Психологія Частина ІІ

Прищак М. Д., Мацко Л. А.

Тема 1. Предмет та завдання психологічної науки

1. Роль психологічних знань в діяльності людини. Психологічна культура особистості.

2. Визначення предмета психології.

3. Етапи розвитку психологічних знань. Виникнення психології як науки.

4. Зв’язок психології з іншими науками.

5. Структура психологічної науки. Характеристика основних галузей психологічної науки.

6. Основні методи психологічного дослідження, їх використання, позитивні сторони та недоліки.

Список рекомендованої літератури

1. Волошина В. В. Загальна психологія : практикум : навч. посібник / Волошина В. В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

2. Загальна психологія : підручник / [Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін.]. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

3. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібник / Максименко С. Д. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 272 с.

4. Мацко Л.А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

5. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

6. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / М’ясоїд П. А. – К. : Вища школа, 2001. – 487 с.

7. Немов Р. С. Психология / Немов Р. С. – М. : Просвещение, 1995. – 500 с.

8. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології / Пашукова Т. І., Допіра А. І., Д'яконов Г. В. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 203 с.

9. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

10. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

11. Семенова А. В. Основи психології і педаго­гіки : навч. посібник / Семенова А. В., Гурін Р. С., Осипова Т. Ю. – К. : Знання, 2006. – 319 с.

12. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

13. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навч. посібник / Цигульська Т. Ф. – К. : Наукова думка, 2000. – 192 с.

14. Цимбалюк І. М. Психологія / Цимбалюк І. М. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

Тема 2. Сучасні теорії психології особистості

1. Психологія особистості.

2. Людина, індивід, індивідуальність, особистість – необхідність розрізнення понять і відмінність їх змісту.

3. Сучасні теорії психології особистості.

3.1. Психоаналітичні концепції (фрейдизм, неофрейдизм).

3.2. Біхевіоризм.

3.3. Гуманістичні теорії особистості.

3.4. Трансперсональні теорії особистості.

3.5. Гештальтпсихологія.

3.6. Когнітивна психологія.

4. Структурний та трансакційний аналіз Е. Берна

Список рекомендованої літератури

1. Ассанджоли Р. Психосинтез: теория и практика / Ассанджоли Р. – М. : REFL-book, 1994. – 320 с.

2. Бэрн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Бэрн Э. – СПб. : Лениздат, 1992. – 400 с.

3. Загальна психологія : підручник / За заг. ред. Максименка С. Д. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 702 с.

4. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика / Левчук Л. Т. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.

5. Маслоу А. Психология бытия / Маслоу А. – М. : “Ваклер”, 1997. – 300 с.

6. Мацко Л.А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А. , Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

7. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

8. Немов Р. С. Психология / Немов Р. С. – М. : Просвещение, 1995. – 500 с.

9. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

10. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Роджерс К. – М. : Прогресс, 1998. – 480 с.

11. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Роджерс К. – М. : Ваклер, 1997. – 436 с.

12. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

13. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

14. Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / Фрейд З. – СПб. : Питер, 2002. – 384 с.

15. Фромм Э. Душа человека / Фромм Э. – М. : Республика, 1992. – 402 с.

16. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навч. посібник / Цигульська Т. Ф. – К. : Наукова думка, 2000. – 192 с.

17. Юнг К. Г. Психологические типы / Юнг К. Г. – М. : ООО “Попурри”, 1998. – 656 с.

Тема 3. Пізнавальні процеси психіки особистості.

1. Дати загальний аналіз форм прояву психіки особистості та їх взаємодії.

2. Пізнавальні процеси психіки особистості. Форми пізнавальних процесів.

3. Відчуття, сприймання як початкові рівні пізнання.

4. Мислення. Функції, механізми, форми, види мислення. Індивідуальні особливості мислення. Поняття інтелекту.

5. Засоби дослідження і вдосконалення мислення.

6. Пам’ять, види пам’яті. Умови успішного запам’ятовування.

7. Увага, види уваги, властивості уваги. Методи вдосконалення уваги.

8. Уява, фантазія, їх значення в формуванні творчої особистості.

