9.2 Приклади розв’язання задач

 

Задача 9.2.1. Визначити витрату вологи, яка випаровується в сушарці (dryer) зі стрічки матеріалу шириною 1 м і довжиною 2,2 м, якщо швидкість повітря з параметрами φ1 = 5%, t1 = 75 оC становить 4 м/с, а температура на поверхні стрічки 32 оС. Тиск в сушарці 100 кПа.

Розв’язування

На h-d діаграмі визначаємо т.1, яка характеризує початковий стан повітря з параметрами φ1, t1 і визначаємо вологовміст повітря в цій точці:
d1 = 0,012 кг/кг.

Із таблиць властивостей сухого повітря (додаток Д) визначаємо його теплофізичні властивості: λс = 0,0293 Вт/(м·К); νс = 19,5·10-6 м2/с; Prс = 0,693.

Густина сухого повітря, кг/м3

     .

Густина вологого повітря, кг/м3 [11]

     .

Теплоємність вологого повітря, кДж/(кг×К) [11]

     Срп = Срсп + 1,9d1 = 1 + 1,9×0,012 = 1,023.

Критерій Рейнольдса для потоку повітря

     .

Оскільки Re > 105, то режим течії в приграничному шарі турбулентний, а критерій Нуссельта визначається з критеріального рівняння

    

Коефіцієнт тепловіддачі від повітря до стрічки матеріалу, Вт/(м2×К)

     .

Із співвідношення β = α/(ρ·Ср) визначаємо β·ρ = α/Ср.

Із h-d діаграми визначаємо вологовміст повітря в приграничному шарі стрічки для tc = 32 °C, d2 = 0,0308 кг/кг.

Питомий потік маси, кг/(м2·с)

    

Площа поверхні тепломасообміну, м2

     .

Масовий потік вологи зі стрічки матеріалу в повітря, кг/с

     .

Теплота пароутворення для tc = 32 оC кДж/кг за (9.3)

     .

Питома теплота, яка витрачається на випаровування, кВт

     .

Задача 9.2.2. На вході в повітроохолодник (ПО) (air cooler) параметри повітря складають: t1 = 8 оC, φ1 = 60 %, а на виході з нього – t2 = 0 оC, φ2 = 85 %. Поверхня ПО площею 45м2 виготовлена із сталевих труб діаметром 38/33 мм. Визначити холодовидатність і осушну здатність ПО, якщо швидкість повітря в ньому 5 м/с; розташування труб шахове.

Розв’язування

Середня температура повітря, оС

     .

Із таблиць (додаток Д) визначаємо теплофізичні властивості повітря для середньої температури: λпов = 0,0246 Вт/(м·К); νпов = 13,63·10-6 м2/с; Ср = 1,05 кДж/(кг·К).

Критерій Рейнольдса для руху повітря

     .

В разі поперечного обтікання шахового пучка труб за умови
103 < Re< 2·105 критеріальне рівняння теплообміну має вигляд (4.6)

     .

Коефіцієнт тепловіддачі до повітря, Вт/(м2×К)

     .

На h-d діаграмі визначаємо точки 1 і 2, які характеризують стан повітря на вході в ПО і на виході з нього та визначаємо ентальпію повітря в цих точках: h1 = 18 кДж/кг, h2 = 8 кДж/кг. Далі через точки 1 і 2 проводимо лінію до перетину її з кривою насичення (φ = 100 %) і визначаємо ентальпію і температуру повітря біля поверхні ПО: hпв = 3 кДж/кг; tпв = – 4 оC.

Середня ентальпія повітря, кДж/кг

     .

Коефіцієнт вологовипадання за (9.13)

     .

Загальний тепловий потік, Вт

     .

Осушна здатність, кг/с

     .

Холодовидатність повітроохолодника з (9.17), Вт

     .

Задача 9.2.3. Визначити масовий потік від краплин (drop) води до повітря в зрошувальній камері довжиною 2,2 м, якщо витрата розпиленої води з температурою 18 оС складає 21,6 т/год, середній діаметр крапель 1,5 мм, швидкість повітря 2,4 м/с, параметри повітря на вході t1 = 25 оC, φ1 = 50 %, а температура повітря на виході з камери 15 оС.

Розв’язування

Середня температура повітря в камері, оС

     .

Із таблиць (додаток Д) визначаємо теплофізичні властивості повітря для середньої температури: ρ = 1,205 кг/м3; Ср = 1 кДж/(кг·К); λ = 0,0259Вт/(м·К); а = 21,4·10-6 м2/с; ν = 16·10-6 м2/с; Pr = 0,703.

На h-d діаграмі за початковими параметрами повітря визначаємо точку 1 і вологовміст повітря на вході в зрошувальну камеру (ЗК) – d1 = 0,01кг/кг.

Далі на діаграмі визначаємо вологовміст повітря біля поверхні крапель води (φ = 100 %) для t = 18 оC – d2 = 0,0122 кг/кг.

Середній вологовміст повітря в КЗ, кг/кг

     .

Густина вологого повітря для середнього вологовмісту, кг/м3 [11]

     .

Теплоємність вологого повітря, кДж/(кг×К) [11]

     .

Коефіцієнт дифузії для середньої температури повітря, м2

     .

Критерій Льюїса

     .

Критерій Гухмана для середньої температури

     .

Критерій Рейнольдса для повітря

     .

Для Re < 230 критерій Нуссельта визначається із критеріального рівняння [6]

    

Конвективний коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Коефіцієнт випаровування, кг/(м2·с)

     .

Питомий потік вологи в повітря, кг/(м2·с)

     .

Із таблиць (додаток А) визначаємо густину води для tв = 18 оС – ρ = 998,85кг/м3.

Маса однієї краплини, кг

     .

Площа поверхні однієї краплини, м2

     .

Час взаємодії повітря з краплями, с

    

Кількість крапель в повітрі, шт

    

Сумарна поверхня крапель, м2

     .

Повний масовий потік вологи, кг/с

     .

Теплота пароутворення для води з tв = 18 оС, кДж/кг

     .

Потужність випару, кВт

     .

Потужність конвективного теплового потоку, кВт

     .