7.2 Приклади розв’язання задач

 

Задача 7.2.1. Визначити коефіцієнт теплопередачі у вертикальному трубчастому теплообміннику (heater), який призначений для нагрівання 30 т/год води від 20 оС до 95 оС. Швидкість води в латунних трубах діаметрами 14/12 мм і висотою 2,45 м складає 1,5 м/с. Труби обігріваються сухою насиченою парою з тиском 0,128 МПа. Визначити також витрату пари. Поверхня нагріву теплообмінника складає 19,38 м2.

Розв’язування

Середня температура води, оС

    

Теплофізичні характеристики води для середньої температури (додаток В): r = 984 кг/м3; ср = 4,187 кДж/(кгЧК); l = 0,665 Вт/(мЧК); n = 0,5Ч10-6 м2/с; Рrв = 3,12.

Секундна витрата води, кг/с

     .

Теплова потужність теплообмінника, кВт

    

Параметри пари на лінії насичення (додаток Б): tн =107 oC;
hўў = 2685 кДж/кг; r = 2238 кДж/кг; hў = 447 кДж/кг.

Витрата (expence) грійної пари, кг/с

     .

Із табл. 5.7 для температури tн =107 oC визначаємо комплекси:
А = 57,6 1/м; В = 6,7Ч10-3 м/Вт.

Температуру зовнішньої стінки труби в першому наближенні беремо рівною tзн = 85 оС. значення критерію Прандтля Рrр = 1,7 (додаток Б).

Різниця температур в процесі конденсації пари, оС

     .

Приведена висота труб

     .

Оскільки z > zкр = 2300, то рух плівки конденсату змішаний, тоді

    

Коефіцієнт тепловіддачі в процесі конденсації пари, Вт/(м2ЧК)

     .

Критерій Рейнольдса для потоку води в трубах

     .

Температуру внутрішньої стінки труби в першому наближенні беремо рівною 83,6 оС. Критерій Прандтля для цієї температури визначаємо із додатка В: Рrст = 2.

Критерій Нуссельта

    

Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої стінки труби до води, Вт/(м2ЧК)

     .

Коефіцієнт теплопровідності латуні (додаток А): lл =104 Вт/(мЧК).

Оскільки відношення діаметрів dз/dв = 14/12 = 1,166 < 1,2, то коефіцієнт теплопередачі можна визначати як для плоскої стінки, тобто, Вт/(м2ЧК)

     .

Питомий тепловий потік, кВт/м2

     .

Перевіряємо вибрані температури стінок труби, оС

     ;

     .

Оскільки розбіжність між вибраними і розрахунковими значеннями температур не перевищує 1%, уточнювати розрахунки не потрібно.

Задача 7.2.2. В трубчастому підігрівнику повітря з витратою 21,5 кг/с має підігріватись від 30 до 260 оС. Грійним теплоносієм є димові гази, які містять 12% СО2 і 5% Н2О за об’ємом. Гази з витратою 19,6 кг/с і швидкістю 8 м/с поперечно обтікають шаховий пучок труб з діаметрами 38/32 мм і кроками між трубами S1 = 78 мм і S2 = 64 мм. Повітря рухається в трубах зі швидкістю 12 м/с. Температура газів на вході в повітропідігрівник складає 380 оС, а тиск газів 100 кПа. Визначити коефіцієнт теплопередачі. Кількість рядів труб 10. Матеріал труб – сталь (l = 45 Вт/(мЧК)).

Розв’язування

Середня температура повітря

    

Теплофізичні властивості повітря для для середньої температури (додаток Д): rп=0,844 кг/м3; Срп = 1,01 кДж/(кгЧК); lп = 0,0352 Вт/(мЧК);
nп = 28,3Ч10-6 м2/с; Рrп = 0,684.

Теплова потужність повітропідігрівника, кВт

    

Критерій Рейнольдса для потоку повітря

     .

Критерії Нуссельта для повітря

    

Коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої стінки труби до повітря, Вт/(м2ЧК)

     .

Оскільки кінцева температура відхідних газів, їх середня температура та теплоємність невідомі беремо в першому наближенні tўўг = 160 оС.

