Тестові завдання для самоперевірки


1. В процесі спілкування втрачається інформації:
а) приблизно 10%;
б) приблизно 30%;
в) приблизно 50%.


2. Вислів “Говори, аби я міг тебе пізнати” належить:
а) Платону;
б) Арістотелю;
в) Сократу.


3. Яка з наведених трансакцій веде до конфлікту у ділових стосунках:
а) “батько – дитина”;
б) “дорослий – дорослий”;
в) “батько – батько”.


4. Стиль спілкування (керівництва), який формує відповідальність та ініціативність:
а) ліберальний;
б) демократичний;
в) авторитарний.


5. За допомогою невербальних засобів передається інформації:
а)  приблизно 30%;
б) приблизно 60%;
в) приблизно 80%.


6. Праксодика відноситься до засобів невербальної комунікації:
а) акустичних;
б) тактильно-кінетичних;
в) темпоральних.


7. До оптичних засобів невербальної комунікації відноситься:
а) екстралінгвістика;
б) проксеміка;
в) праксодика.


8. Кінетика відноситься до засобів невербальної комунікації:
а) оптичних;
б) акустичних;
в) ольфакторних.


9. До якої просторової зони організації простору при спілкуванні відноситься зона від 120 до 360 см:
а) особиста;
б) громадська;
в) соціальна.


10. Риторичний етос – це …
а) національні особливості риторики;
б) докази у промові, що апелюють до моралі, норм людської поведінки;
в) Аристотелівська концепція риторики.


11. Риторичний логос – це …
а) розумові здібності оратора;
б) ключові слова промови;
в) факти і докази, виведені логічним шляхом.


12. Риторичний пафос – це …
а) апеляція оратора до почуттів слухачів;
б) емоційно стримане закінчення промови;
в) стиль риторичної діяльності.


13. Виберіть правильне визначення поняття “композиція”:
а) систематизація емпіричного та енциклопедичного матеріалу для промови;
б) побудова риторичного тексту, співвідношення його окремих частин, відношення кожної окремої частини до тексту як до єдиного цілого;
в) обсяг риторичного тексту.


14. Який порядок аргументів у промові вважається найкращим?
а) висхідний (від слабких до сильних);
б) низхідний (від сильних до слабких);
в) Гомерів порядок (сильний – слабкий – найсильніший).


15. Вкажіть правильну співмірність частин промови:
а) всі частини мають бути однакового обсягу;
б) найбільшою має бути основна частина (50% тексту), вступ і закінчення однакові за обсягом;
в) найбільшою має бути основна частина, вступ і закінчення разом мають менший обсяг ніж основна частина; найменша за обсягом частина – закінчення.


16. Виділіть приклади невербальних засобів мовлення:
а) риторичне запитання, інтонація, міміка, жести;
б) міміка, жести, погляд, звертання;
в) інтонація, міміка, жести.


17. Тропи – це …
а) різноманітні способи вживання слів у переносному значенні;
б) варіанти композицій риторичного тексту;
в) трансформації структур речень з метою створення експресивності, динамічності висловлювань.


18. Риторичні фігури – це …
а) різноманітні способи вживання слів у переносному значенні;
б) варіанти композицій риторичного тексту;
в) трансформації структур речень з метою створення експресивності, динамічності висловлювань.


19. Виділіть пораду, якою не слід користуватися гарному оратору
а) оратор має дивитися в очі своїм слухачам;
б) оратор не повинен дивитися лише на одного зі своїх слухачів;
в) оратор має дивитися поверх голів слухачів так, щоб складалося враження, наче він таки дивиться на них.


20. Знайдіть неправильну пораду. Щоб справити гарне враження на слухачів, оратор має пам’ятати таке:
а) слід виглядати переможцем, з піднятою головою, легкою усмішкою, відкритим поглядом;
б) руки повинні висіти спокійно, вільно;
в) слід робити ритмічні рухи чи постукування.


21. Оптимальний темпоритм публічного мовлення:
а) 80 – 100 слів на хвилину;
б) 140 – 150 слів на хвилину;
в) 180 – 200 слів на хвилину.


22. Знайдіть неправильну пораду. Страх сцени можна зменшити:
а) глибоким діафрагмальним диханням;
б) келихом спиртного напою;
в) візуалізацією майбутнього ораторського успіху.


23. Гарне враження справляє оратор,
а) в якого руки висять спокійно і вільно;
б) який нервово потирає руки;
в) який крутить в руках ручку чи окуляри.


24. Укажіть хибне твердження:
а) виступ без плану можна порівняти з подорожжю без карти: невідомо, куди можна прийти;
б) план виступу потрібен тільки ораторам-початківцям;
в) план виступу складається заздалегідь, а в процесі роботи над темою він корегується.


25. Вкажіть хибне твердження:
а) вступ потрібен для налагодження контакту з аудиторією і підготовки слухачів до сприйняття теми;
б) у вступі варто використати найцікавіші приклади, щоб привернути увагу слухачів до проблеми;
в) у вступі можна наголосити на актуальності теми, її значенні для цієї аудиторії, сформулювати мету виступу.


26. Які з названих деталей свідчать про увагу слухачів до оратора:
а) погляди слухачів спрямовані вбік;
б) нахил слухачів в бік оратора;
в) закинута нога на ногу, тіло нахилене назад.


27. Укажіть правильну думку:
а) висновки обов’язкові тільки для великих виступів;
б) вибачення перед аудиторією за недостатню підготовку до виступу покращує враження слухачів про оратора;
в) висновок-кульмінація завжди добре запам’ятовується слухачами.


28. Укажіть позицію, де зазначено неправильну реакцію оратора на запитання слухачів:
а) якщо оратор не знає відповіді на поставлене запи¬тання, він має проігнорувати його;
б) оратор повинен виявити увагу й повагу до всіх, хто поставив запитання;
в) краща відповідь на запитання-капкан – гумор або іронія.


29. Система властивостей особистості, які традиційно вважаються чоловічими, називаються:
а) маскулінність;
б) фемінність;
в) андрогінність.


30. Стать як соціальна категорія має назву:
а) монада;
б) ґендер;
в) індивід.


31. Переконаність у тому, що визначальними для характеристики людини є біологічні фактори, має назву:
а) біологічний детермінізм;
б) суфражизм;
в) андроцентризм.


32. Термін “асертивність” означає:
а) ідеологія та практика дискримінації людей за ознакою статі;
б) різновид агресивної поведінки, використання сили на основі ознак     статі;
в) впевненість особистості в обстоюванні своїх прав на засадах відвертого і безпосереднього діалогу з опонентами, права яких не порушуються.


33. Страх успіху призводить до:
а) страху лідерства;
б) страху вибору;
в) страху перед владою.


34. “Скляна стеля” свідчить про:
а) рівність стартових умов;
б) рух жінок до емансипації;
в) незриму психологічну перешкоду.


35. Соціальне відторгнення жінки як успішного професіонала є свідченням:
а) сталих стереотипів;
б) фемінізації зайнятості;
в) феноменом матріархальної свідомості.