4.2 Приклади розв’язання задач

 

Задача 4.2.1. Дріт з алюмінію діаметром 6 мм охолоджується поперечним потоком повітря з температурою 10 оС. Швидкість руху повітря 1 м/с. Визначити температуру дроту і необхідну силу струму, якщо питомий електричний опір алюмінію ρ = 2,86·10-8 Ом·м, а тепловий потік 2,7 кВт/м2.

Розв’язування

Теплофізичні властивості повітря для tп = 10 оС (додаток Г): λ = 0,0251 Вт/(м·К); ν = 14,16·10-6 м2/с; Prр = 0,705.

Критерій Рейнольдса

     .

Оскільки , то критерій Нуссельта визначаємо за (4.5)

     .

Середній коефіцієнт тепловіддачі від дроту до повітря, Вт/(м2·К)

     .

Температура на поверхні дроту, оС

     .

Електричний опір дроту, Ом

     .

Тепловий потік, Вт

     ,

     .

Допустима сила струму, А

     .

Задача 4.2.2. Труба із зовнішнім діаметром 25 мм охолоджується поперечним потоком (φ = 90о) трансформаторного масла з температурою 20 оС. Визначити необхідну температуру стінки труби за умови, що швидкість масла 1 м/с, а питоме тепловідведення 45 кВт/м2.

Розв’язування

Теплофізичні властивості трансформаторного масла для tм = 20 оС (додаток Ж): λ = 0,11 Вт/(м·К); ν = 22,5·10-6 м2/с; Prр = 298.

Критерій Рейнольдса

     .

Оскільки , то використовуємо рівняння (4.6)

    

Через те, що останній вираз містить невідому величину Prс, то задача розв’язується графо-аналітичним методом. Беремо три значення температури стінки: tc1 = 40 оC; tc2 = 60 оC; tc3 = 80 оC. Для таких температур значення Prс будуть дорівнювати 146, 87,8, 59,3, відповідно. Тоді

     ;

     ;

     .

Коефіцієнти тепловіддачі, Вт/(м2·К):

     ;

     ;

     .

Питомі теплові потоки, кВт/м2:

     ;

     ;

     .

 

Будуємо залежність q = f(tc), яка показана на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Залежність питомого теплового потоку від температури стінки труби

Із рис. 4.1 для заданого теплового потоку (q = 45кВт/м2/sup>) визначаємо
tc = 64,5 оС.

Тоді Prc = 84; .

Середній коефіцієнт тепловіддачі від стінки труби до масла, Вт/(м2·К)

     .

Задача 4.2.3. Підігрівник води виготовлений із труб діаметрами 30/26 мм. Труби розташовані в шаховому порядку з поперечним і повздовжнім кроком S1 = S2 = 2,5d. Кількість труб в ряду z = 8, кількість рядів труб n = 6. Температури грійного повітря t1 = 400 оC, t2 = 300 оC, середня температура стінок труб tс = 150 оC. Визначити довжину труб підігрівника, якщо його потужність 260 кВт, а швидкість повітря 10 м/с.

Розв’язування

Середня температура повітря, оС

     .

Теплофізичні властивості повітря для середньої температури
t = 350 оС (додаток Д): λ = 0,049 Вт/(м·К); ν = 55,46·10-6 м2/с; Prр = 0,676.

Критерій Рейнольдса

     .

За таких умов сталі в критеріальному рівнянні (4.8) згідно з табл. 4.2 дорівнюватимуть С = 0,4; n = 0,6; εc = 11/6 = 1. Тоді критеріальне рівняння буде мати вигляд

     .

Коефіцієнт тепловіддачі до третього ряду, Вт/(м2·К)

     .

Середній коефіцієнт тепловіддачі в пучку, Вт/(м2·К)

    

Питомий тепловий потік, кВт/м2

     .

Необхідна поверхня нагріву, м2

     .

Необхідна довжина труби в апараті, м

     .

Задача 4.2.4. Трубчастий підігрівник являє собою коридорний пучок труб зовнішнім діаметром 38 мм і довжиною 3 м. Поперечний і повздовжний кроки в пучку становлять S1 = S2 = 2,3d. Кількість рядів труб z = 5, кількість труб в одному поперечному ряді n = 8. Повітря підігрівається від 20 до 80 оС. Температура зовнішньої поверхні труб підтримується рівною 150 оС. Визначити теплову потужність повітропідігрівника, якщо швидкість повітря 10 м/с.

Розв’язування

Середня температура повітря, оС

     .

Теплофізичні властивості повітря для середньої температури tпов = 50 оС (додаток Г): λпов = 0,0283 Вт/(м·К); νпов = 17,95·10-6 м2/с; Prр = 0,7.

Критерій Рейнольдса

     .

За умови критеріальним рівнянням буде рівняння (4.8), яке буде мати вигляд

    

Коефіцієнт тепловіддачі до третього ряду труб, Вт/(м2·К)

     .

Середнє значення коефіцієнта εz за (4.9)

     .

Середній коефіцієнт тепловіддачі в пучку, Вт/(м2·К)

     .

Питомий тепловий потік, Вт/м2

     .

Поверхня нагріву повітронагрівника, м2

     .

Потужність повітронагрівника, кВт

     .

Задача 4.2.5. Нагрівний пристрій являє собою корпус з розмірами 0,81,25 м, в якому в коридорному порядку розташовані оребрені труби. Діаметр труб 20 мм, а поперечний крок між ними S1 = 50 мм. Висота ребер 10 мм, крок між ребрами 5 мм, а товщина ребер 1 мм. Труби поперечно обтікає повітря з температурою 50 оС і витратою 5,68 кг/с. Визначити середній коефіцієнт тепловіддачі для круглих і квадратних ребер.

Розв’язування

Площа поперечного перерізу корпусу нагрівника, м2

     .

Площа вузького перерізу для проходу повітря за (4.11)

    

Середня температура повітря, оС

     .

Теплофізичні властивості повітря для середньої температури t = 50 оС (додаток Д): λ = 0,0283 Вт/(м·К); ν = 17,95·10-6 м2/с; Prр = 0,7.

Швидкість повітря у вузькому перерізі нагрівника, м/с

     .

Критерій Рейнольдса

     .

Відношення

     ; .

Критерій Нуссельта для труб з круглими ребрами за (4.10) із табл. 4.3.

    

Коефіцієнт тепловіддачі для оребреної поверхні з круглими ребрами, Вт/(м2·К)

     .

Для оребреної поверхні з квадратними ребрами

    

Коефіцієнт тепловіддачі для оребреної поверхні з квадратними ребрами, Вт/(м2·К)

     .