1.3 КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ТА РЕАГЕНТІВ. ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ АТОМІВ В ОРГАНІЧНИХ СПОЛУКАХ

Основні способи класифікації органічних реакцій:

– за типом перетворень органічних сполук;

– за типом розриву хімічних зв’язків;

– за типом взаємодіючих реагентів.

1.3.1 Класифікація органічних реакцій за типом перетворень ор-ганічних сполук:Реакції заміщення S (Substitution), характерні для алканів (насичених вуглеводнів):За механізмом реакція може бути: SE – електрофільного заміщення; SN – нуклеофільного заміщення та SR – радикального заміщення.

Реакції приєднання А (Addition), характерні, наприклад, для алкенів і алкінів (ненасичених вуглеводнів):За механізмом реакція може бути: АE – електрофільного приєднання; АN – нуклеофільного приєднання та АR – радикального приєднання.

Реакції відщеплення (елімінування) Е (Elimination), наприклад:Реакції дисоціації та рекомбінації, наприклад:Реакції окиснення (oxygenation) та відновлення (reduction), напри-клад:Реакції ізомеризації (Isomerisation) та перегрупування (Rearangement), наприклад:Реакції полімеризації, які мають велике практичне значення, напри-клад:Відмічені основні типи реакцій можуть здійснюватись із збережен-ням або зміною числа атомів Карбону в вуглеводневому ланцюзі.

Вінницький національний технічний університет