Практичне заняття № 4
Тема: Діагностика конкурентоСПРОМОЖНОСТІ продукції

Проявом конкурентоспроможності підприємства є вироблена ним продукція. Цінність продукції (або послуги) визначається ступенем задоволення потреб покупців.
Сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що сприяють створенню переваги даного продукту перед продуктами-конкурентами в задоволенні конкретної потреби покупця, визначає конкурентоспроможність продукції. Тобто конкурентоспроможність продукції визначається трьома необхідними елементами: властивостями даної продукції; властивостями продуктів-конкурентів; особливостями споживачів.
Оцінювання конкурентоспроможності товару виконують зіставленням параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння. Від вибору бази порівняння в значній мірі залежить правильність результату оцінювання конкурентоспроможності й прийняття рішення. Базою порівняння можуть виступати: потреба покупців; величина необхідного корисного ефекту; товар-конкурент; гіпотетичний зразок; група аналогів.
Для оцінювання конкурентоспроможності продукції використовують диференціальний, комплексний і змішаний методи оцінювання.
Диференціальний метод заснований на використанні одиничних параметрів аналізованої продукції, бази порівняння та на зіставленні параметрів.
Диференціальний метод дозволяє визначити, чи досягнутий рівень конкурентоспроможності, за якими показниками він не досягнутий, які з параметрів найбільше відрізняються від базових. Але цей метод не враховує вплив вагомості кожного параметра на прихильність покупців при виборі продукції.
Комплексний метод застосовують у випадку, коли для характеристики якості товару використовується сукупність параметрів, що описують яку-небудь властивість. Він заснований на використанні комплексних (групових, інтегральних, узагальнених) показників або зіставленні питомих корисних ефектів аналізованої продукції.
При змішаному методі оцінювання конкурентоспроможності продукції використовують частину параметрів, розрахованих диференціальним методом, і частину параметрів, розрахованих комплексним методом.
Груповий показник поєднує одиничні показники однорідної групи параметрів (технічних, економічних) за допомогою вагових коефіцієнтів, визначених експертним способом, які уточнюють у процесі моніторингу споживчої поведінки. Порівняння можна проводити в табличній формі, при цьому показники вибирають залежно від типу продукту.
Розрахунок групового показника за нормативними параметрами (Інп) здійснюють за формулою:
,                                               (4.1)
де  - одиничний показник конкурентоспроможності за і-м нормативним параметром.
Зведений індекс за технічними параметрами (Ітп) розраховують як:
Ітп=Σаіgі ,                                             (4.2)
аі – коефіцієнт вагомості відповідного технічного параметра; gі – відношення і-го технічного параметра відповідного товару до аналогічного параметра товару-конкурента;
Розрахунок зведеного показника за економічними параметрами (Іеп) проводять за формулою:
Іеп=Σеіт/Σеік ,                                            (4.3)
еіт, еік – сума і-их економічних параметрів відповідного товару даного підприємства і сума аналогічних параметрів товару-конкурента.
Якщо інтегральний показник конкурентоспроможності продукції більший за 1, то досліджувана продукція краща за продукцію конкурента (або зразок); дорівнює 1 – продукти знаходяться на однаковому рівні; менший за 1 – продукція поступається продукції конкурента (або зразку).
Приклад розв’язування практичного завдання
Розрахувати коефіцієнт конкурентоспроможності Товару 1 за показниками, наведеними у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Технічні та економічні показники товарів


Показники

Товар 1

Конкурент

Коефіцієнт
вагомості

Гарантійний строк, тис. годин

23000

27000

0,3

Якість, %

70

60

0,4

Привабливість, %

80

80

0,3

Ціна, грн.

240

270

-

Витрати, пов’язані з використанням, грн.

