ВСТУП


Будь-яка економічна система, в тому числі і підприємство, вирішує три основні питання: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти? Економіка і організація виробництва безпосередньо пов'язана з пошуком відповіді на ці питання. Мета навчального посібника «Економіка і організація виробництва» полягає в тому, щоб забезпечити достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів, необхідних їм для подальшої самостійної економічної діяльності та опануванні основних положень прикладної економіки щодо формування та ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних, інноваційних, фінансових) в контексті існування підприємства як єдиної системи.

Практичні заняття, що містяться у даному навчальному посібнику складаються з теоретичної частини, в якій розкриваються основні теоретичні положення теми; розрахункової частини, в якій подані формули для виконання завдання; багатоваріантних завдань, які студент повинен виконати самостійно та питань для проведення самоконтролю знань студентів.

В результаті опанування теоретичної частини практичної роботи студент повинен вивчитиосновні положення прикладної економіки щодо формування та ефективного використання всіх видів ресурсів підприємства (матеріальних, нематеріальних, оборотних, трудових, інвестиційних, інноваційних); скорочення трудомістко­сті продукції і підвищення продуктивності праці; організації виробничої процесу на підприємстві; знати основні показники  визначення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, вимірювання ефективності виробництва і чинники її зростання.

В результаті виконання практичних завдань студент повинен вміти вирішувати конкретні економічні завдання шляхом розрахунків, моделювання та планування для ефективного функціонування підприємства; вирішувати питання, пов'язані з економічною, виробничою, організаційною та фінансовою діяльністю підприємстві; вміти забезпечити таку координацію у просторі і часі трудових зусиль працівників та матеріальних елементів ви­робництва, при якій забезпечується найвища ефективність виробництва, найбільший прибуток для підприємства, найвища якість продукції тощо; розраховувати потреби підприємства в різних ресурсах та знаходити джерела їх формування; аналізувати і робити висновки за результатами фінансово-економічної діяльності підприємства.

Навчальний посібник може бути використаний студентами технічних спеціальностей машино-, радіо-, приладобудівного, будівельного та інформаційного напрямів навчання при вивченні дисципліни «Економіка та організація виробництва» та при вивченні окремих тем курсу «Економіка підприємства» та «Організація виробництва», а також студентами спеціальності «Менеджмент» при вивченні курсу «Економіка підприємства» та окремих тем курсу «Організація виробництва».