Передмова

Важливою умовою ефективної діяльності сучасної ділової людини є її рівень комунікативної компетентності, ключовим елементом якої є рівень культури ділового спілкування. Це ставить перед вищою освітою завдання підготовки спеціалістів з високим рівнем знань та умінь ділового спілкування.
Як складова етики та психології ділових відносин ділове спілкування розглядає етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування в різних сферах ділового життя.
Теорія та практика  ділового спілкування сприятиме формуванню в майбутніх спеціалістів етичних та психологічних компетентностей комунікації в діловій сфері, уміння застосовувати набуті знання в конкретних ситуаціях ділових відносин.
Мета запропонованого в навчальному посібнику “Ділове спілкування” матеріалу – розгляд етичних та психологічних засад ділового спілкування, структурною та змістовною основою якого є аналіз теоретико-методологічних основ ділового спілкування, ключових питань практики діловго спілкування. Окремий акцет зроблено на питаннях риторики та ґендерних вимірів ділової комунікації.
Навчальний посібник за структурою складається з чотирьох роділів:
розділ І – “Теоретико-методологічні засади ділового спілкування” – розкриває суть поняття “спілкування” та “ділове спілкування”, їх функції та характеристики;
розділ ІІ – “Практика ділового спілкування” – висвітлює ключові питання  практики ділового спілкування, зокрема: способи та засоби ділового спілкування, індивідуальні ділові бесіди, бесіди по телефону, спілкування в електронному просторі, колективне обговорення проблем;
розділ ІІІ – “Риторика” – вміщує матеріал про риторичні засади ділового спілкування, розглядає питання теорії риторики, алгоритму створення промови оратором, дає рекомендації щодо виголошення промови, висвітлює питання риторичного ідеалу;
розділ ІV – “Ґендерні виміри ділової комунікації” – акцентує увагу на теорії та практиці ґендерних засад ділової комунікації.
Посібник містить питання та завдання для самоконтролю, тестові завдання для самоперевірки, список використаної та рекомендованої літератури, короткий термінологічний словник.
Може бути використаний при вивченні дисциплін “Ділове спілкування”, “Ділова етика та культура спілкування”, “Основи риторики”, “Етика та психологія ділових відносин”, “Психологія управління в організації”, “Ділова етика” та ін.