1.2.2 Гібридизація атомних орбіталейРозглянемо будову атому Карбону в основному та збудженому стані (рис.1.5):При збудженні основного стану атома Карбону відбувається перехід одного електрона з 2s-підрівня на 2р-підрівень (2pz) з утворенням збудже-ного атома Карбону з чотирма неспареними електронами.

Відомо, що в більшості органічних сполук атом Карбону чотирива-лентний і що в симетричній молекулі метану (СН4) всі чотири зв’язки рів-ноцінні. Для пояснення цього факту в органічній хімії було введено по-няття про гібридизацію атомних орбіталей (Л. Полінг, Д. Слейтер, 1927-1934 рр.).

Гібридизація – це перекривання (перемішування) різних за природою атомних орбіталей (s, p) з утворенням гібридних атомних орбіталей.

– в гібридизації беруть участь атомні орбіталі, близькі за енергією та симетрією;

– гібридизовані атомні орбіталі беруть участь в утворенні лише σ-зв’язків, які завдяки ефективному перекриванню з іншими атомними орбі-талями, утворюють міцні ковалентні зв’язки.

Атом Карбону в органічних сполуках може існувати в трьох валент-них станах:

– перший валентний стан (sp3-гібридизація) характерний для алканів (насичених вуглеводнів);

– другий валентний стан (sp2-гібридизація) характерний для алкенів (ненасичених вуглеводнів);

– третій валентний стан (sp-гібридизація) характерний для алкінів (ненасичених вуглеводнів).Графічно це можна показати так:Атом Карбону в sp3-гібридному стані знаходиться в центрі правиль-ного тетраедра з валентним кутом 109 ° 28.Графічно утворення sp2-атомних гібридних орбіталей можна показати на-ступним чином:Утворені sp2- гібридні атомні орбіталі є тригональними (площинний три-кутник) з валентним кутом 120 °.Графічно утворення sp-атомних гібридних орбіталей можна показати на-ступним чином:Аналізуючи валентні стани атома Карбону в різних вуглеводнях, можна констатувати, що при переході в ряду sp3-, sp2-, sp-гібридних орбі-талей атома Карбону частка s-орбіталі (її внесок в загальну гібридну орбі-таль) та електронегативність атома Карбону закономірно зростають, що суттєво впливає на хімічні властивості цих сполук в ряду алкани – алкени (ethylenes) – алкіни (acetylene), табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Частка s-орбіталі та зміна електронегативності атома Карбону в різних гібридних (валентних) станахВінницький національний технічний університет