2.3.2 Методи отримання алкенів

Промислові методи добування.

Крекінг алканів здійснюється при високих температурах (> 700 °C) без доступу кисню повітря з розщепленням вуглецевого скелета:При гомолітичному розщепленні зв’язку С–С (енергія дисоціації 351 кДж/моль) утворюється ряд ненасичених вуглеводнів, наприклад:Лабораторні методи.

Дегідрогалогенування галогеноалканів при дії спиртових розчинів лу-гів:Відщеплення галогеноводню відбувається за правилом Зайцева (1875 р.): Гідроген відщеплюється від менш гідрогенізованого атома Кар-бону.

Дегідратація (dehydration) насичених одноатомних спиртів у прису-тності дегідратуючих засобів.

а) в промисловості:Дегідратація також відбувається за правилом Зайцева.

б) в лабораторних умовах:Дія активних металів (Zn0 або Mg0) на віцинальні дигалогенопохідні вуглеводнів:Каталітичне гідрування алкінів (ацетиленових вуглеводнів) із зни-женою каталітичною активністю (Pt0, Ni0, Pd0, часткове “отруєння” сірко-вмісними сполуками):Фізичні властивості алкенів.

У гомологічному ряду алкенів перші представники С2-С4 – гази; С5-С17 – рідини, а  С18 – тверді речовини; погано розчинні у воді, але добре розчинні в органічних розчинниках. Із збільшенням молекулярної маси за-кономірно зростають температури плавлення та кипіння, (табл. 2.8).

Вінницький національний технічний університет