Середня температура газів, оС

    

Теплоємність газів для середньої температури із додатка Е:
Срг = 1,1145 кДж/(кг·К).

Середня теплоємність газів із рівняння теплового балансу, кДж/(кгЧК)

     .

Оскільки розбіжність між значеннями Срг перевищує 3%, уточнюємо розрахунки. В другому наближенні беремо tўўг = 150 оС. Тоді оС;
Срг = 1,111 кДж/(кг·К), а  кДж/(кгЧК). Отже, подальших уточнень робити не потрібно.

Теплофізичні властивості газів для середньої температури оС із додатка Е: lг = 0,045 Вт/(мЧК); nг = 41,2Ч10-6 м2/с; Рrг = 0,66.

Критерій Рейнольдса для потоку газів

     .

Оскільки 103 < Re < 2·105, то режим обтікання шахового пучка перехідний. Відношення S1/ S2 = 74/68 = 1,22.

Поправковий коефіцієнт

     ?S = 1,221/6 = 1,033.

Критерій Нуссельта для газів

    

Коефіцієнт тепловіддачі до третього ряду, Вт/ (м2ЧК)

     .

Для однакової поверхні нагріву рядів середній коефіцієнт тепловіддачі буде, Вт/(м2ЧК)

     .

Ефективна довжина променя в пучку труб за (6.26), м

     .

Добутки парціальних тисків газів на середню довжину променя, кПа?м

     або 0,0144 м·бар;

     або 0,00585 м·бар.

Ступінь чорноти газів із додатків И, К та рис. 6.1

     ; ; .

Ступінь чорноти газів

     .

Орієнтовна середня температура стінки труби з боку газів, оС

     .

Абсолютні температури, оС

     Тст = + 273 = 205 + 273 = 478;

     Тг = + 273 = 265 + 273 = 538.

Питомий променистий тепловий потік, Вт/м2

    

Променистий коефіцієнт тепловіддачі від газів до зовнішньої стінки труби, Вт/(м2·К)

     .

Сумарний коефіцієнт тепловіддачі від газів, Вт/(м2·К)

     .

Оскільки dз/dв = 38/32 = 1,187 < 1,2, то коефіцієнт теплопередачі можна визначати як для плоскої стінки, тобто, Вт/(м2ЧК)

     .

Задача 7.2.3. В приміщенні з температурою 20 оС прокладений сталевий трубопровід з діаметрами 219/210 мм, в якому зі швидкістю 1 м/с тече вода з температурою 140 оС. Температура внутрішньої стінки труби дорівнює 135 оС. Коефіцієнт теплопровідності сталі 45 Вт/(м·К). Визначити товщину шару ізоляції із совеліту (?із = 0,1 Вт/(м·К)) за умови, що температура зовнішньої стінки ізоляції не повинна перевищувати 45 оС, а лінійні втрати теплоти – 60 Вт/м.

Розв’язування

Орієнтовно значення коефіцієнта тепловіддачі до навколишнього повітря за (7.12)

     .

Критичний діаметр теплової ізоляції, м

     .

Оскільки dкр < dз = 0,219, то ізоляція "працюватиме" ефективно.

Із додатка В визначаємо теплофізичні властивості води для температури 140 оС і критерій Прандтля для температури стінки: lв = 0,685 Вт/(мЧК); nв = 0,217Ч10-6 м2/с; Рrв = 1,26; Рrст = 1,36.

Критерій Рейнольдса для потоку води

     .

Критерій Нуссельта

    

Коефіцієнт тепловіддачі від води до внутрішньої стінки труби, Вт/(м2ЧК)

     .

Необхідний термічний опір теплопередачі за умови заданої величини втрат, м·К/Вт

     .

Лінійний термічний опір процесу тепловіддачі від води до внутрішньої стінки труби, м·К/Вт

     .

Лінійний опір стінки труби, м·К/Вт

     .

Лінійний опір тепловіддачі від стінки ізоляції до повітря, м·К/Вт

     .

Сумарний термічний опір без опору ізоляції, м·К/Вт

     .

Термічний опір шару ізоляції, м·К/Вт

     .

Зовнішній діаметр ізоляції, м

     .

Товщина ізоляції, м

     або ?із = 55,5мм.