9. Мова і мовлення, її значення в спілкуванні. Функції, види, властивості мовлення.

Список рекомендованої літератури

1. Волошина В. В. Загальна психологія : практикум : навч. посібник / Волошина В. В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

2. Загальна психологія : підручник / За заг. ред. Максименка С. Д. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 702 с.

3. Мацко Л.А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

4. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

5. Немов Р. С. Психология / Немов Р. С. – М. : Просвещение, 1995. – 500 с.

6. Пашукова Т. І.. Практикум із загальної психології / Пашукова Т. І., Допіра А. І., Д'яконов Г. В. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 203 с.

7. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

8. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

9. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

Тема 4. Емоційні та вольові процеси психіки особистості

1. Емоційні процеси особистості.

2. Психологія емоцій і почуттів, їх види. Формування навичок регулювання та саморегулювання емоційних процесів.

3. Вольові процеси. Воля. Функції волі. Значення волі для розвитку особистості. Виховання та самовиховання волі.

Список рекомендованої літератури

1. Загальна психологія : підручник / За заг. ред. Максименка С. Д. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 702 с.

2. Кириленко Т. С. Психологія : емоційна сфера особистості : навч. посібник / Кириленко Т. С. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.

3. Мацко Л.А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

4. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

5. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / М’ясоїд П. А. – К. : Вища школа, 2001. – 487 с.

6. Немов Р. С. Психология / Немов Р. С. – М. : Просвещение, 1995. – 500 с.

7. Пашукова Т. І.. Практикум із загальної психології / Пашукова Т. І., Допіра А. І., Д'яконов Г. В.– К. : Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 203 с.

8. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

9. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

10. Психология : Словарь / Под общ. ред. Петровского А. В. – М. : Полити­здат, 1990. – 494 с.

11. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

12. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навч. посібник / Цигульська Т. Ф. – К. : Наукова думка, 2000. – 192 с.

Тема 5. Психологічні стани особистості

1. Психологічні стани особистості, їх вияви в поведінці, навчанні, вихованні.

2. Позитивні та негативні психологічні стани.

3. Стрес. Засоби подолання стресу.

Список рекомендованої літератури

1. Дубравська Д. М. Основи психології : навч. посібник / Дубравська Д. М. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

2. Кириленко Т. С. Психологія : емоційна сфера особистості : навч. посібник / Кириленко Т. С. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.

3. Мацко Л.А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

4. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

5. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

6. Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посібник / Розов В. І. – К. : Кондор, 2005. – 278 с.

7. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

8. Селье Г. Стресс без дистресса / Селье Г. – М. : Прогресс, 1982. – 127 с.

9. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

10. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навч. посібник / Цигульська Т. Ф. – К. : Наукова думка, 2000. – 192 с.

11. Чирков Ю. Г. Сиресс без стресса / Чирков Ю. Г. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 176 с.

Тема 6. Психологічні властивості особистості

1. Психологічні властивості особистості.

2. Задатки і здібності. Розвиток задатків і здібностей як передумова формування особистості.

3. Екстраверсія та інтроверсія.

4. Визначення темпераменту, типи темпераменту. Особливості нейрофізіологчних процесів, що обумовлюють кожний з чотирьох типів темпераменту.

5. Вияви типів темпераменту в професійній діяльності, навчанні, сім’ї, дружньому спілкуванні тощо.

6. Характер особистості, класифікація рис характеру. Формування характеру, самовиховання характеру.

7. Акцентуації характеру.

Список рекомендованої літератури

1. Волошина В. В. Загальна психологія : практикум : навч. посібник / Волошина В. В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.

2. Дубравська Д. М. Основи психології : навч. посібник / Дубравська Д. М. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

3. Загальна психологія : підручник / За заг. ред. Максименка С. Д. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 702 с.

4. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

5. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

6. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки. Психологія : лабораторний практикум / Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Т. В. Первушина. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 139 с.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи психології та педагогіки” / Уклад. Мацко Л. А., При­щак М. Д., Первушина Т. В. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 56 с.

8. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / М’ясоїд П. А. – К. : Вища школа, 2001. – 487 с.

