3.3.4 Хімічні властивості нафталіну

Ароматичний характер нафталіну передбачає перебіг реакцій елект-рофільного заміщення – SE, а також більшу здатність (у порівнянні з бен-зеном) до реакцій приєднання та меншу стійкість до реакцій окиснення.

Реакції електрофільного заміщення (галогенування, нітрування, су-льфування) відбуваються переважно в -положення нафталінового ядра, що пояснюється більшою стійкістю --комплекса у порівнянні із --комплексом (Е=41,5 кДж/моль).

Галогенування.

В залежності від природи галогену та умов проведення реакції утво-рюються -галогенопохідні нафталіну:Нітрування.

Реакція відбувається легко, при кімнатній температурі з виділенням тепла та утворенням -нітронафталіну:Сульфування.

Реакція відбувається під дією концентрованої сульфатної кислоти, причому, в залежності від температури реакції, утворюються продукти - або -заміщення:Розглянемо залежність утворення - та -ізомерів нафталінсульфо-кислоти за допомогою енергетичної діаграми реакції сульфування нафта-ліну, рис. 3.8.Із збільшенням температури до 160 °С реакція утворення -нафталінсульфоки¬слоти конкурує з реакцією утворення -нафталінсульфокислоти. У цьому випадку -нафталінсульфокислота, як продукт реакції, значно стабільніша (на Е реакції), ніж -нафталінсульфокислота, тому реакція буде контролюватись термодинамі-чним фактором.

Більша стабільність -ізомеру у порівнянні із -ізомером підтвер-джується і реакцією гідролізу цих сполук:Враховуючи той факт, що сульфування нафталіну – це єдина реак-ція, що дає змогу ввести замісник в -положення, вона має важливе препа-ративне значення для добування інших -похідних нафталіну:Далі -нафтол може вступати в інші хімічні перетворення (реакція Бухерера, 1904 р.):Гідрування (відновлення) нафталіну, в залежності від умов прове-дення реакції, супроводжується утворенням різних продуктів реакції:Реакції окиснення нафталіну.

Реакції окиснення проходять значно легше, ніж для бензену:Слід відзначити, що при наявності у нафталіновому ядрі алкільних замісників, окиснюється в першу чергу саме ядро, а алкільна група зали-шається без змін:Вінницький національний технічний університет