4.2 СПИРТИ. ФЕНОЛИ

Спирти – це органічні сполуки, до складу яких входить одна або кі-лька гідроксильних груп –ОН, сполучених з вуглеводневим радикалом. Якщо гідроксильні групи – ОН сполучені із ароматичним ядром, то такі сполуки називаються фенолами.4.2.1 Класифікація. Номенклатура

Загальна формула одноатомних спиртів та фенолів, що мають у своєму складі лише одну гідроксильну групу, R-OH. В залежності від при-роди та будови радикалу R вони бувають: насиченими, ненасиченими, ароматичними тощо. Спирти можуть утворювати свої гомологічні ряди. Так, спирти насиченого ряду мають загальну формулу CnH2n+1OH. В зале-жності від кількості гідроксильних груп спирти поділяють на одноатомні (з одним гідроксилом), дво-, трьохатомні та багатоатомні. В залежності від того, з яким атомом карбону сполучена гідроксильна група, розрізняють первинні, вторинні та третинні спирти. В деяких випадках спирти та фе-ноли класифікують за типом гібридного стану атома карбону, сполученого з гідроксильною групою спирту або фенолу:

спирти аліфатичного ряду, в яких атом карбону знаходиться у в sp3-гібридному стані;

феноли, в яких атом карбону знаходиться у sp2-гібридному стані.

Приклади спиртів і фенолів та їх номенклатуру наведено у табл. 4.10.Назва за номенклатурою IUPAC: вуглеводень + суфікс -ол + цифра, що вказує положення групи –ОН.

Назва за радикально-функціональною номенклатурою: назва вугле-водневого радикалу + спирт.

Вінницький національний технічний університет