9. Немов Р. С. Психология / Немов Р. С. – М. : Просвещение, 1995. – 500 с.

10. Пашукова Т. І.. Практикум із загальної психології / Пашукова Т. І., Допіра А. І., Д'яконов Г. В.– К. : Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 203 с.

11. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

12. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник / Степанов О. М., Фіцула М. М. – К. : Академвидав, 2005. – 520 с.

13. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

14. Цимбалюк І. М. Психологія / Цимбалюк І. М. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

15. Цимбалюк І. М. Загальна психологія : [модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів] / Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. – К. : Про­фесіонал, 2004. – 304 с.

Тема 7. Самооцінка особистості

1. Самооцінка особистості.

2. Психологічні та педагогічні аспекти формування самооцінки

3. Зміна самооцінки особистості.

Список рекомендованої літератури

1. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

2. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

3. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки. Психологія : лабораторний практикум / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 139 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи психології та педагогіки” / Уклад. Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 56 с.

5. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології / Пашукова Т. І., Допіра А. І., Д'яконов Г. В.– К. : Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 203 с.

6. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

7. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

Тема 8. Психологія творчості особистості.

1. Творчість особистості, її роль в розвитку особистості.

2. Поняття про діяльність.

3. Основи теорії творчості.

Список рекомендованої літератури

1. Загальна психологія : підручник / За заг. ред. Максименка С. Д. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 702 с.

2. Клименко В. В. Психологія творчості : навч. посібник / Клименко В. В. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 480 с.

3. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

4. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

5. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / М’ясоїд П. А. – К. : Вища школа, 2001. – 487 с.

6. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

7. Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посібник / Роменець В. А. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.

8. Цимбалюк І. М. Загальна психологія : [модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів] / Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. – К. : Про­фесіонал, 2004. – 304 с.

Тема 9. Психологічні виміри самоактуалізованої особистості

1. Самоактуалізація особистості.

2. Характеристики самоактуалізованої особистості.

3. Засоби формування самоактуалізованої особистості.

Список рекомендованої літератури

1. Ассанджоли Р. Психосинтез: теория и практика / Ассанджоли Р. – М. : REFL-book, 1994. – 320 с.

2. Маслоу А. Психология бытия / Маслоу А. – М.: “Ваклер”, 1997. – 300 с.

3. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки. Психологія : лабораторний практикум / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 139 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи психології та педагогіки” / Уклад. Мацко Л. А., При­щак М. Д., Первушина Т. В. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 56 с.

5. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Роджерс К. – М. : Ваклер, 1997. – 436 с.

6. Смит И. Современные системы психологии / Смит И. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с.

7. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

8. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навч. посібник / Цигульська Т. Ф. – К. : Наукова думка, 2000. – 192 с.

Тема 10. Соціальна психологія. Вчення про соціальні групи

1. Соціальна психологія. Предмет соціальної психології.

2. Психологічне визначення поняття соціальної групи.

3. Класифікація груп, критерії класифікації та види груп.

4. Рівні розвитку груп. Колектив.

Список використаної літератури

1. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

2. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

3. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Москаленко В. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 624 с.

4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник : У 2-х кн. Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

5. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

6. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

7. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навч. посібник / Трухін І. О. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 335 с.

8. Цимбалюк І. М. Загальна психологія : модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів / Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. – К. : Про­фесіонал, 2004. – 304 с.

Тема 11. Соціально-психологічний клімат соціальної групи

1. Соціально-психологічний клімат соціальної групи.

2. Методи дослідження та засоби корегування соціально-психологічного клімату соціальної групи.

3. Соціометрія. Особливості соціометричного дослідження групи.

Список використаної літератури

1. Крысько В. Г. Социальная психология : словарь-справочник / Крысько В. Г. – Минск : Харвест, 2004. – 688 с.

2. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

3. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

4. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки. Психологія : лабораторний практикум / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 139 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи психології та педагогіки” / Уклад. Мацко Л. А., При­щак М. Д., Первушина Т. В. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 56 с.

6. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Москаленко В. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 624 с.

7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник : У 2-х кн. Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

8. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

9. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навч. посібник / Трухін І. О. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 335 с.