17

13

-

Розв’язування
Коефіцієнт конкурентоспроможності визначається за формулою (4.4)

                                                     (4.4)
де Ітп=Σаіgі – індекс технічних параметрів;
аі – коефіцієнт вагомості відповідного технічного параметра;
– відношення і-го технічного параметра відповідного товару до аналогічного параметру товару-конкурента;

Значення індексу технічних параметрів 1,02 означає, що Товар 1 за технічними параметрами на 2% більш конкурентоспроможний відносно товару-конкурента;
Іеп=Σеіт/Σеік – індекс економічних параметрів; еіт, еік – сума і-их економічних параметрів відповідного товару даного підприємства і сума аналогічних параметрів товару-конкурента.

Значення індексу економічних параметрів 0,91 означає, що Товар 1 за економічними параметрами на 9% більш конкурентоспроможний в порівнянні з товаром-конкурентом.
Таким чином коефіцієнт конкурентоспроможності матиме вигляд:

Значення коефіцієнта конкурентоспроможності 1,12 означає, що Товар 1 на 12% більш конкурентоспроможний, ніж товар-конкурент.

Завдання для розв’язування
Завдання 1
АТ «Норд», відомий вітчизняний виробник побутової техніки, планує вийти на ринок однієї з країн Далекого Сходу. Національне виробництво побутових холодильників у цій країні задовольняє попит лише на 20-25%, тому інтерес з боку експортерів-виробників цієї продукції досить великий. Основним конкурентом виступає фірма «Лехел», продукція якої вже захопила 20% досліджуваного ринку.
АТ «Норд» розглядає можливість виходу на ринок даної країни з холодильниками марок «Фріз» та «Сіріус». Параметри якості холодильників наведено в таблиці 4.2, а вартісні характеристики – у таблиці 4.3.
Необхідно визначити інтегральні показники конкуренто-спроможності двох марок холодильників підприємства «Норд» стосовно відповідних показників холодильника фірми «Лехел» і обґрунтувати рішення про доцільність виведення продукції на досліджуваний ринок.

 

Таблиця 4.2 – Основні параметри якості холодильників підприємств «Норд» та «Лехел»


Параметр

Розмірність параметра

Марка холодильника підприємства

Коефіцієнт вагомості параметра

АТ «Норд»

«Лехел»

«Фріз»

«Сіріус»

Надійність (ресурс)

тис. год.

130

100

130

0,30

Температура низько-температурного відділення (НТВ)

оС

-15

-12

-12

0,19

Ємність НТВ

дм3

50

40

60

0,20

Дизайн, у балах за 10-бальною шкалою

бал

6

4

5

0,15

Об'єм

л

280

250

240

0,16

Таблиця 4.3 – Вартісні характеристики холодильників підприємств «Норд» та «Лехел»


Вартісні характеристики

Марка холодильника

«Фріз»

«Сіріус»

«Лехел»

Ціна (Цпр), грн.

1700

1400

1700

Сумарні витрати споживачів за весь термін експлуатації (М), грн.

4500

6600

5000

 

Завдання 2
Мале підприємство «Ауріка-бізнес» освоїло виробництво трьох видів побутової техніки – ваги побутові ДВП-5М, ваги побутові НПП-2, ваги підлогові ДВП-130.
Розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності товару за окремими видами побутової техніки і за цим показником визначити вид побутових ваг, який є найбільш конкурентоспроможним на ринку. Необхідні для розрахунків вихідні дані наведено у таблиці 4.4.

 

 

Таблиця 4.4 – Вихідні дані з окремих видів вагів для розрахунку групових та інтегрального показників конкурентоспроможності продукції

Параметри

Оцінні значення параметрів за виробами, балів

Ваги побутові ДВП-5М

Ваги побутові
НПП-2

Ваги підлогові ДВП-130

Еталонний
виріб

«Ауріка-бізнес»

Еталонний
виріб

      «Ауріка-бізнес»

Еталонний
виріб

«Ауріка-бізнес»

Надійність (дієздатність шкали)

8

6,2

7

5,8

8

5,2

Довговічність (міцність і некорозійність металу)

7

6,1

6

5,6

7

6,2

Зручність користування (дія механізму, форма, маса)

6

6.4

7

5,6

7

5,8

Дизайн (зовнішнє оформлення)

8

7,6

8

6,4

8

6,2

Гарантійне обслуговування

8

7,1

8

6,4

7

6,1

Упаковка

б

5,6

6

2,4

6

5,8

Продажна ціна

6

8,2

7

9,0

7

7,1

Витрати на ремонт

6

5.9

6

5,8

5

3,8

Вартість обслуговування

5

5,1

7

5,2

7

5.8

Непередбачувані витрати

3

2,7

3

2,1

3

2.0

Оцінні значення параметрів для виробів у балах розраховано відносно максимально можливої кількості балів – 10.

