Вінницький державний технічний університет містить море(!) аналітичної інформації

Вимоги до банків даних

Різноманіття інформаційних потреб пред'являють до банків даних підвищені вимоги. До основних з цих вимог відносяться наступні.

Адекватність інформації стану предметної області. БнД є інформаційною моделлю предметної області, і, як відзначалося вище, інформація ,яка зберігається в ньому, повинна повно і точно відображати її об'єкти, їхні властивості і відношення між об'єктами. Відступ від принципу адекватності робить систему марною і навіть небезпечною, неприпустимою для використання. У свою чергу, вимога адекватності породжує ряд нових вимог до системи, таких, як необхідність постійного внесення змін у дані і періодичної зміни організації даних.

Надійність функціонування - одне з найважливіших вимог, які пред'являються до будь-якої системи.

Швидкодія і продуктивність. Ці два близькі одна до одної вимоги відображають часові потреби користувачів. Перша з них визначається часом відповіді (реакції) системи на запит, який відраховується із моменту введення запиту до моменту початку видачі знайдених даних. Цей час залежить не тільки від швидкодії ЕОМ, але і від способів фізичної організації даних, методів доступу, способів пошуку, складності запиту й інших чинників. Друга вимога визначається кількістю запитів, які відпрацьовуються в одиницю часу.

Простота і зручність використання. Ця вимога пред'являється до БнД з боку усіх без винятку категорій користувачів, особливо кінцевих. Складність запитів, відсутність сервісу формують у психології користувача небажання працювати з інформаційною системою.

Масовість використання. Сучасна інформаційна система повинна забезпечувати колективний доступ користувачів, при якому вони можуть одночасно і незалежно звертатися до баз даних для одержання необхідних даних.

Захист інформації. Система повинна забезпечувати захист збережених у ній даних і програм як від випадкових спотворень і знищення, так і від навмисних, несанкціонованих дій користувачів.

Можливість розширення. Архітектура системи повинна допускати розширення її можливостей шляхом модифікації або заміни існуючих програмних модулів , додаванням нових компонентів, а також шляхом реорганізації інформаційних масивів.

Контрольні запитання.

1. Які вимоги до БнД відображають часові потреби користувачів?

2. Як Ви розумієте адекватність інформації стану предметної області ?

3. Якими шляхами може бути розширена БнД ?

4. Які типи захисту інформації повинні бути передбачені в БнД ?

Назад | Зміст | ВпередCopyright ©VSTU
Created: November 16, 2000