4.2.2 Методи добування спиртів та фенолівПромислові методи добування стосуються насичених спиртів (С1–С3).

Метанол добувають, пропускаючи синтез-газ над змішаним цинк-хромовим каталізатором (ZnO/Cr2O3):Етанол добувають спиртовим бродінням вуглеводів (глюкози, фрук-този, крохмалю, хлібних злаків або целюлози) під дією природних ферме-нтів (дріжджів):або гідратацією етилену в газовій фазі з використанням ортофосфорної кислоти, як каталізатора процесу добування технічного етанолу:Використання сульфатної кислоти веде до утворення диетилсульфа-ту (етилсульфату), подальший гідроліз яких дає етиловий спирт:Ізопропіловий спирт (пропанол-2) добувають каталітичною гідрата-цією пропілену:Фенол (гідроксибензол) добувають кумольним методом:Цей сучасний промисловий метод – один з найефективніших та еко-логічних. Він відзначається практично повною відсутністю відходів виро-бництва, малими енергетичними затратами та простим апаратним оформ-ленням.

Інші промислові методи добування фенолу (лужне плавлення солей бензолсульфокислоти та гідроліз хлорбензолу) втратили своє практичне значення:Лабораторні методи отримання спирті та фенолів.

Гідратацією алкенів різної будови добувають первинні, вторинні та третинні спирти:Роль кислотного каталізатора полягає в поляризації подвійного зв’язку алкена, що полегшує атаку нуклеофільного реагента:Гідроліз галогеналканів водою відбувається дуже повільно. Реакція прискорюється при заміні води розчином гідроксиду лужного металу:Відновлення альдегідів та кетонів. Каталітичне гідрування можна проводити за різних умов, отримуючи первинні або вторинні спирти:Реакцією Гріньяра з альдегідів та кетонів отримують спирти різної будови:Всі інші альдегіди утворюють вторинні спирти:Кетони та похідні карбонових кислот утворюють третинні спирти:Вінницький національний технічний університет