Науковий посібник

Вінницький державний технічний університет містить море(!) аналітичної інформації

Аналіз предметної області

Першим етапом проектування бази даних будь-якого типу яв-ляється аналiз предметної областi, що закiнчується побудовою iнформацiйної структури (концептуальної схеми). На даному етапi аналiзуються запити користувачiв, вибираються iнформацiйнi об'єкти та їх характеристики i на основi проведеного аналiзу фор-мується структура предметної областi, яка не залежить вiд про-грамного та технiчного середовища, в якому буде реалiзуватися база даних. Аналiз предметної областi доцiльно розбити на три фа-зи:

- аналiз концептуальних вимог та iнформацiйних потреб;

- виявлення iнформацiйних об'єктiв та зв'язкiв мiж ними;

- побудова концептуальної моделi предметноi областi та проектування концептуальноi схеми бази даних.

На етапi аналiзу концептуальних вимог та iнформацiйних по-треб необхiдно вирiшити слiдуючi задачi:

- аналiз вимог користувача до бази даних (концептуальних ви мог);

- виявлення задач, що мають мiсце,при обробцi iнформацiї, яка повинна бути представлена у базi даних (аналiз додаткiв);

- виявлення перспективних задач (перспективних додаткiв);

- документування результатiв аналiзу.

Вимогами користувачiв до розробляємої бази даних є, в загаль-ному випадку, список запитiв з вказанням їх iнтенсивностi та об'ємiв даних. Цi вказiвки опрацьовуються в дiалозi з майбутнiм користува-чем бази даних. Тут же з'ясовуються вимоги до вводу, вiдновлення та корегування iнформацiї. Вимоги користувачiв уточнюються та доповнюються при аналiзi перспективних додаткiв, що мають мiсце.

Так виходячи із специфіки діяльності читального залу, необхідно забезпечити облік книг, що є в наявності, виконувати швидкий пошук творів, що входять до складу тих чи інших книг. Крім того читальному залу потрібна картотека користувачів, що дозволяло б оперативно здійснювати з ними зв'язок, а також для виявлення користувачів, які порушили строки повернення книги, повинна чиї твори є в наявності в читальному залі.Тоді в базу даних доцільно включити інформацію про: книги, що є в читальному залі; твори, що входять до складу тих чи інших книг; користувачів, що користуються послугами читального залу. При цьому, розроблювана база даних повинна забезпечити такі функції:

1.Введення картотеки користувачів.

В інформацію про користувачів доцільно включити такі дані:

n прізвище, ім'я та по батькові;

n адреса;

n номер телефону;

n паспортні дані;

n освіта;

n професія.

2. Облік книг, що є в читальному залі чи якими в даний момент користуються:

n назва книги;

n автор книги;

n рік видання;

n видавництво;

n кількість сторінок;

n предметна область.

3. Введення картотеки творів, які містяться в даній книзі, включає таку інформацію:

n назва;

n автор;

n дата написання.

4. Виявлення боржників, що не повернули книгу на протязі дня.

5. Формування даних про повернення книги.

Контрольні запитання.

1. Охарактерізуйте аналіз предметної області як перший етап проектування бази даних.

2. Три фази аналізу предметної області.

3. Задачі етапу аналiзу концептуальних вимог та iнформацiйних потреб.

4. Задачі етапу виявлення iнформацiйних об'єктiв та зв'язкiв мiж ними.

Назад | Зміст | ВпередCopyright ©VSTU
Created: November 16, 2000