приріст чи зниження обсягу виробництва за рахунок зміни продуктивності праці розраховується за формулою:

                                 (3.19)

де  − середньоспискова чисельність всіх робітників у плановому році, чол.

Додатковий приріст обсягу виробництва за рахунок зміни чисельності і продуктивності праці можна розрахувати за формулою:

                                        (3.20)

Поняття «економія» в широкому розумінні означає реальні заощадження будь-чого: коштів, ресурсів, часу і т. д. В свою чергу, поняття «умовна економія» означає умовні заощадження  будь-яких ресурсів, коштів, які можуть стати реальною економією за виконання якоїсь конкретної умови.

Розраховуємо умовну економію чисельності основних робітників за рахунок зміни продуктивності праці:

                                       (3.21)

де  знаходиться за такою формулою:

                                       (3.22)

Умовну економію чисельності основних робітників за рахунок зміни обсягу виробництва можна розрахувати за формулою:

                     (3.23)

Умовна економія чисельності допоміжних робітників за рахунок росту обсягу виробництва можна розрахувати за формулою:

                                   (3.24)

Планування продуктивності праці здійснюється методом прямого рахунку та пофакторним методом. 

І. Метод прямого рахунку передбачає визначення плано­вого рівня продуктивності праці шляхом ділення за­планованого обсягу випуску продукції у вартісному вираженні або в натуральних одиницях на планову чисель­ність промислово-виробничого персоналу.

ІІ. Пофакторний метод передбачає розрахунок приросту продуктивності праці через економію чисельності праців­ників під впливом різних факторів. Розрахунок планового рівня продуктивності праці здійснюється в декілька етапів.

1. Обчислення економії робочої сили під впливом техніко-економічних факторів.

2. Визначення вихідної чисельності промислово-виробничого персоналу в плановому періоді.

3. Визначення планової чисельності працюючих шля­хом віднімання від вихідної їх чисельності в плановому періоді загальної величини їх зменшення.

4. Розрахунок приросту продуктивності праці в плановому періоді.

Для аналізу зміни чисельності і складу персоналу використовують різні показники. Рух кадрів на підприємстві характеризується за допомогою таких коефіцієнтів:

 1. Оборот робочої сили за прийомом (Коп):
 2.                                                 (3.25)

  де  Чп − чисельність прийнятих на роботу за відповідний період, чол.;
  − середньоспискова чисельність працівників у цьо­му ж періоді, чол.;  

 3. Оборот робочої сили за звільненням (Коз):
 4.                                                (3.26)

  де − загальна чисельність звільнених за відповідний період з будь-яких причин, чол.;

 5. Коефіцієнт плинності (Кпл):
 6.                                              (3.27)

  де Чзв − чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов’язаних з виробництвом, чол.


