ДОДАТОК А
Типова фінансова звітність підприємства

                                   Баланс станом на 2008 рік                Форма № 1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 • залишкова вартість

010

93

410

 • первісна вартість

011

331

566

 • накопичена амортизація

012

(238)

(136)

Незавершене будівництво

020

10 632

7 011

Основні засоби:

 • залишкова вартість

030

246 725

256 913

 • первісна вартість

031

539 737

566 266

 • знос

032

(293 012)

(309 353)

Довгострокові біологічні активи:

 • справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

 • первісна вартість

036

0

0

 • накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 • які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 • інші фінансові інвестиції

045

80

80

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

839

830

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

057

(   )

(   )

Відстрочені податкові активи

060

36

764

Гудвіл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

 

 

Усього за розділом І

080

258 405

266 028

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

13 252

14 088

Поточні біологічні активи

110

6

6

Незавершене виробництво

120

4

2

Готова продукція

130

11

5

Товари

140

25

35

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 • чиста реалізаційна вартість

160

113 816

108 189

 • первісна вартість

161

113 816

108 189

 • резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 • за бюджетом

170

483

362

 • за виданими авансами

180

0

0

 • з нарахованих доходів

190

0

0

 • із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

594

581

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 • в національній валюті

230

2 624

3 464

 • у т. ч. в касі

231

0

0

 • в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

25 967

29 043

Усього за розділом ІІ

260

156 782

155 775

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

125

79

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

415 312

421 882

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

30 974

30 974

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

188 274

193 641

Резервний капітал

340

0

189

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-216 899

-217 424

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

 

 

Усього за розділом І

380

2 349

7 380

Частка меншості

385

 

 

ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

1

0

Усього за розділом ІІІ

480

1

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

6 000

3 000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

392 915

391 552

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 • з одержаних авансів

540

5 176

9 493

 • з бюджетом

550

4 979

5 070

 • з позабюджетних платежів

560

0

0

 • зі страхування

570

867

1 174

 • з оплати праці

580

2 780

3 877

 • з учасниками

590

0

0

 • із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утриманими для продажу

605

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

245

336

Усього за розділом ІV

620

412 962

414 502

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

415 312

421 882

 

 

 

 

                            Звіт про фінансові результати          Форма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

593 004

492 307

Податок на додану вартість

015

98 816

82 027

Акцизний збір

020

(0)

(0)

 

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

494 188

410 280

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(443 712)

(370 351)

Валовий прибуток:

 • прибуток

050

50 476

39 929

 • збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

12 559

8 652

У т. ч. дохід від первісного використання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

 

 

Адміністративні витрати

070

(33 720)

(19 990)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витати

090

(21 915)

(18 719)

У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних внаслідок сільськогосподарської діяльності

091

(  )

(  )

Фінансові результати від операційної діяльності:

 • прибуток

100

7 400

9 872

 • збиток

105

(0)

(0)

Дохід від участі у капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

10 357

1 908

Фінансові витрати

140

(853)

(844)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(4 979)

(1 704)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 • прибуток

170

11 925

9 232

 • збиток

175

(0)

(0)

У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття внаслідок припинення діяльності

176

 

 

У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття внаслідок припинення діяльності

177

(   )

(   )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(7 271)

(5 449)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 • прибуток

190

4 654

3 783

 • збиток

195

(0)

(0)

Надзвичайні:

 • доходи

200

0

0

 • витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

 

 

Чистий:

 • прибуток

220

4 654

3 783

 • збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

20 855

22 279

Витрати на оплату праці

240

79 782

63 270

Відрахування на соціальні заходи

250

29 120

23 220

Амортизація

260

21 014

16 696

Інші операційні витрати

270

38 062

18 429

Разом

280

188 833

143 894

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

300

3 097 366

3 097 366

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

3 097 366

3 097 366

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

1,5

1,22

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

1,5

1,22

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0