6.3 Задачі для самостійної роботи

 

Задача 6.3.1. Для зменшення променистого теплового потоку від топкової камери в приміщення котельної між стінкою камери із шамотної цегли і зовнішньою обшивкою із листової сталі установлюють екран. Визначити, з яким ступенем чорноти має бути екран для того, щоб температура зовнішньої обшивки не перевищувала 50 оС за умови, що температура шамотної кладки 150 оС, а тепловий потік має не перевищувати 200 Вт/м2. Визначити також температуру екрана.

Задача 6.3.2. В печі розмірами 2,536 м температура газів становить 400 оС. Гази містять 10% СО2; 7% Н2О за об’ємом. Визначити питомий тепловий потік випромінюванням до поду печі, якщо температура поду 180 оС, а ступінь чорноти 0,9.

Задача 6.3.3. Визначити втрати теплоти від паропровода в приміщення з температурою 25 оС, якщо діаметр паропровода 150 мм, ступінь його чорноти 0,6, довжина 25 м, а температура зовнішньої поверхні 150 оС.

Задача 6.3.4. Електронагрівник у вигляді дроту діаметром 0,5 мм споживає потужність 400 Вт. Ступінь чорноти дроту 0,85, а температура огородження нагрівача 15 оС. Визначити температуру дроту без урахування конвективного теплообміну.

Задача 6.3.5. Між двома сталевими плоскими листами з температурами 450 і 100 оС розташований екран із окисленої латуні. Визначити температуру екрана і променистий тепловий потік, а також як зміняться ці величини в разі встановлення екрана із хрому.

Задача 6.3.6. На відстані 0,4 м одна від одної розташовані дві пластини однакової ширини по 0,8 м. Більш нагріта пластина із окисленої міді має температуру 600 оС і передає 2516 Вт/м2 другій пластині з окисленої сталі. Визначити температуру поверхні сталевої пластини.

Задача 6.3.7. Стінка трубопроводу діаметром 400 мм нагріта до 527 оС. Трубопровід розміщений в каналі розмірами 600800 мм, поверхня якого має температуру 127 оС. Визначити променистий тепловий потік, якщо ступінь чорноти трубопроводу і каналу 0,75 і 0,5, відповідно.

Задача 6.3.8. Труба із окисленої сталі діаметром 100 мм і довжиною 5 м оточена екраном із окисленого алюмінію діаметром 120 мм. Визначити, в скільки разів зменшиться променистий тепловий потік за умови, що температури труби і зовнішнього середовища залишаються сталими.

Задача 6.3.9. По ніхромовому дроту діаметром 1 мм проходить електричний струм силою 8 А. Визначити температуру дроту, якщо температура довкілля 10 оС, а питомий електричний опір дорівнює 1,1·10-6 Ом·м. Конвективною тепловіддачею знехтувати.

Задача 6.3.10. Горизонтальний паропровід із окисленої сталі діаметром 300 мм і довжиною 10 м має температуру зовнішньої поверхні 507 оС. Паропровід прокладений в приміщенні віддалік від стін. Визначити коефіцієнт променисто-конвективного теплообміну і теплові втрати, якщо температура довкілля 27 оС.

Задача 6.3.11. На стінках топкової камери (furnace) установлений однорядовий екран із сталевих труб діаметром 70 мм і з кроком між трубами 100 мм. Визначити променистий тепловий потік, якщо температура стінки 1100 оС, температура поверхні труб 607 оС, а ступінь чорноти стінки 0,85.

Задача 6.3.12. Дві горизонтальні труби з окисленої сталі діаметром 300 і 150 мм і довжиною 30 м мають однакову температуру 407 оС. Визначити втрати теплоти за рахунок вільної конвекції та променистого теплообміну, якщо температура зовнішнього повітря 27 оС.

Задача 6.3.13. Температури двох сталевих пластин дорівнюють 327 і 127 оС, відповідно. Відстань між пластинами 0,3 м. Визначити питомий променистий тепловий потік, а також як він зміниться, якщо між пластинами встановити екран зі ступенем чорноти 0,08.

Задача 6.3.14. Визначити променистий тепловий потік між двома чорними дисками, розташованими в паралельних площинах на відстані 0,5 м. Температура першого диска 527 оС, а другого 207 оС. Диски однакових діаметрів d1=d2=0,5 м.

Задача 6.3.15. За умовами задачі 6.3.14 визначити, як зміниться променистий тепловий потік в разі збільшення діаметра менш нагрітого диска в 2 рази за умови сталих інших параметрів.

Задача 6.3.16. За умовами задачі 6.3.14 визначити, як зміниться променистий тепловий потік в разі зменшення відстані між дисками в 2 рази за умови незмінних інших параметрів.

