2.5.2 Методи добування алкадієнів

Методи добування алкадієнів принципово не відрізняються від мето-дів добування алкенів. Тому розглянемо лише промислові методи добу-вання найважливіших алкадієнів.

Каталітичне дегідрування алканів та алкенів.

Дегідруванням бутану на мідно-хромовому каталізаторі із супутніх газів нафтодобування отримують дивініл:Метод втратив своє промислове значення, але у колишньому СРСР це був перший промисловий метод добування дивінілу та синтетичних гум, тому цікаво розглянути механізм цієї реакції:Каталітичне гідрування алкінів.

Обережне гідрування вінілацетилену над каталізатором: (Fe0):У промисловості раніше застосовувався метод дегідратації гліколів (300 °С, НРО3, В. Реппе, 1949 р.), який є проміжним варіантом даного ме-тоду.

Приєднанням хлороводню до вінілацетилену отримують хлоропрен (Ньюленд, 1932 р.):Фізичні властивості алкадієнів.

У гомологічному ряду алкадієнів перші представники С3-С4 – гази; С5-С15 – рідини, а  С16 – тверді речовини. Із збільшенням молекулярної маси зростають температури плавлення та кипіння, які підпорядковані та-ким же закономірностям, що і в рядах алканів та алкенів, (табл. 2.12).

Вінницький національний технічний університет