ПЕРЕДМОВА

Моїм дітям Юлії, Анні та Тимофію присвячую
Основою для навчального посібника стали курси лекцій з органічної хімії, які упродовж багатьох років читались автором студентам-технологам Українського державного хіміко-технологічного університету, а в останній час студентам-екологам Вінницького національного технічного університету.

Необхідність видання навчального посібника «Органічна хімія і еко-логія» (ecology) започаткована рядом об’єктивних факторів. По-перше, це обумовлено необхідністю оптимального поєднання лекційного матеріалу, семінарських занять, лабораторних робіт, а також самостійної роботи сту-дентів для глибокого вивчення органічної хімії, як фундаментальної науки. У зв’язку з цим на кафедрі хімії та хімічної технології ВНТУ для прове-дення лабораторних робіт для студентів-екологів розроблено навчальний посібник «Органічна хімія. Теорія та лабораторний практикум» – Вінниця ВНТУ, 2009. – 208 с., а для ефективного впровадження в навчальний про-цес самостійної роботи студентів раніше було видано під редакцією про-фесора Ранського А. П. навчальний посібник «Збірник тестових задач з ор-ганічної хімії» – Дніпропетровськ УДХТУ, 2007. – 195 с. Тому логічним, на погляд автора, є видання навчального посібника «Органічна хімія і еко-логія», який є теоретичною основою викладання цієї фундаментальної на-уки з урахуванням екологічних питань та шляхів їх вирішення стосовно хімічних виробництв України.

По-друге, у зв’язку з впровадженням кредитно-модульної системи навчання курс лекцій з органічної хімії значно змінився, що пов’язано, перш за все, із зменшенням кількості годин, які виділені на викладання цієї дисципліни в навчальних планах та робочих навчальних програмах. Це, в свою чергу, спонукало викладачів до творчого підходу при викладанні ле-кційного матеріалу, високої професійної майстерності, вільного володіння предметом та особистої інтелігентності. У зв’язку з цим, даний навчальний посібник мав за мету збереження викладання органічної хімії як цілісної фундаментальної науки для студентів-екологів з урахуванням сучасних вимог та робочих навчальних програм вищих технічних навчальних закла-дів. Перевагою видання, з точки зору автора, є те, що класичні розділи ор-ганічної хімії (способи добування сполук, фізичні та хімічні властивості, теоретичні питання будови та реакційної здатності органічних сполук, ізо-мерія та механізми реакцій) доповнені та тісно пов’язані з екологічними питаннями хімічних виробництв України.

По-третє, необхідність видання навчального посібника «Органічна-хімія і екологія» започаткована самим часом, який визначається надзви-чайно складним екологічним станом на Україні. Розвинена нафтохімічна, хімічна, фармацевтична, харчова та переробна промисловість значною мі-рою обумовлює забруднення повітря, водного басейну та ґрунтів техноло-гічними відходами багатьох виробництв України. Об’єктивна інформація відносно екологічних проблем провідних хімічних виробництв України у спеціальній та хімічній літературі практично відсутня, що пояснюється зміною форми власності цих підприємств та необхідністю значного фінан-сування для вирішення існуючих екологічних питань. Цей факт серйозно ускладнював роботу з підготовки спеціальних розділів навчального посіб-ника, пов’язаного з розглядом екологічних питань органічної хімії.

Навчальний посібник побудовано за класичною схемою викладання – теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук, аліфатичні та ароматичні вуглеводні та їх функціональні похідні, гетеро-циклічні (heterocyclic compound) та металоорганічні сполуки. При висвіт-ленні основних типів реакцій значну увагу приділено їх теоретичному об-ґрунтуванню, будові органічних сполук, стереохімії, механізмам основних процесів, промисловим та лабораторним методам отримання основних ор-ганічних сполук. Кожний підрозділ з вивчення основних класів та функці-ональних похідних органічних сполук містить екологічні питання, що пов’язані із токсичністю цих сполук, їх впливом на здоров’я людини, най-більш технологічними методами промислового виробництва та знешко-дженням їх відходів.

В другій частині по змістовному значенню, видання включає дані про сучасний стан нафтохімічної, хімічної та фармацевтичної галузі Укра-їни, її негативного впливу на здоров’я людини та довкілля. Значна увага зосереджена на високотоксичних пестицидних препаратах; промислових поліхлорованих біфенілах; поліхлорованих дибензо-п-діоксинах та бензо-фуранах, а також компонентах рідких палив для ракет стратегічного при-значення (гептил, аміл, меланж), що знаходяться до сих пір на території України.

Автор рахував доцільним обмежити кількість технологічних схем, що пов’язані з екологічними питаннями утилізації та знешкодження газо-подібних, рідких та твердих відходів органічних виробництв, віддаючи пе-ревагу викладанню фундаментальних теоретичних основ органічної хімії.

Автор висловлює щиру вдячність викладачам кафедри органічної хі-мії УДХТУ (м. Дніпропетровськ) доцентам М. П. Безверхому, Л. Н. Шебі-тченко за ретельний перегляд рукопису та цінні зауваження, що сприяли його покращенню, а також інженерам М. В. Герасименку (УДХТУ) і Т. Г. Бараболі (ВНТУ) за набір електронної версії рукопису та корегування тексту.

Вінницький національний технічний університет