Задача 6.3.17. Визначити променистий тепловий потік від димових газів до поверхні циліндричного газоходу діаметром 0,5 м. Гази містять 12% СО2 і 5% Н2О. Тиск газів 100 кПа, температура газів на вході та на виході з газоходу 800 і 600 оС, відповідно. Середня температура стінок газоходу (gas main) 380 оС, а ступінь чорноти 0,85.

Задача 6.3.18. Визначити променистий коефіцієнт тепловіддачі від потоку газів до поверхні труб пароперегрівника діаметром 38 мм. Труби розташовані в шаховому порядку з кроками S1 = S2 = 2d. Температура газів на вході в пароперегрівник 1000 оС, а на виході з нього 787 оС. Середня температура стінки труби 487 оС, а її ступінь чорноти 0,8. Гази містять 10% СО2 і 5% Н2О. Загальний тиск газів 100 кПа.

Задача 6.3.19. За умовами задачі 6.3.18 визначити променистий коефіцієнт тепловіддачі, якщо S1 = S2 = 1,7d, вміст СО2 – 14%, вміст Н2О – 7%, а інші дані залишаються незмінними.

Задача 6.3.20. В нагрівальній печі (heating stove), об’єм якої 12 м3 температура газів стала і дорівнює 1200 оС. Поверхня огородження складає 28 м2. Загальний тиск 100 кПа. Гази містять 12% СО2 і 6% Н2О. Визначити ступінь чорноти газової суміші та власне випромінювання продуктів згорання.

Задача 6.3.21. На стінках топкової камери розташований однорядний екран із труб діаметром 80 мм з кроком між трубами 110 мм. Визначити питомий променистий тепловий потік, якщо ступені чорноти стінок і труб 0,85 і 0,75, відповідно, температури стінок і труб 1273 К і 723 К.

Задача 6.3.22. За умови задачі 6.3.20 визначити променистий коефіцієнт тепловіддачі, якщо парціальні тиски двоокису вуглецю і водяної пари становлять 1·104 Па, а всі інші значення залишилися без змін.

Задача 6.3.23. Електронагрівник води являє собою циліндр діаметром 1 м і висотою 2 м з окисленою сталевою поверхнею. Він установлений в приміщенні розмірами 4106 м. Температура повітря та стін в приміщенні 20 оС. Визначити променистий і конвективний коефіцієнт тепловіддачі та втрати теплоти нагрівачем, якщо температура його поверхні 70 оС.

Задача 6.3.24. В каналі із полірованої сталі внутрішнім діаметром 160 мм співвісно розташований трубопровід із полірованої латуні діаметром 80 мм. Між каналом і трубопроводом розташовують циліндричний екран із полірованого алюмінію. Визначити, в скільки разів зменшиться променистий тепловий потік від труби до стінок каналу, якщо температура труби 327 оС, а температура каналу 47 оС.

Задача 6.3.25. Визначити, в скільки разів зменшиться променистий тепловий потік між двома паралельними пластинами, якщо між ними установити два екрани із полірованого алюмінію. Одна пластина сталева, а інша – латунна.

Задача 6.3.26. Визначити променистий тепловий потік від димових газів до поверхні квадратного перерізу розмірами 300300 мм. Середня температура газів 600 оС, температура стінки 300 оС. Ступінь чорноти газоходу 0,8. Гази містять 16% СО2 і 5% Н2О. Тиск газів 100 кПа.

Задача 6.3.27. Паропровід зовнішнім діаметром 150 мм проходить в приміщенні з температурою 17 оС. Визначити теплові втрати за рахунок конвективного і променистого теплообміну, якщо ступінь чорноти паропроводу 0,8, а довжина 15 м.

Задача 6.3.28. Сталева труба діаметром 70 мм і довжиною 10 м має температуру поверхні 250 оС. Труба розташована в бетонному каналі з перерізом 150150 мм. Визначити променистий тепловий потік, якщо температура стінок каналу складає 40 оС.

Задача 6.3.29. Електричний струм проходить по ніхромовому дроту діаметром 2 мм і нагріває його до температури 447 оС. Сила струму дорівнює 20 А, а опір дроту – 0,85 Ом. Дріт охолоджується як за рахунок променистого теплообміну, так і за рахунок конвективного теплообміну. Визначити променистий та конвективний коефіцієнти тепловіддачі та загальний питомий тепловий потік, якщо температура повітря 20 оС.

Задача 6.3.30. Визначити променистий коефіцієнт тепловіддачі від потоку газів до поверхні труб теплообмінника діаметром 22 мм. Труби сталеві, розташовані в шаховому порядку з кроками S1 = S2 = 1,7d. Середня температура газів в теплообміннику 477 оС, а температура стінок труб 277 оС. Гази містять 17% СО2 і 7% Н2О. Тиск газів 100 кПа.

Задача 6.3.31. За умовами задачі 6.3.30 визначити, як зміниться променистий коефіцієнт тепловіддачі в разі збільшення діаметра труб до 30 мм і об’ємного вмісту газів: СО2 – 12%, Н2О – 8%.