Практична робота № 10
Тема. Розрахунок рентабельності продукції та рентабельності підприємства


Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навички щодо розрахунку рентабельності виробів та рентабельності підприємства в цілому.


Теоретичні відомості

Ефективність виробництва − це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок час. Загальноекономічну ефективність виробництва називають також загальною продуктивністю виробництва.

Загальна методологія визначення економічної ефективності полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до витрат на його досягнення.

Розрізняють результат самого процесу виробництва, який може виступати у формі чистої продукції підприємства, при­бутку, і кінцевий народногосподарський результат роботи під­приємства, який, крім обсягів виготовленої продукції, врахо­вує її споживну вартість, значимість для суспільства.

Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Тому критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є зростання продуктивності суспільної праці.

Одним із показників ефективності діяльності підприємства є рентабельність. Рентабельність – це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничної, комерційної, інвестиційної тощо), вигідність виробництва продукції і послуг окремих видів. Рентабельність − це відносний показник, що характе­ризує рівень ефективності (дохідності) роботи підприємства.

Показники рентабельності повніше, ніж прибуток, характеризують результати господарювання, тому що їхня величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.
Показники рентабельності можна об’єднати в кілька груп.

1. Показники, що базуються на витратному підході. До них відносять:

 • рентабельність продукції;
 • рентабельність операційної діяльності;
 • рентабельність інвестиційної діяльності;
 • рентабельність окремих інвестиційних проектів;
 • рентабельність звичайної діяльності.

2. Показники, що характеризують прибутковість продажів. До них відносять:

 • валову рентабельність продажів;
 • чисту рентабельність продажів.

3. Показники, в основі яких лежить ресурсний підхід. До них відносять:

 • рентабельність сукупних активів або загальну рентабельність;
 • рентабельність операційного капіталу;
 • рентабельність основного капіталу;
 • рентабельність оборотного капіталу;
 • рентабельність власного капіталу.

Загальна рентабельність виробництва (ефективність виробництва) розраховується за такою формулою:

                                                 (10.1)

де Sсер.  − середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн;
Sноз  − середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, грн;
Преал. − прибуток від реалізації продукції до виплати відсотків і податків, грн.

Прибуток від реалізації продукції становить:

                                                        (10.2)

де Среал  − собівартість реалі­зованої продукції, грн;
Вреал − виручка від реалізації усієї продукції, грн.

Виручку від реалізації усієї продукції можна розрахувати за такою формулою:

                                                       (10.3)

де   − кількість реалізованої продукції і-того виду, шт.;
Ці − ціна одиниці реалізованої продукції і-того виду, грн.;
m − кількість видів продукції.

Сукупну собівартість реалі­зованої продукції можна розрахувати таким чином:

                                                            (10.4)

де Сі − собівартість одиниці реалізованої продукції і-того виду, грн;

У собівартість одиниці продукції включаються такі витрати:

,                           (10.5)

де М − матеріальні витрати на одиницю продукції (сировина, матеріали, комплек­туючі, напівфабрикати, тара; віднімається вартість повернутих відходів), грн;
Зп − витрати на оплату праці (всі форми основної і додаткової заробітної плати штатного і позаштатного виробничого персоналу підпри­ємства), грн;
Нс.з. − відрахування на соціальні заходи (включають відра­хування на пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, на індивідуальне страхування), грн;
Ао.ф., Анем.а − відповідно амортизація основних фондів і нематеріальних ак­тивів.
Вел. − витрати на електроенергію, грн;
Івит. − інші операційні витрати (вартість робіт, послуг сто­ронніх підприємств, сума податків, зборів, крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, сума фінансових санкцій тощо), грн.

Витрати на оплату праці можна зобразити у такому вигляді:

                                                 (10.6)

 де Зо − основна заробітна плата, грн;
Зд − додаткова заробітна плата, грн.

