2.3.5 Реакція полімеризації алкенів

Реакцією полімеризації називають процес сполучення вихідних нена-сичених сполук (мономерів) у високомолекулярний продукт (полімер). Най-більше значення має реакція полімеризації етилену та пропілену:в залежності від умов перебігу може бути радикальною або йонною (ані-онне або катіонне ініціювання процесу):

Радикальна полімеризація може ініціюватись, наприклад, перокси-дом бензоїлу:Полімери, що утворюються при радикальній полімеризації, не мають регулярної будови полімерного ланцюга.

Координаційно-іонна полімеризація під дією каталізаторів Циглера-Натта (Нобелевські лауреати) дає змогу отримати лінійні та стереорегуля-рні полімери. Каталізатори (металокомплекси) отримують взаємодією со-лей перехідних металів (TiCl3, TiCl4, VCl4, ZrCl4) з органічними похідними металів

Роль каталізаторів Циглера-Надта зводиться до утворення активних центрів, на яких і відбувається процес полімеризації:Вінницький національний технічний університет