Науковий посібник

Вінницький державний технічний університет містить море(!) аналітичної інформації

Розробка універсального відношення

Друга фаза аналiзу предметної областi складається з вибору iнформацiйних об'єктiв, завдання необхiдних властивостей для кожного об'єкта, виявлення зв'язкiв мiж об'єтами, виявлення обмежень, що накладаються на iнформацiйнi об'єкти, типи зв'язкiв мiж ними, характеристики iнформацiйних об'єктiв.

При виборi iнформацiйних об'єктiв бажано намагатися вiдповiсти на такi питання:

1. На якi класи можна розбити данi, що пiдлягають збе-рiганню у базi даних?

2. Яке iм'я можна присвоїти кожному класу даних?

3. Якi найбiльш цiкавi характеристики (з точки зору користувача) кожного класу даних можно видiлити?

4. Якi iмена можна присвоїти вибраним наборам характеристик?

Видiлення iнформацiйних об'єктiв - процес iтеративний. Вiн здiйснюється на основi аналiзу iнформацiйних потокiв та iнтерв'ювання споживачiв. Характеристики iнформацiйних об'єктiв визначаються тими ж методами.

Введемо ряд позначень, якi будуть використовуватися у ходi подальшого викладення матерiалу.

R - є вiдношення над множинами D1, D2,...Dn якщо воно яв-ляє собою множину упорядкованих n-кортежiв вигляду . D1,D2,...Dn - називаються доменами вiдношення R.

Вiдношення може бути подане у виглядi файлу або таблицi, стовбцями яких є елементи доменiв, а рядками - кортежi. Кожен кортеж вiдображає один екземпляр iнформацiйного об'єкту. Iмена стовбцiв (поле запису) - називаються атрибутами, а iндивiдуальнi значення елементiв - значеннями атрибутiв. Кожен атрибут вiдображає вiдповiдну характеристику iнформацiйного об'єкту. Чис-ло стовбцiв у вiдношеннi називається ступенем вiдношення, а чис-ло кортежiв - потужнiстю вiдношення. У процесi експлуатацiї бази даних ступiнь відношення змiнюється значно рiдше, ніж його потуж-нiсть.

Атрибут, або набiр атрибутiв, який можна використувати для однозначностi iдентифiкацiї конкретного кортежа, називається по-чатковим ключем (у випадку набору атрибутiв - складений ключ).

Можливi випадки, коли вiдношення може вмiщувати декiлька унiкальних ключiв. Тодi один з них вибирається в якостi початкового, а iншi отримують назву початкових ключiв.

Атрибути, що представляють копiї ключiв iнших вiдношень, називаються зовнiшніми ключами.

Атрибут, або набiр атрибутiв, що використовуються для бiльш швидкого пошуку називається другорядним iндексом.

Універсальним називається називається вiдношення, що вмiщує в себе всi атрибути, якi будуть використовуватися у базi да-них. Для невеликих баз даних унiверсальне вiдношення може слу-жити вiдправною точкою при їх проектуваннi.

Розглянемо порядок роботи унiверсального вiднощення при створеннi бази даних для читального залу.

Враховуючи аналіз предметної області, в універсальне відношення потрібно включити атрибути, що описують такі інформаційні об'єкти:

КНИГА, ТВІР, КОРИСТУВАЧ, РОЗДІЛ.

Складемо перелік найбільш суттєвих характеристик кожного інформаційного об"єкта.

КНИГА (шифр книги, рік видання; видавництво, що надрукувало книгу; кількість сторінок, що включає книга ).

ТВІР (назва твору, що входить до складу книги; автор твору; дата створення).

КОРИСТУВАЧ (код користувача, що служить для його швидкої ідентифікації; прізвище, ім"я та по батькові користувача; домашня адреса; номер телефону, домашнього або робочого; паспортні дані; освіта; професія).

РОЗДІЛ (код предметної області, назва предметної області).

Перерахунок вибраних для універсального відношення атрибутів приведено в таблиці 2.1.

Оскільки всі перераховані в таблиці атрибути є незалежними, тобто значення одних з них не можуть бути обчислені за значеннями інших, то всі вони можуть бути включені в склад універсального відношення, яке при цьому приймає вигляд:

R (Cod_book , Name, Author, Cod_rozdil, Name_rozdil, Data_write, Publisher, Year_publish, Page, Cod_client, FIO, Address, Telephone, №_pasp, Culture, Profession).

Контрольні запитання.

1. Визначте принципи вибору інформаційних об'єктів.

2. Дайте визначення понять: домен, елемент домену, кортеж відношення?

3. У чому полягає різниця між ступенем відношення та його потужністю?

4. Що таке універсальне відношення?

5. Наведіть приклад роботи універсального відношення при створенні бази даних.Назад | Зміст | ВпередCopyright ©VSTU
Created: November 16, 2000