Завдання для самостійного виконання


Таблиця 3.1 − Початкові дані для виконання завдання 3.1

Варіант

Порядковий номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

50

61,78

1500

50

1699

61,83

254

235

1830

7

131

150

120

2

25

30,89

1600

60

1812

74,19

256

237

1863

10

138

200

126

3

32

39,54

1235

63,5

1399

78,52

255

236

1857

8

222

83

203

4

10

12,36

2136

53,6

2419

66,28

256

237

1940

6

110

54

100

5

50

61,78

1256

85,6

1423

95,85

258

239

1880

7

99

20

90

6

14

17,30

1326

62,6

1502

77,41

256

237

1872

9

88

10

80

7

17

21,01

1485

78,5

1682

97,07

257

238

1878

10

164

111

150

8

26

32,13

1369

86,9

1551

87,46

259

240

1892

8

175

202

160

9

58

71,67

1111

61,1

1258

75,55

260

241

1894

8

186

36

170

10

39

48,19

1256

85,6

1423

75,85

258

239

1870

10

197

55

180

11

84

103,8

1487

48,7

1684

60,22

256

237

1866

11

182

156

170

12

12

14,83

1987

98,7

2251

62,05

257

238

1872

9

191

87

160

13

48

59,31

1456

45,6

1649

56,39

256

237

1940

10

239

64

220

14

25

30,89

1358

55,8

1538

69,00

259

240

1892

7

229

90

210

15

32

39,54

1475

47,5

1671

58,74

257

238

1872

12

268

405

200

16

38

46,96

1236

63,6

1400

78,64

254

229

1847

12

258

302

240

17

42

51,90

2000

80

2265

68,92

256

237

1880

9

112

59

107

18

46

56,84

845

84,5

957

84,49

255

236

1874

8

118

60

113

19

13

16,06

896

89,6

1015

70,79

256

237

1958

7

127

30

112

20

15

18,54

987

98,7

1118

62,05

258

239

1897

8

110

110

105

21

80

98,86

1569

56,9

1777

70,36

256

237

1889

10

196

120

184

22

90

111,21

2123

62,3

2405

77,04

257

238

1895

9

263

130

254

23

24

29,66

2300

50

2605

61,83

259

240

1909

9

280

140

261

24

13

16,06

1256

65,6

1423

81,12

260

241

1911

12

94

200

88

25

39

48,19

1999

99,9

2264

83,53

258

239

1887

10

105

500

99

26

24

29,66

1562

56,2

1769

69,49

256

237

1883

8

288

450

280

27

18

22,24

1235

73,5

1399

90,89

257

238

1889

9

287

364

280

28

30

37,07

1258

85,8

1425

66,10

256

237

1958

8

297

205

290

29

15

18,54

1475

47,5

1671

58,74

259

240

1909

7

169

198

156

30

45

55,61

1236

66,6

1400

82,35

257

235

1889

10

142

100

128


Порядковий номер показника, поданого у таблиці 3.1

 1. Обсяг виробництва валової продукції у звітному році, млн. грн.
 2. Обсяг виробництва валової продукції у плановому році, млн. грн.
 3. Середньоспискова чисельність робітників у звітному році, чол.
 4. Відсоток основних робітників у звітному році, %.
 5. Очікувана спискова чисельність  робітників на кінець звітного (початок планового) року, чол.
 6. Зниження нормативної трудомісткості основних процесів виробничої програми у плановому році, тис. нормо-год.
 7. Номінальний річний фонд часу одного робітника, дні.
 8. Реальний річний фонд часу одного робітника, дні.
 9. Реальний річний фонд часу одного робітника, год.
 10. Плановий коефіцієнт перевиконання норм виробітку, %.
 11. Звільнено з підприємства за звітний рік, чол.
 12. Прийнято на підприємство за звітний рік, чол.
 13. Чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов’язаних з виробництвом, чол.

Керуючись даними таблиці 3.1 потрібно

 1. Розрахувати середньоспискову і явочну чисельність всіх робітників разом, а також окремо основних і допоміжних робітників у звітному і плановому роках (середньоспискова чисельність допоміжних робітників у плановому році не змінилась).
 2. Розрахувати чисельність додаткового найму (чи звільнення) робітників у плановому році.
 3. Розрахувати продуктивність праці всіх і окремо основних робітників у звітному і плановому роках.
 4. Розрахувати додатковий приріст чи зниження обсягу виробництва за рахунок зміни чисельності і продуктивності праці окремо і в цілому.
 5. Розрахувати умовну економію чисельності основних і допоміжних робітників за рахунок росту продуктивності праці і обсягу виробництва.
 6. Розрахувати оборот робочої сили за прийомом, оборот робочої сили за звільненням, коефіцієнт плинності та охарактеризувати за допомогою цих коефіцієнтів рух кадрів на даному підприємстві.
 7. Зробити висновки.

Запитання для самоконтролю

 1. Персонал підприємства, його склад та структура.
 2. Класифікація персоналу підприємства.
 3. Чинники, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства.
 4. Кадрова політика підприємства та управління персоналом.
 5. Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві.
 6. Баланс робочого часу одного середньоспискового працівника.
 7. Показники руху робочої сили на підприємстві.
 8. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання.
 9. Мотивація, її моделі та методи.
 10.  Організація і нормування праці на підприємстві.