Вінницький державний технічний університет містить море(!) аналітичної інформації

Визначення і класифікація інформаційних систем

Трудова діяльність людини постійно пов'язана зі сприйняттям і накопиченням інформації про навколишнє середовище, відбором і обробкою інформації при розв'язку різних задач, обміном нею з іншими людьми. З часом комплекс цих операцій, методи і засоби їхньої реалізації послужили основою для створення інформаційних систем, основне призначення яких - інформаційне забезпечення користувача, тобто надання йому необхідних даних із визначеної предметної області. Завдяки появі ЕОМ стало можливим створення автоматизованих інформаційних систем (АІС).

У розвитку АІС намітилися два покоління:

1-е покоління - інформаційні системи, які базуються на автономних файлах. Це системи з простою архітектурою й обмеженим набором можливостей. Вони складаються із набору автономних файлів і комплексу прикладних програм, призначених для обробки цих файлів і видачі документів. Такі системи мають ряд серйозних недоліків, що обмежують їхнє широке застосування: високу надлишковість даних, складність ведення і спільної обробки файлів, залежність програм від даних і ін.

2- покоління - банки даних. Це системи з високим ступенем інтеграції даних і автоматизації керування ними. Вони орієнтовані на колективне користування й в основному позбавлені недоліків, властивих АІС 1-го покоління.

Функціонування АІС пов'язано з накопиченням і обробкою інформації. Під інформацією розуміється сукупність знань про фактичні данні і залежності між ними. У ЕОМ поняття інформації і даних часто ототожнюються. Але якщо бути точними, то дані - це інформація, подана у формі, необхідної для введення її в ЕОМ, збереження, обробки і видачі споживачам.

Інформація, яка вводиться в АІС і видається системою користувачу, представляється у виді документів. Документ - це матеріальний об'єкт, який містить інформацію, що має відповідно до чинного законодавства правове значення ,і призначену для передачі і використання. Джерелом інформації в АІС є люди і датчики, споживачами - люди (користувачі).

Звертання користувачів до АІС здійснюється у виді запитів. Запит - це формалізоване повідомлення, що надходить на вхід системи .Він включає умову на пошук даних , а також вказівку про те, що необхідно проробити зі знайденими даними.

Інтерпретація введених запитів, виконання дій, зазначених у них, формування і вивід повідомлень і документів складають основні етапи роботи АІС. У цілому під автоматизованою інформаційною системою розуміється сукупність інформаційних масивів, технічних, програмних і мовних засобів, призначених для збору, збереження, пошуку, обробки і видачі даних по запитах користувачів.

Використання АІС може здійснюватися одним із двох способів, суть яких полягає в наступному.

1. Автономне функціонування системи, при якому АІС не входить до складу інших систем і використовується самостійно. Прикладом можуть служити такі АІС, як документальні (бібліотечні) інформаційно-пошукові системи, а також системи резервування авіа - і залізничних квитків типу "Сирена" і "Експрес", у яких відповіддю на запит пасажира є документ у вигляді квитка або повідомлення про відсутність вільних місць.

2 Використання АІС у якості складової частини іншої автоматизованої системи. У цьому випадку вихідні дані можуть застосовуватися не тільки кінцевими користувачами, але й іншими компонентами цієї автоматизованої системи з метою подальшої обробки і застосування у виробничому процесі. Так, у навчальних системах АІС містить досліджуваний матеріал, набір питань, задач і відповідей, у САПР - нормативно-довідкову інформацію, зведення про ДСТ і інші дані, в АСУ - всю інформацію, необхідну для керування підприємством, тобто для аналізу, оцінки, прогнозування, виробітки рішень, планування, контролю виконання.

Інформаційні системи можна класифікувати по ряду ознак. в основу класифікації, приведеної на рис. 1.1. , покладені найбільше істотні ознаки, що характеризують можливості й особливості сучасних АІС.

Документальні інформаційно-пошукові системи (ДІПС) призначені для збереження і обробки документальних даних - адрес збереження документів. Такі дані представляються в неструктурованому виді. Прикладом ДІПС є бібліотечні, бібліографічні АІС. На відміну від систем цього класу фактографічні інформаційно-пошукові системи (ФІПС) зберігають і оброблюють фактографічну інформацію - структуровані дані у вигляді чисел і текстів. Над такими даними можна виконувати різні операції. Більшість АІС являють собою система класу ФІПС.

Друга ознака класифікації поділяє інформаційні системи на дві групи: до першої відносяться інформаційно-довідкові системи (ІДС), , які виконують пошук і вивід інформації без її обробки. Автоматизовані інформаційні системи обробки даних (АІСОД, ІСОД), що відносяться до другої групи, сполучать у собі інформаційно-довідкову систему із системою обробки даних. Обробка знайдених даних виконується комплексом прикладних програм. Більшість АІС побудована по принципу ІСОД.

Ступінь інтеграції даних і автоматизації керування ними є найважливішою ознакою класифікації АІС. У ранніх системах - АІС на автономних файлах (АІС АФ) - принцип інтеграції даних практично не використовувався, а рівень автоматизації керування файлами був порівняно низьким. Такі системи застосовуються і в даний час; вони ефективні у випадку вузького, спеціалізованого використання невеликим колом осіб. Високим ступенем інтеграції володіють банки даних (БнД).

У порівнянні з АІС на автономних файлах у БнД збережена інформація зосереджена в єдиному інформаційному масиві - базі даних (БД), а процес маніпулювання даними автоматизований.

Останній із приведених ознак класифікації враховує розподільність компонентів АІС: локальна система розміщення на однієї ЕОМ, у той час як розподілена система функціонує в середовищі обчислювальної мережі і розподілена по її вузлах (серверам і робочим станціям).

Контрольні запитання.

1.Дайте визначення автоматизованої інформаційної системи.

2. По яким ознакам класифікують автоматизовані інформаційні системи ?

3. Які недоліки мають автоматизовані інформаційні системи на автономних файлах ?

4. Які автоматизовані інформаційні системи мають найбільшу ступінь інтеграції ?

Назад | Зміст | ВпередCopyright ©VSTU
Created: November 16, 2000