4.4.2 Тіоетери (сульфіди)Тіоетери – похідні сірководню, в молекулі якого атоми гідрогену за-міщені на вуглеводневі радикали.

Класифікація. Номенклатура.

Загальна формула R–S–R. В залежності від радикалів R та R вони можуть бути, відповідно, аліфатичними, ароматичними та змішаними:Назва за номенклатурою IUPAC: префікс алкіл (арил)тіо з показчи-ком положення у вуглеводневому ланцюзі + вуглеводень. Назва за раціона-льною номенклатурою: алкільні (арільні) радикали + сульфід.

Методи добування тіоетерів.

Тіоетери добувають взаємодією тіолятів лужних металів із алкілга-логенідами:Фізичні властивості тіоетерів.

Сульфіди – нерозчинні у воді сполуки із дуже неприємним запахом. Температура кипіння. сульфідів є вищою, ніж у меркаптанів. Сульфіди ви-являють сильні нуклеофільні, але слабкі основні властивості і з кислотами практично не взаємодіють.

Хімічні властивості тіоетерів.

Окиснення сульфідів в залежності від природи окисника та умов про-ведення реакції можна зобразити схемою:Вінницький національний технічний університет