Завдання 3
За умов обмеженості інформації про конкурентів і відносної наближеності якісних характеристик продукції підприємств галузі (наприклад, коли ці характеристики регламентуються відповідними стандартами) для визначення приблизного рівня конкурентоспроможності продукції можна застосовувати його оцінку за співвідношенням цін на аналогічні товари фірм-конкурентів.
У таблиці 4.5 наведено ціни на продукцію підприємств рибної галузі, яка відповідає вищезазначеним умовам.

Таблиця 4.5 – Ціни на продукцію підприємств рибної галузі (грн.)


 

Найменування продукції

Одиниця
виміру

Виробники

 

ЗАТ «Укрриба»

ТОВ «Прод-імпекс»

«С.О.В. Гавань»

ЗАТ «Море­продукти»

ТОВ «ЮТА»

 

Риба солона

 

Кілька

кг

3,0

3,25

2,95

3,3

3,2

 

Лосось

кг

17,5

16,5

17,0

16,0

 

Оселедець

кг

4,2

4,3

4,0

3,9

4,5

 

Скумбрія

кг

8,0

7,4

8,5

8,0

 

Лосось (філе)

кг

65,0

70,0

64,5

 

Риба гарячого копчення

 

Мінтай

кг

9,5

10,2

10,0

10,5

 

 

Пелінгас

кг

10,0

13,0

12,5

 

 

Скумбрія

кг

8,0

11,7

9,4

9,6

8,5

 

 

Скумбрія (рулет)

кг

14,5

15,5

16,0

 

 

Окунь

кг

17,5

17,1

 

Риба холодного копчення

Кілька

кг

5,3

5,4

5,25

5,15

5,3

 

Лосось

кг

24,5

24,5

24,0

 

Форель

кг

59,0

66,0

 

Лосось (філе)

кг

70,0

72,0

69,5

 

Мойва

кг

6,7

6,6

7,1

7,0

 

Плотва

кг

5,2

5,3

5,5

 

Палтус

кг

40,0

45,0

43,2

42,5

 

Оселедець (філе)

кг

8,5

8,5

9,0

8,7

 

Оселедець

кг

6,0

5,25

4,75

6,5

 

Скумбрія (спинка)

кг

13,0

12,6

11,7

12,0

 

Скумбрія (без голови)

кг

10,0

10,6

10,5

11,0

10,5

 

Скумбрія (з головою)

кг

8,7

10,0

9,0

10,5

10,0

 

 

Продовження таблиці 4.5


Продукція фасована та в вакуумній упаковці

Оселедець х/к

шт

7,0

7,0

7,5

6,5

 

Скумбрія х/к

шт

10,0

10,2

9,8

9,5

 

Кілька х/к

шт

2,0

2,2

2,1

 

Мойва х/к

шт

2,7

2,5

2,5

 

Лосось (черевця) х/к

шт

6,0

5,5

6,0

 

Форель (спинка) х/к

шт

5,5

5,5

5,0

 

Палтус х/к

шт

7,0

11,8

8,5

 

Лосось (черевця) с/с

шт

4,8

4,85

5,0

4,5

5,5

 

Лосось (нарізка) с/с

шт

8,0

8,6

9,2

8,0

 

Рибна кулінарія

Масло ікорне

шт

2,1

2,0

 

Масло лососеве

шт

2,2

3,0

3,95

 

Масло з оселедців

шт

2,5

2,6

2,4

 

Масло з креветок

шт

2,2

2,5

3,95

 

 

На основі наведених даних розрахувати індекси конкурентоспроможності продукції за ціною для кожного виду продукції кожного підприємства.
Зробити узагальнені висновки про рівень конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Укрриба».