Основна заробітна плата, яка включається в собівартість одиниці продукції, називається розцінкою і розраховується в залежності від системи, форми та виду нарахування оплати праці (детальніше дивись практичну роботу № 4). В даному випадку оплату праці нараховують за прямою відрядною системою оплати праці:

                                                               (10.7)

де Р - відрядна розцінка за виготовлення одного виробу, грн/шт.;
Тшт. - час на виготовлення одного виробу, год.;
Сі - тарифна ставкаі-го розряду, грн/год.

Тарифні ставки і-го розряду визначаються мно­женням тарифної ставки першого розряду (С1) на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду (Кі):

,                                                                 (10.8)

де Кі  − тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду, який знаходиться із тарифно-кваліфікаційного довідника;
С1  − тарифна ставка першого розряду, грн/год.

Якщо розряд є середнім, то формула 10.8 трансформується в таку:

,                                                            (10.9)

де Ксер  − середній тарифний коефіцієнт середнього тарифного розряду;
Ссер  − середня тарифна ставка середнього розряду, грн/год.

Середній тарифний коефіцієнт розраховується за такою формулою:

                          (10.10)

де Кменш,  Кбільш − відповідно менший і більший із двох суміж­них тарифних коефіцієнтів, які відповідають меншому і більшому тарифному розряду;
Рменш − менший із двох суміжних тарифних розрядів;
Рсер − середній тарифний розряд.


Таблиця 10.1. − Тарифні коефіцієнти

Тарифний розряд (Р)

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт (К)

1,0

1,2

1,35

1,5

1,7

2,0


Додаткова заробітна плата розраховується за такою формулою:

                                                   (10.11)

де Зо − основна заробітна плата за виготовлення одиниці продукції, грн;
П% − відсоток додаткової заробітної плати, який включає в себе премії, надбавки і т.д., %.

Нарахування на заробітну плату розраховуються як визначений відсоток (від 36% до 40%) від суми основної та додаткової заробітної плати.

Амортизація обладнання, комп'ютерів та приміщень, які використовувались для розробки нового технічного рішення, розраховується за прямолінійним методом. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації наведені у табл. 9.2 згідно п. 145.1 Податкового кодексу.

Прямолінійний (рівномірний) метод передбачає щорічне перенесення на собівартість продукції однакової частини вартості основних фондів протягом усього термі­ну їх служби: річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується (первісна вартість мінус ліквідаційна, якщо остання більша за нуль), на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.

Приклад. Комп’ютер введено в експлуатацію за первісною вартістю 40 тис. грн. Запланований період використання об'єкта 3 років. Ліквідаційна вартість 15 тис. грн. Річна сума амортизації дорівнює:  Отже, місячна сума становить:


Таблиця 10.2 – Класифікація груп основних засобів

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

група 1 – земельні ділянки

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

15

група 3 – будівлі,       

20

                 споруди,

15

                 передавальні пристрої   

10

група 4 – машини та обладнання  

5

з них електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень    

2

група 5 – транспортні засоби        

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 – тварини   

6

група 8 – багаторічні насадження

10

група 9 – інші основні засоби       

12

група 10 – бібліотечні фонди

-

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи    

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди        

5

група 13 – природні ресурси         

група 14 – інвентарна тара

6

група 15 – предмети прокату        

5

група 16 – довгострокові біологічні активи

7


Спрощені витрати на енергію та паливо на одиницю продукції можна розрахувати, використавши таку формулу:

                                                      (10.14)

де Вел. − сума витрат на електроенергію за рік, грн;
N − річна кількість всієї реалізованої продукції, шт.

Рентабельність продукції обчислюють як відношення прибутку від реалізації до виплати процентів і податків до суми витрат на реалізовану продукцію:

                                           (10.15)

де Преал. − прибуток від реалізації продукції до виплати відсотків і податків, грн;
Среал  − собівартість реалі­зованої продукції, грн.