Тема 12. Лідерство та керівництво

1. Проблема лідерства та керівництва.

2. Типи лідерства.

3. Стилі керівництва.

Список використаної літератури

1. Крысько В. Г. Социальная психология : словарь-справочник / Крысько В. Г. – Минск : Харвест, 2004. – 688 с.

2. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

3. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

4. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Москаленко В. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 624 с.

5. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: навч. посібник / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.

6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник : У 2-х кн. Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

7. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник / Степанов О. М., Фіцула М. М. – К. : Академвидав, 2006. – 520 с.

Тема 13. Психологія спілкування

1. Психологія спілкування. Загальна характеристика спілкування.

2. Функції спілкування.

3. Види спілкування.

4. Вербальна та невербальна комунікації.

Список використаної літератури

1. Бэрн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Бэрн Э. – СПб. : Лениздат, 1992. – 400 с.

2. Дейл Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Дейл Карнегі. – Харків : Промінь, 2001. – 560 с.

3. Крысько В. Г. Социальная психология : словарь-справочник / Крысько В. Г. – Минск : Харвест, 2004. – 688 с.

4. Лесько О. Й. Етика ділових відносин : навч. посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 320 с.

5. Лесько О. Й. Етика ділових стосунків : навч. посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 187 с.

6. Мацко Л.А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

7. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

8. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Москаленко В. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 624 с.

9. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: підручник : У 2-х кн. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Либідь, 2004. – 574 с.

10. Осипова А. А. Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / Осипова А. А. – Ростов на/Д : Феникс, 2006. – 220 с.

11. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / Пиз А. – СПб. : Изд. дом Рутенберг, 2000 – 272 с.

12. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

13. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

14. Цимбалюк І. М. Психологія / Цимбалюк І. М. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

15. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посібник / Цимбалюк І. М. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

16. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібник / Чайка Г. Л. – К. : Знання, 2005. – 442 с.

17. Шостром Э. Анти-Карнеги / Шостром Э. – Минск : Попурри, 1996. – 398 с.

Тема 14. Психологічні виміри конфліктів

1. Взаєморозуміння.

2. Поняття конфлікту. Види, причини, динаміка конфліктів.

3. Міжособистісні конфлікти.

5. Способи поведінки в міжособистісних конфліктах.

6. Методики аналізу та вирішення міжособистісних конфліктів.

7. Конфлікти в організаціях. Причини управлінських конфліктів.

8. Способи попередження управлінських конфліктів

Список використаної літератури

1. Гришина Н. В. Психология конфликта / Гришина Н. В. – СПб. : Питер, 2005. – 464 с.

2. Дейл Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Дейл Карнегі. – Харків : Промінь, 2001. – 560 с.

3. Джелалі В. О. Психологія вирішення конфліктів : навч. посібник / Джелалі В. О. – Харків-Київ : Р. И. Ф., 2006. – 320 с.

4. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посібник / Дуткевич Т. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 456 с.

5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода / Ішмуратов А. Т. – К. : Наукова думка, 1996. – 190 с.

6. Конфліктологія : підручник / [Герасіна Л. М., Панов М. І., Осіпова Н. П. та ін.]. – Харків : Право, 2002. – 256 с.

7. Лесько О. Й. Етика ділових відносин : навч. посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 320 с.

8. Ликсон Ч. Конфликт / Ликсон Ч. – СПб. : Питер Паблишинг, 1997. – 160 с.

9. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта : учебн. пособие Ложкин Г. В., Повякель Н. И. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

10. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

11. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

12. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Москаленко В. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 624 с.

13. Прикладная конфликтология : хрестоматия / Сост. Сельченок К. В. – Минск : Харвест, 1999. – 624 с.

14. Психологія : підручник / За ред. Трофімова Ю. Л. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

15. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

16. Скотт Дж. Г. Конфликты: пути их преодоления / Скотт Дж. Г. – К. : Внешторгиздат, 1991. – 191 с.

17. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навч. посібник / Трухін І. О. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 335 с.

Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посібник / Цимбалюк І. М. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

ЗМІСТ
 gh