Завдання 4
За умов обмеженості інформації про конкурентів і відносної наближеності якісних характеристик продукції підприємств галузі (наприклад, коли ці характеристики регламентуються відповідними стандартами) для визначення приблизного рівня конкурентоспроможності продукції можна застосовувати оцінку такого рівня за співвідношенням цін на аналогічні товари фірм-конкурентів. У таблиці 4.6 наведені ціни на товари підприємств-виробників моторокомплектів для двигунів, продукція яких відповідає вищезазначеним умовам.
На основі наведених даних розрахувати індекси конкурентоспроможності продукції за ціною для кожного виду продукції кожного підприємства. Зробити висновки про рівень конкурентоспроможності продукції КП «Київтрактородеталь».
Таблиця 4.6 – Ціни на продукцію підприємств-виробників моторокомплектів для двигунів

 

Продукція

Ціни з ПДВ на підприємствах, грн.

КП «Київтракторо­деталь»

Конотопський завод «Моторо-деталь»

Костромський завод «Мотородеталь»

Завод «Поршень» (Харків)

Гільзи

 

 

 

 

СМД-60-0110210

48,60

50,26

49,78

-

СМД-14-0102

41,64

52,66

-

-

КАМАЗ-740-1002

37,80

43,78

39,94

53,04

КАМАЗ-3252

31,20

34,85

-

-

М-412-002020А1

13,80

12,24

-

-

СМД31-0102Б

50,40

64,44

-

-

Д-240-1002021

31,80

36,00

36,12

-

Д-245-1002021А

33,60

38,59

-

39,60

Газ-21-1002020

20,40

18,29

-

-

Газ-24-1002020

20,40

18,29

-

-

Газ-66

20,40

18,29

19,68

-

Поршні Д-240

34,20

34,85

-

43,32

Завдання 5
Електротехнічна фірма «Темп» виробляє обігрівачі для офісів та побутових споживачів і успішно конкурує на українському ринку з вітчизняними та закордонними виробниками.
Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого основного конкурента. При цьому вона хоче отримувати прибуток у розмірі, не меншому 25% від собівартості продукції, яка становить 62,2 грн./один.
Маркетологи фірми провели аналіз конкурентоспроможності нового товару відносно базового виробу конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовому (індекс технічних параметрів Ітп=0,86), але за економічними параметрами має кращі позиції (Іеп=0,94). Ціна базового виробу конкурентів – 86 грн.
Визначити ціну нового обігрівача за рівнем його конкурентоспроможності. Перевірити, чи виконується при такій ціні умова граничного рівня прибутковості, встановленого фірмою.

Завдання 6
На підставі даних таблиці 4.7 оцінити конкурентоспроможність верстатів вітчизняного виробництва; зробити висновок про напрями роботи з підвищення конкурентоспроможності кож­ного з них.

Таблиця 4.7 – Показники радіально-свердлильних верстатівПараметри станка

Модель, виробник

Вага показника

БОЛ 20-40, Корея

ГР-512, Румунія

ГР-516, Румунія

2А554, Україна

ОС-3900, Україна

Виліт шпинделя, мм

1340

1250

1600

1600

1250

0,15

Потужність двигуна головного руху, кВт

3

4,1

4

5,5

5,5

0,4

Кількість ступенів частот обертання

12

18

18

24

24

0,1

Кількість подач

8

8

8

24

24

0,1

Вага верстата, кг

3800

3550

4000

4000

4170

0,25

Ціна верстата, ум. од.

6000

7000

7500

7500

7000

 

Завдання 7
За даними таблиці 4.8 порівняти технічні та економічні параметри двох побутових приладів – холодильників. Обчислити одиничні, групові та інтегральний показники конкурентоспроможності. Який із виробів конкурентоспроможніший? Відповідь обґрунтувати. Як можна підвищити конкурентоспроможність кожного з виробів, не змінюючи їх технічних параметрів?

