Науковий посібник

Вінницький державний технічний університет містить море(!) аналітичної інформації

Класифікація сутностей

К.Дейт визначає три основні класи сутностей: стрижневі, асоціативні і характеристичні, а також підклас асоціативних сутностей - позначення.

Стрижнева сутність (стрижень) - це незалежна сутність.

Асоціативна сутність (асоціація) - це зв'язок типу Б:Б між двома або більш сутностями або екземплярами сутності. Асоціації розглядаються як повноправні сутності:

· вони можуть брати участь у других асоціаціях і позначеннях так само, як стрижневі сутності;

· можуть мати властивості, тобто мати не тільки набір ключових атрибутів, необхідних для вказівки зв'язків, але і будь-яке число інших атрибутів, що характеризують зв'язок.

Характеристична сутність (характеристика) - це зв'язок типу Б:1 або 1:1 між двома сутностями (окремий випадок асоціації). Єдиною метою характеристики в рамках аналізованої предметної області є опис або уточнення деякої іншої сутності. Необхідність у них виникає в зв'язку з тим, що сутності реального світу мають іноді багатозначні властивості. Наприклад, книга може мати декілька характеристик перевидання (доповнене, перероблене, ...) і т.д.

Існування характеристики цілком залежить від сутності, що характеризується. Для опису характеристики використовується нова пропозиція МІМ, що має в загальному випадку вигляд:

ХАРАКТЕРИСТИКА (атрибут 1, атрибут 2, ...) {СПИСОК СУТНОСТЕЙ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ }.

Позначення - це зв'язок типу Б:1 або 1:1 між двома сутностями і відрізняється від характеристики тим, що не залежить від сутності, яку він позначає.

Розглянемо приклад, пов'язаний із зарахуванням співробітників у різні відділи організації. При відсутності жорстких правил (співробітник може одночасно зараховуватися в декілька відділів або не зараховуватися ні в один відділ) необхідно створити опис з асоціацією ЗАРАХУВАННЯ:

Відділи (Номер відділу, Назва відділу, ...)

Службовці (Табельний номер, Прізвище, ...)

Зарахування [Відділи M, Службовці N](Номер відділу, Табельний номер, Дата зарахування).

Проте, за умови, що кожний із співробітників повинний бути обов'язково зарахований в один із відділів, можна створити опис із позначенням СЛУЖБОВЦІ:

Відділи (Номер відділу, Назва відділу, ...)

Службовці (Табельний номер, Прізвище, ... , Номер відділу, Дата зарахування) [Відділи]

У даному прикладі службовці мають незалежне існування (якщо видалиться відділ, то з цього не випливає, що також повинні бути видалені службовці такого відділу). Тому вони не можуть бути характеристиками відділів і названі позначеннями. Позначення використовують для збереження повторюваних значень великих текстових атрибутів: "кодифікатори" досліджуємих студентами дисциплін, найменувань організацій і їхніх відділів, переліків товарів і т.п. Опис позначення зовнішньо відрізняється від опису характеристики тільки тим, що сутності, які позначаються, заключаються не у фігурні дужки, а в квадратні:

ПОЗНАЧЕННЯ (атрибут 1, атрибут 2, ...)[СПИСОК СУТНОСТЕЙ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ].

Як правило, позначення не розглядаються як повноправні сутності, хоча це не призвело б помилки.

Позначення і характеристики не є цілком незалежними сутностями, оскільки вони припускають наявність деякої іншої сутності, що буде "позначатися" або "характеризуватися". Проте вони усе ж являють собою окремі випадки сутності і можуть, звичайно, мати властивості, можуть брати участь в асоціаціях, позначеннях і мати свої власні (більш низького рівня) характеристики. Підкреслимо також, що всі екземпляри характеристики повинні бути обов'язково пов'язані з яким-небудь екземпляром сутності, що характеризується. Проте припускається, що деякі екземпляри сутності, що характеризуються, не мали зв'язків. Перевизначимо тепер стрижневу сутність як сутність, що не є ні асоціацією, ні позначенням, ні характеристикою. Такі сутності мають незалежне існування, хоча вони і можуть позначати інші сутності, як, наприклад, співробітники позначають відділи.

Контрольні запитання.

1. Дайте визначення стрижневої сутності.

2. Що таке асоціативна сутність?

3. Що Ви розумієте під характеристичною сутністю?

4. Як використовують МІМ для опису характеристичної сутності?

5. Дайте визначення позначення.Назад | Зміст | ВпередCopyright ©VSTU
Created: November 16, 2000