Вона показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Її можна розраховувати в цілому по підприємству, по окремих його сегментах і за видами продукції.

Рентабельність окремих видів продукції розраховується таким чином:

                                                     (10.16)

де Р − рентабельність окремих виробів, %;
Ц − відпускна ціна виробу, грн;
С − повна собівартість одиниці продукції, грн;
і − вид окремого виробу.

Рентабельність операційної діяльності – цей показник характеризує окупність витрат операційної діяльності. Він повніше від рентабельності продукції відображає результати роботи підприємства, оскільки при його розрахунку враховуються не лише реалізаційні, а й позареалізаційні результати, що належать до основної діяльності  .

Рентабельність продажів (обороту) – характеризує ефективність виробничої і комерційної діяльності підприємства  .

Рентабельність (дохідність) операційного капіталу – характеризує дохідність капіталу, задіяного в основній діяльності (постачання, виробництво та збут продукції)  .

Рентабельність (дохідність) сукупного капіталу – характеризує дохідність всього сукупного капіталу, вкладеного в активи підприємства.

Рівень рентабельності продукції (коефіцієнт окупності витрат)  , розрахований в цілому по підприємству залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміна структури реалізованої продукції, її собівартості і середніх цін реалізації.

Щоб розрахувати зміну загаль­ної рентабельності виробництва в порівнянні з середньогалузевою потрібно скористатися такою формулою:

                                                     (10.17)

де Ргалуз. − середньогалузева рентабельність, %;
Рв.заг. −  загаль­на рентабельність виробництва, %.

Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами підвищення рентабельності можуть бути:

а)  при оцінюванні рентабельності виробництва:

 1.   ріст прибутку;
 2.   зменшення вартості основних виробничих фондів та за­лишків нормованих оборотних засобів;

б) при оцінюванні рентабельності окремих видів продукції:

 1. зниження собівартості виробів.

Завдання для самостійного виконання:

На одному із цехів Вінницького хлібозаводу виготовляють продукцію двох видів: тістечка «Ластівка» (А), тістечка «Насолода» (Б). Годинна тарифна ставка 1-го розряду визначається згідно чинного законодавства, у 2014 році вона склала 7,3 грн. На підприємстві застосовується пряма відрядна форма оплати праці.

Амортизаційні відрахування на всю партію розраховуються за прямолінійним методом. Інші витрати на виробництво продукції складають 250% для всіх видів продукції.

Для спрощення розрахунків всі податки дорівнюють нулю. Середньогалузева рентабельність дорівнює 16,2%.


Таблиця 10.3 − Початкові дані для виконання завдання 10.1

Варіант

Порядковий номер показника

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

буд.

авто

верс.