Таблиця 4.8 – Показники конкурентоспроможності холодильників


Показники

Вироби

Базовий
виріб

«Стинол»

«Атлант»

Технічні:

об’єм камери, л

200

250

250

термін служби, років

17

15

17

енергоспоживання, кВт.год\рік

230

200

200

температура, бали

7

8

10

дизайн, бали

7

6

10

гарантійний термін, років

2

3

3

Економічні, у. о.:

роздрібна ціна

250

300

250

вартість доставки

10

15

10

витрати на ремонт

150

150

150

витрати на електроенергію

100

80

80

Завдання 8
На підставі даних, вказаних у таблиці 4.9, оцінити конкурентоспроможність верстатів вітчизняного виробництва. Зробити висновок про напрями щодо підвищення конкурентоспроможності кожного з них

Таблиця 4.9 – Показники радіально-свердлильних верстатівПараметри верстата

Модель, виробник

Вага показника

С-20
Іспанія

Р-18
Польща

Р-20
Польща

МТ-30
Україна

МТ-35
Україна

Виліт шпинделя, мм

1940

2250

1500

1500

1250

0,35

Потужність двигуна головного руху, кВт

3

4,1

4

5,5

5,5

0,2

Кількість ступенів частот обертання

14

19

17

24

34

0,1

Кількість подач

8

9

9

15

18

0,1

Вага верстата, кг

4800

3580

3000

4500

5850

0,25

Ціна верстата, ум. од.

5000

8000

4500

6500

6000

-

Завдання 9
На основі даних таблиці 4.10 розрахувати показник конкурентоспроможності нової моделі верстата у порівнянні зі старою. Взяти до уваги, що у новій моделі буде підвищена продуктивність у 1,6 раза, надійність – у 2,7 ра­за, довговічність до першого капітального ремонту – у 2 рази. Вага цих технічних показників, відповідно 0,3; 0,5; 0,2. Верстат відповідає вимогам міжнародних нормативних документів.

Таблиця 4.10 – Показники моделей верстата


Показники

Стара
модель

Нова
модель

1. Ціна, тис. грн.

45

65

2. Витрати на планові ремонти, тис. грн.

78

55

3. Витрати на позапланові ремонти, тис. грн.

15

5

4. Витрати на аварійні ремонти, тис. грн.

10

3

5. Витрати на монтажне та технічне обслугову-
вання, тис. грн.

12

12

Завдання 10
Два пасажирські авіалайнери відомих фірм є конкурентами, мають близькі технічні та економічні показники, наведені в таблиці 4.11.

 

Таблиця 4.11 – Показники авіалайнерів


Показники

Лайнер 1

Лайнер 2

Технічні
1. Пасажиромісткість, чол.

255

360

Економічні
1.  Амортизація, млн. дол./рік
2. Сукупні витрати на персонал, млн. дол./рік
3.  Витрати на паливо, млн. дол./рік
4.  Витрати на технічне обслуговування, млн.дол./рік

 

15
2,0
10
2,5

 

8
4
14
6

Обчислити показник відносної конкурентоспроможності Лайнера 1 у порів­нянні з Лайнером 2.

Питання для обговорення

 •  Корисний ефект у споживача продукції – чи можна його кількісно оцінити згідно з теорією споживчого вибору?
 • Якість і конкурентоспроможність продукції: спорідненість та відмінність понять і способів оцінювання.
 • Як врахувати поточну вартість майбутніх експлуатаційних витрат споживача у ціні споживання?

Запитання для самоперевірки знань

  •  Що таке конкурентоспроможність продукції і де проявляється її рівень?
  • Як споживач оцінює товар на ринку? Які параметри чи їх співвідношення дозволяють споживачеві зробити вибір?
  • У чому полягають основні методологічні засади оцінювання конкурентоспроможності продукції?
  • Назвіть основні етапи загальної процедури оцінювання конкурентоспроможності продукції. Які з них виконуються послідовно, а які можна здійснювати паралельно у часі?
  • Як обчислюються одиничні, групові та інтегральний показники конкурентоспроможності?
  • Що таке «ціна споживання» продукції? Як її обчислюють?

7. Які особливості методик оцінювання конкурентоспроможності різних видів продукції залежно від їх призначення?