НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета та завдання курсу

 

Предметом дисципліни є підприємство в цілому як виробничо- економічна система, її елементи; функціонування окремих підрозділів, виробничі функції, види діяльності та ін.

Мета дисципліни «Економічна діагностика» – формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків з визначення об'єктивного стану обраних параметрів у діяльності підприємства щодо відповідності поставленим цілям і завданням, вивчення відхилень від нормального стану об'єкта діагностування, причин цих відхилень, тривалості їх протікання, їх інтерпретація для формування висновків і рекомендацій.

Студент, що освоїв дисципліну «Економічна діагностика», повинен знати:

-   суть та основний інструментарій економічної діагностики;

-   умови формування та методики діагностики конкурентного середовища;

-   елементи та підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

-   складові та методи оцінювання конкурентоспроможності продукції;

-   процедури та методи оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства;

-   методи управлінського аналізу;

-   механізми забезпечення належної економічної безпеки підприємства;

-   моделі та принципи економічної культури підприємства.

-   Студент, що вивчив дисципліну «Економічна діагностика», повинен вміти:

-   здійснювати аналіз діяльності підприємства на основі фінансово-економічних показників його діяльності;

-   проводити діагностику певної галузі за різними методами;

-   проводити оцінювання конкурентоспроможності галузі;

-   оцінювати конкурентоспроможність продукції;

-   проводити діагностику майна та ринкової ціни підприємства;

-   проводити вертикальний та горизонтальний аналіз балансу підприємства;

-   визначати зону функціонування підприємства, робити висновки щодо тенденцій розвитку галузі;

-   досліджувати соціально-психологічний клімат в колективі.

Дисципліна «Економічна діагностика» продовжує попередні основні курси «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Аудит», «Бухгалтерський облік», «Операційний менеджмент» та інші.

 

Зміст дисципліни

 

Тема 1. Предмет, метод, сутність та завдання економічної діагностики

Економічна діагностика: сутність, класифікація за ознаками. Інструментарій економічної діагностики.

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

Конкурентне середовище підприємства: умови його формування та чинники впливу. Методика діагностики конкурентного середовища.

Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

Складові конкурентоспроможності підприємства. SWОТ-аналіз підприємства. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності продукції

Конкурентоспроможність продукції. Інструментарій оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства.

Тема 5. Діагностика майна, ринкова ціна підприємства

Вартість суб'єкта господарювання: концепції природи  вартості; предмет, мета й принципи оцінювання. Підготовка інформації, що використовується при оцінюванні вартості підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Процедури й методи оцінювання. Коригування вартості.

Тема 6. Фінансова діагностика

Аналіз методик фінансової діагностики. Діагностика ліквідності. Діагностика фінансової стійкості. Діагностика ділової активності. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.

Тема 7. Управлінська діагностика

Цілі, принципи й методи управлінського аналізу. Визначення стратегічних ресурсів підприємства і сфер діяльності. Конкурентні переваги підприємства. Існуючі підходи до визначення структури управлінського аналізу.

Тема 8. Діагностика економічної безпеки підприємства

Характеристика економічної безпеки підприємства. Інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Механізми забезпечення належної економічної безпеки підприємства.

Тема 9. Діагностика економічної культури підприємства

Сутність та елементи організаційної культури. Моделі й типи організаційної культури.

 

 

Практичні роботи

 

Практична робота № 1

Предмет, метод, сутність та завдання економічної діагностики

Визначення та аналіз показників ефективності діяльності підприємств на основі даних їх фінансової звітності.

Практична робота № 2

Діагностика конкурентного середовища підприємства

Оцінювання та аналіз конкурентного середовища підприємств різними методами діагностики.

Практична робота № 3

Діагностика конкурентоспроможності підприємства

Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності підприємства різними методами діагностики.

Практична робота № 4

Діагностика конкурентоспроможності продукції

Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності продукції підприємств різними методами діагностики.

 Практична робота № 5

Діагностика майна, ринкова ціна підприємства

Оцінювання майна та ринкової ціни підприємства затратним, дохідним (капіталізації доходу) і ринковими   методами.

Практична робота № 6

Фінансова діагностика

Оцінювання та аналіз основних показників фінансової діяльності підприємств.

Практична робота № 7

Управлінська діагностика

Діагностика організаційної структури підприємств.

Практична робота № 8

Діагностика економічної безпеки підприємства

Визначення та аналіз економічної безпеки підприємств за допомогою різних методів діагностики.

Практична робота № 9

Діагностика економічної культури підприємства

Дослідження соціально-психологічного клімату в колективі.

 

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів (СРС) полягає в самостійному опрацюванні матеріалу з даної дисципліни з метою розвитку у них творчої активності, набуття навичок навчально-дослідницької роботи, роботи з науково-економічною літературою, а також для систематичного вивчення курсу. Для самостійного опрацювання студентам запропоновано ряд тем:

Тема № 1. Методика діагностики конкурентного середовища

1.1. Загальна характеристика етапів діагностики конкурентного середовища.

1.2. Діагностика конкурентного середовища за методикою                   А. А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда.

1.3. Діагностика конкурентного середовища за методикою                   М. Портера.

Тема № 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

2.1. Економічна сутність та значення здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.2. Методика здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Тема № 3. SWОТ-аналіз підприємства

3.1. Сутність та завдання SWОТ-аналізу підприємства.

3.2. Загальна характеристика сильних і слабких сторін підприємства, що використовуються під час проведення SWОТ-аналізу.

3.3. Загальна характеристика сильних і слабких сторін можливостей і загроз підприємства, що використовуються під час проведення SWОТ-аналізу.

3.4. Методика проведення SWОТ-аналізу підприємства.

Тема № 4. Механізми забезпечення належної економічної безпеки підприємства

4.1. Теоретична сутність економічної безпеки підприємства.

4.2. Взаємозв`язок структурних елементів економічної безпеки підприємства.

4.3. Основні пріоритети і засоби забезпечення економічної безпеки підприємства.

Тема № 5. Моделі й типи організаційної культури

5.1. Модель організаційної культури підприємства.

5.2. Класифікація типів організаційних культур підприємства.