2.2.2 Методи отримання циклоалканів

До промислових методів можна віднести виділення 4х-6и-членних сполук та їх похідних із деяких видів нафти (звідси і відповідна назва – нафтени).

Синтетичні (лабораторні) методи добування базуються на реакціях циклізації. Їх перебіг визначається двома факторами:

– напруженістю цикла (чим меншим є цикл – тим менше вихід кінце-вого циклоалкану);

– імовірністю утворення циклу (ентропійний фактор): чим більшим є цикл, тим меншою є імовірність його утворення.

Внутрішньомолекулярна реакція Вюрца (отримання 3х-5и-членних сполук):Серед сучасних методів добування циклоалканів, що широко вико-ристовуються, можна відмітити реакції циклопропанування – взаємодію алкенів та дигалогеналканів:Вінницький національний технічний університет