3.2 АРЕНИ. БЕНЗЕН ТА ЙОГО ПОХІДНІ

Органічні сполуки, що містять у своєму складі бензеновий фрагмент C6H5–R, утворюють бензен (R=H) та його похідні (арени).

3.2.1 Класифікація. Номенклатура. Ізомерія

Вуглеводні бензенового ряду мають загальну формулу CnH2n-6, (n = 6.7.8…) та утворюють гомологічний ряд аренів. Якщо до бензенового кільця входить два замісника, то в залежності від положення одного заміс-ника відносно іншого утворюються три: орто-, мета-, пара- ізомери. Так, для аренів загальної формули С8Н10 можна навести формули таких ізоме-рів:Фізичні властивості та назви деяких похідних бензену наведено в табл. 3.2.Назва за замісниковою номенклатурою – IUPAC: цифри, що вказу-ють положення радикалів + вуглеводневі радикали + бензен. Крім назв за замісниковою номенклатурою IUPAC широко використовуються тривіаль-ні назви: толуол, ксилол, кумол, тощо, які наведені в табл. 3.2.1.

Якщо ароматичні вуглеводні мають загальну назву арени (ArH), то їх радикали називаються аріли (Ar-). Наведемо деякі найбільш поширені ра-дикали ароматичних сполук:Вінницький національний технічний університет