3.2 Приклади розв’язання задач

 

Задача 3.2.1

Пластина розмірами 0,91,5 м обдувається повітрям, температура якого 20 оС, а швидкість 0,2 м/с. Визначити тепловий потік від пластини до повітря, якщо температура стінки пластини 80 оС.

Розв’язування

Теплофізичні властивості повітря для tп = 20 оС (додаток Г): λ = 0,0259 Вт/(м·К); ν = 15,06·10-6 м2/с; Pr = 0,703.

Критерій Рейнольдса

     .

Оскільки Re < 105, то режим обтікання пластини ламінарний. Критерій Нуссельта визначаємо за (3.6)

     .

Середній коефіцієнт тепловіддачі від стінки до повітря, Вт/(м2·К)

     .

Тепловий потік, Вт

     .

Задача 3.2.2. Вздовж пластини довжиною 5 м рухається вода з температурою 20 оС. Визначити питомий тепловий потік, а також товщину приграничного шару на відстані 0,5, якщо температура пластини 100 оС, а швидкість води 1 м/с.

Розв’язування

Теплофізичні властивості води для tв = 20 оС (додаток В):
λ = 0,599 Вт/(м·К); ν = 1·10-6 м2/с; Prр = 7,02, Prс = 1,75.

Критерій Рейнольдса

     .

Оскільки Re > 105, то режим течії води турбулентний.

Критерій Нуссельта визначається за (3.7)

    

Середній коефіцієнт тепловіддачі від стінки до води, Вт/(м2·К)

     .

Питомий тепловий потік, кВт/м2

     .

Для відстані х = 0,5 = 0,5·5 = 2,25 м критерій Рейнольдса буде

     .

Товщина приграничного шару за (3.3), м

     .

Середнє значення критерію Нуссельта

    

Середнє значення коефіцієнта тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Задача 3.2.3. В трубі з внутрішнім діаметром 9 мм і довжиною 3 м тече вода зі швидкістю 0,1 м/с. Середні значення температур стінки труби і води 20 і 60 оС, відповідно. Визначити середній коефіцієнт тепловіддачі від стінки труби до води.

Розв’язування

Теплофізичні властивості води для tв = 60 оС (додаток В):
λ = 0,659 Вт/(м·К); ν = 4,78·10-7 м2/с; β = 5,11·10-4 К-1; Prр = 2,98, Prс = 7,02.

Критерій Рейнольдса

     .

Оскільки Re < 2300, то режим руху ламінарний. Для визначення впливу природної конвекції необхідно визначити критерій Релея. При цьому за визначальну температуру треба брати середню температуру

     оС.

Критерій Релея

    

Оскільки , то природна конвекція впливає на теплообмін, а критерій Нуссельта визначається за (3.10)

    

Тут ε = 1, оскільки .

Середній коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Задача 3.2.4. В кільцевому каналі (ring canal), утвореному трубами діаметром Dвн = 60 мм і dзн = 50 мм тече вода зі швидкістю 1 м/с і температурою 10 оС. Середня температура стінки становить 60 оС. Визначити питомий та лінійний тепловий потоки.

Розв’язування

Еквівалентний діаметр кільцевого каналу, м

     .

Теплофізичні властивості води для tв = 20 оС (додаток В):
λ = 0,599Вт/(м·К); ν = 1,306·10-6 м2/с; Prр = 9,52, Prс = 2,98.

Критерій Рейнольдса

     .

Для визначення критерію Нуссельта використовуємо рівняння (3.12)

    

Середній коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Питомий тепловий потік, кВт/м2

     .

Поверхня теплообміну одного погонного метра каналу, м2

     .

Лінійний тепловий потік, кВт/м

     .

Визначимо тепер коефіцієнт тепловіддачі за формулою (3.11), зважаючи на те, що Pr > 2 і вводячи поправковий коефіцієнт εп із табл. 3.3.

    

Середній коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Як видно розбіжність складає 26 %. Отже, формулу (3.11) краще застосовувати для обчислення теплообміну в трубах.

Задача 3.2.5. Вода з початковою температурою 10 оС рухається зі швидкістю 2 м/с в трубі з внутрішнім діаметром 16 мм. Середня температура стінки труби становить 30 оС. Визначити тепловий потік і довжину труби, якщо температура води на виході з труби дорівнює 20 оС.

Розв’язування

Середня температура води

     .

Теплофізичні властивості води для середньої температури tв = 15 оС (додаток В): λв = 0,5865 Вт/(м·К); νв = 1,15·10-6 м2/с; Prр = 8,27, Prс = 5,66,
Ср = 4,148 кДж/(кг·К), ρв = 999 кг/м3.

Критерій Рейнольдса

     .

