Список використаної літератури


 1. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства. Підручник / О._М. Бандурка, М. Я. Коробов. – К. : Либідь, 2010. – 230 с.
 2. Березін О. В. Економіка підприємства : Практикум : Навч. посіб. / О. В. Березін, Бутенко – К., 2009. – 248 с.
 3. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Третє видання, випр. і доп. / І. М. Бойчик, П. С. Харів., М. І. Холчан, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2010. – 328 с.
 4. Брич В. Я. Психологія управління. / В. Я. Брич, М. М Корман. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 384 с.
 5. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: Навч. посіб. / Т. Г. Васильків. – К., 2013. –  446 с.
 6. Гетьман О. О. Економіка підприємства / О. О. Гетьман, В. М Шаповал  // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pidruchniki.ws /15840720/ekonomika/ekonomika_pidpriyemstva_-_getman_oo
 7. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств : Підручник. / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черево. – К., 2010. –  463 с.
 8. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства. 2-ге видання. Навчальний посібник / В. І. Гринчуцький. – Видавництво "Центр навчальної літератури" : К., 2012. – 302 с.
 9. Закон України „Про оплату праці” [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.kmu.gov.ua.– Назва з екрана.
 10. Закон "Про держбюджет на 2014 рік"   [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 11. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. – 2011. – 324 с.
 12. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Практикум. / В. І. Захарченко. – Видавництво "Центр навчальної літератури": К., 2012. – 144 с.
 13. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. / О. С. Іванілов –  2011. – 728 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/ekonomika_pidpriyemstva_-_ivanilov_os – Назва з екрана.
 14.  Ковальов В. В. Економіка підприємства : Підручник, 4-те вид., перероб. та доп. / Ковальов В. В. − К. : КНЕУ, 2009. – 247 с.
 15.  Козловський В.О., Козловський С.В. Виробничий менеджмент. Практикум. − Вінниця : Глобус-прес, 2008.
 16. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення : Навчальний посібник. / О. Є. Мазур – К. : 2012. – 480 с.
 17. Маслак О. І. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник / О. І. Маслак. – Видавництво "Центр навчальної літератури" : К., 2011. – 172 с.
 18. Мінімальна зарплата на 2014 рік  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/oplata-truda/1134-minimalna-zarplata.html – Назва з екрана.
 19. Мороз О. В. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств : Монографія / О. В. Мороз, Л._О._Нікіфорова, А. А. Шиян. – Вінниця : ВНТУ – 2011. –  275.
 20. Небава М. І., Адлер О. В., Лесько О. Й. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : Навчальний посібник − Вінниця, ВНТУ, 2010.
 21. Нікіфорова Л. О. Економіка та організація виробництва. Дистанційний курс / Л. О. Нікіфорова. О. О. Захараш // [Електроний ресурс] – режим доступу http://vntu.edu.ua/index.php – 2012.
 22. Новий податковий кодекс України, 2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://minfin.com.ua/taxes/-/koment_oz.html – Назва з екрана.
 23. Петрович Й. М. Організування промислового виробництва : Підручник + компакт-диск. / Й. М. Петрович. – К., 2009. – 328 с
 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» : Затверджено наказом № 92 Міністерства фінансів від 27 квітня 2000_р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. − № 35.
 25.  Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва : Навч. посіб. – К., 2012. – 299 с.
 26. Тарифи на електроенергію для юридичних осіб [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://www.voe.com.ua/tarif/tarif_y_10_13. shtml – Назва з екрана.
 27.  Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / Ю. М. Тютюнник. – К., 2012. – 815 с.
 28. Shiyan А. A. Types of Economic Behavior : The Instrument for Management of Individuals, Institutions, Countries and Humankind / Shiyan А. A., Nіkіforova L. O. // Econometrics : Data Collection & Data Estimation Methodology eJournal. – 2011. – V. 3, Issue 43. – 22 p. : [Електроний ресурс] – режим доступу : http://ssrn.com/abstract=1952651.