комп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

92

84

98

93

7,3

6,7

1,2

10

12

36,45

33,47

1

3

1

1

2

36

33

40

38

3,0

2,7

4,1

8

10

36,7

33,72

2

2

2

4

3

46

42

51

48

3,7

3,5

3,9

9

11

36,95

33,98

2

2

1

4

4

89

81

99

94

7,3

6,8

5,6

7

8

37,2

34,24

1

3

1

6

5

63

58

70

67

5,2

4,8

3,8

8

10

37,45

34,49

2

2

2

4

6

46

42

51

48

3,8

3,5

3,7

10

12

37,7

34,75

1

3

1

4

7

79

71

87

83

6,5

6,0

5,9

12

14

37,95

35,00

1

3

2

6

8

63

57

69

66

5,1

4,7

4,2

9

11

38,2

35,26

2

2

1

4

9

90

81

99

94

7,4

6,8

4,1

8

10

38,45

35,52

1

3

2

4

10

48

43

53

50

3,9

3,6

3,6

7

8

38,7

35,77

2

2

1

4

11

62

69

69

66

5,1

4,7

3,5

12

14

38,95

36,03

1

3

1

4

12

65

72

73

69

5,4

5,0

3,7

10

12

39,2

36,28

2

2

1

4

13

85

94

95

90

7,0

6,5

1,5

11

13

39,45

36,54

1

3

2

2

14

33

36

36

34

2,7

2,5

3,3

10

12

39,7

36,79

1

3

1

3

15

49

54

54

52

4,0

3,7

2,5

10

12

39,95

37,05

2

2

1

3

16

57

63

63

60

4,7

4,3

5,7

8

10

32,7

37,31

2

2

2

6

17

24

26

26

25

1,9

1,8

2,8

9

11

32,95

37,56

1

3

1

3

18

66

72

73

69

5,4

5,0

1,9

7

8

33,2

37,82

2

2

2

2

19

96

85

90

85

6,7

6,2

5,2

8

10

33,45

38,07

1

3

1

5

20

48

53

53

50

3,9

3,6

4,1

10

12

33,7

38,33

2

2

2

4

21

25

28

28

27

2,1

1,9

3,6

12

14

33,95

38,59

1

3

2

4

22

70

77

78

74

5,7

5,3

3,5

9

11

34,2

38,84

2

2

1

4

23

52

57

58

55

4,3

4,0

3,7

8

10

34,45

39,10

1

3

2

4

24

46

51

51

48

3,8

3,5

3,5

7

8

34,7

39,35

2

2

1

4

25

57

63

63

60

4,7

4,3

1,3

12

14

34,95

39,61

1

3

1

1

26

86

94

95

90

7,0

6,5

5,5

10

12

35,2

39,87

1

3

2

6

27

33

36

36

34

2,7

2,5

2,7

11

13

35,45

40,12

2

2

1

3

28

87

96

97

92

7,2

6,6

4,1

10

12

35,7

40,38

2

3

2

4

29

46

58

18

17

1,3

1,2

3,9

10

12

35,95

40,63

1

2

1

4

30

95

90

83

79

6,1

5,7

5,6

11

13

36,2

40,89

2

2

1

6


Таблиця 10.4 − Початкові дані для виконання завдання 10.1

Варіант

Порядковий номер показника

1

2

3

4

5

6

буд.

авто

верс.

комп.

