3.1.2 Ознаки ароматичності

Ароматичний характер вуглеводнів обумовлений як легкістю утво-рення ароматичних циклів, так і особливістю їх фізичних та хімічних влас-тивостей.

Характерні властивості ароматичних сполук (аренів) визначаються своєрідністю їх будови і обумовлюють хімічний критерій ароматичності:

легкість утворення ароматичних сполук. Якщо під час хімічних пе-ретворень з’являється мінімальна можливість утворення ароматичної сис-теми, то така можливість реалізується миттєво за рахунок її енергетичної „вигідності”. Так, наприклад, при каталітичному та термічному крекінзі нафти або коксуванні кам’яного вугілля утворюється помітна кількість ароматичних сполук; що підтверджує цю тезу:характерність реакцій заміщення та не характерність реакцій при-єднання, оскільки в реакціях заміщення зберігається їх ароматичний харакВінницький національний технічний університет