А

Б

А

Б

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2,3

1,5

1,1

1,9

31,35

29,75

70

50

10,35

11,31

3,13

43,7

2

1,3

0,8

0,6

1,1

12,80

12,16

100

20

25,47

25,47

2,92

72,8

3

1,9

1,2

0,9

1,6

16,32

15,36

80

20

17,04

18,09

3,44

58,3

4

1,8

1,2

0,9

1,5

31,67

30,07

60

50

25,38

26,91

2,44

43,7

5

2,4

1,6

1,2

2,0

22,40

21,44

70

30

12,78

14,55

5,45

72,8

6

1,6

1,1

0,8

1,4

16,32

15,36

90

20

20,97

22,38

3,01

58,3

7

1,4

0,9

0,7

1,1

27,83

26,55

100

40

10,92

12,09

3,78

87,4

8

1,3

0,8

0,6

1,1

22,08

21,12

80

30

22,41

24,99

1,75

43,7

9

2,5

1,7

1,3

2,1

31,67

30,07

80

50

14,97

16,68

5,84

72,8

10

2,4

1,6

1,2

2,0

16,96

16,00

100

20

17,28

18,18

4,43

58,3

12

1,5

1,0

0,8

1,3

23,35

22,08

90

30

33,15

32,4

2,07

43,7

13

1,9

1,2

0,9

1,6

30,39

28,79

100

40

12,06

13,98

4,30

72,8

14

1,8

1,2

0,9

1,5

11,52

10,88

70

20

18,21

17,7

3,26

58,3

15

2,4

1,6

1,2

2,0

17,28

16,64

120

20

21,72

21,6

6,55

87,4

11

2,3

1,5

1,1

1,9

22,08

21,12

110

30

22,35

23,97

8,36

116,5

16

1,8

1,2

0,9

1,5

20,16

19,20

120

30

16,95

18,15

3,32

58,3

17

2,0

1,3

1,0

1,7

8,32

8,00

90

20

14,22

16,62

6,45

101,9

18

1,8

1,2

0,9

1,5

23,35

22,08

80

30

19,38

19,62

5,70

101,9

19

2,4

1,6

1,2

2,0

28,79

27,19

70

50

14,91

15,99

8,73

116,5

20

2,3

1,5

1,1

1,9

16,96

16,00

80

20

12,66

14,22

3,13

43,7

21

2,1

1,4

1,1

1,8

8,96

8,64

100

20

18,57

18,96

5,90

87,4

22

2,3

1,5

1,1

1,9

24,95

23,67

90

40

16,02

16,86

5,22

72,8

23

2,8

1,8

1,4

2,3

18,56

17,60

90

30

17,82

18,3

5,10

58,3

24

2,6

1,7

1,3

2,1

16,32

15,36

120

20

10,29

11,58

3,55

43,7

25

2,1

1,4

1,1

1,8

20,16

19,20

100

30

10,35

11,31

4,92

72,8

26

2,0

1,3

1,0

1,6

30,39

28,79

80

40

25,47

25,47

2,72

43,7

27

1,9

1,2

0,9

1,6

11,52

10,88

90

20

17,04

18,09

3,44

58,3

28

2,3

1,6

1,2

1,9

31,03

29,43

80

40

25,38

26,91

3,23

43,7

29

2,5

1,7

1,3

2,1

5,76

5,44

70

20

12,78

14,55

5,76

72,8

30

2,4

1,6

1,2

2,0

26,55

25,27

100

50

20,97

22,38

3,37

43,7


Порядковий номер показника, поданого у таблиці 10.3

 1. Сировина і матеріали на одиницю продукції, коп.
 2. Допоміжні матеріали на одиницю продукції, коп.
 3. Нормативна трудомісткість виробу, н-хв.
 4. Середній розряд робіт.
 5. Додаткова заробітна плата, %.
 6. Відрахування на соціальні заходи, %.
 7. Кількість основних виробничих фондів, які амортизуються, шт.

Порядковий номер показника, поданого у таблиці 10.4

 1. Частина первісної вартості основних виробничих фондів, які амортизуються, на перший рік експлуатації, тис. грн.
 2. Затрати на енергію та паливо на весь випуск продукції, тис. грн.
 3. Річний обсяг реалізації, тис. шт.
 4. Відпускна ціна, грн.
 5. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. грн.
 6. Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів тис. грн.

Керуючись даними таблиць10.3 та 10.4 потрібно

 1. Розрахувати показники рентабельності окремих виробів.
 2. Розрахувати показники рентабельності продукції.
 3. Розрахувати показники загальної рентабельності виробництва.
 4. Розрахувати зміну загаль­ної рентабельності виробництва в порівняні з середньогалузевою.
 5. Зробити загальні висновки.

Запитання для самоконтролю

 1. Показники ефективності використання активів.
 2. Суть і характеристика загальної ефективності діяльності підприємства.
 3. Показники ефективності виробництва та соціальна ефективність.
 4. Суть рентабельності та її види.
 5. Основні фактори підвищення рентабельності.
 6. Що таке операційний прибуток?
 7. Перерахуйте показники рентабельності, що базуються на витратному підході.
 8. Перерахуйте показники рентабельності, в основі яких лежить ресурсний підхід.
 9.  Дайте визначення терміну валова рентабельність продажів.
 10.  Дайте визначення терміну рентабельність сукупних активів.
 11.  Дайте визначення терміну рентабельність оборотного капіталу.
 12.  Дайте визначення терміну рентабельність власного капіталу.
 13.  Дайте визначення терміну рентабельність операційної діяльності.
 14.  Дайте визначення терміну рентабельність оборотного капіталу.