Режим течії турбулентний. Критерій Нуссельта визначаємо за (3.11). Оскільки довжина труби невідома, то поправковий коефіцієнт ε в першому наближенні беремо рівним одиниці. Тоді для Pr > 2 одержимо

    

Середній коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Площа поперечного перерізу труби, м2

     .

Масова витрата води в трубі, кг/с

     .

Тепловий потік до води, кВт

     .

Середньологарифмічний температурний напір, оС

     .

Довжина труби, м

     .

Оскільки /d = 2,79/0,016=174,6 > 50, то розрахунки уточнювати не потрібно.

Задача 3.2.6. Вода зі швидкістю 0,75 м/с і температурою 30 оС надходить в трубу діаметром 12 мм. Визначити температуру води на виході з труби, якщо довжина труби 2,2 м, а температура внутрішньої стінки труби 60 оС.

Розв’язування

Для обчислення коефіцієнта тепловіддачі необхідно знати середню температуру води в трубі. Оскільки температура води на виході з труби невідома, то задачу розв’язуємо методом послідовних наближень. Беремо температуру води на виході з труби 50 оС.

Середня температура води, оС

     .

Теплофізичні властивості води для середньої температури tв = 40 оС (додаток В): λ = 0,634 Вт/(м·К); ν = 0,659·10-6 м2/с; Prр = 4,31; Prс = 2,98;
Ср = 4,174 кДж/(кг·К), ρ = 992 кг/м3.

Критерій Рейнольдса

     .

Режим течії турбулентний. Критерій Нуссельта визначаємо за (3.11). для Pr > 2

    

Середній коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Площа поперечного перерізу труби, м2

     .

Масова витрата води в трубі, кг/с

     .

Площа поверхні теплообміну, м2

     .

Тепловий потік, Вт

     ,

де – середньологарифмічний температурний напір, оС

Підстановка числових даних в останнє рівняння дає:

     .

Звідки    

або     .

    

і tв2 = 50,2 оС.

Оскільки розбіжність між вибраним і отриманим значеннями температури води на виході із труби не перевищує 1%, то розрахунки уточнювати не потрібно.

Задача 3.2.7. За умови задачі 3.2.6 визначити, як зміниться коефіцієнт тепловіддачі, якщо трубу, в якій тече вода, виконати у вигляді змійовика з радіусом вигину 120 мм.

Розв’язування

Визначимо співвідношення:

     ;

     ;

     ;

     .

Оскільки критерій Ренольдса в задачі 3.2.6 Re = 13500, тобто більший останньої величини, то поправковий коефіцієнт становитиме

     .

Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К)

     .

Задача 3.2.8. Вода з середньою температурою 150 оС рухається в трубі діаметром 20 мм і довжиною 2,3 м. Визначити, з якою швидкістю треба прокачувати воду, щоб в разі турбулентного режиму її течії тепловий потік дорівнював 8,7 кВт. Визначити також температуру води на вході в трубу та виході з неї, якщо температура стінки труби дорівнює 170 оС і підтримується сталою.

Розв’язування

В першому наближенні вважаємо, що середній температурний напір дорівнює, оС

     .

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки до води, Вт/(м2·К)

     .

Теплофізичні властивості води для tв = 150 оС (додаток В): Ср = 4,31 кДж/(кг·К); ρ = 917 кг/м3; λ = 0,682 Вт/(м·К); ν = 0,2·10-6 м2/с; Prр = 1,17; Prс = 1,05.

Критерій Нуссельта

     .

Для турбулентного режиму руху із (3.11) визначаємо

    

Звідки Re = 3·104.

Швидкість води в першому наближенні, м/с

.

Масова витрата води в трубі, кг/с

     .

Підігрів води в трубі, оС

     .

Початкова і кінцева температури води, оС

     ;

     .

Середньологарифмічний температурний напір, оС

     .

Розбіжність між вибраним і розрахунковим температурним напором складає 12,7%. Тому для другого наближення беремо `Δtв = 17,5 оС.

Результати розрахунків для другого наближення такі: α = 3400 Вт/(м2·К); Re2 = 3,5·104; G2 = 0,182 кг/с; δt2 = 19,9 оC; tв1 ≈ 140 оС;  tв2 ≈ 160 оС; `Δtв = 18,2 оС. Розбіжність між вибраним і розрахунковим `Δtв становить 9%.

Для третього наближення беремо `Δtв = 18,2 оС. Результати розрахунків такі: α = 3300 Вт/(м2·К); Re3 = 3,45·104; G3 = 0,191 кг/с; δt3 = 20 оC; tв1  140 оС; tв2 ≈ 160 оС; `Δtв = 18,19 оС. Останнє значення `Δtв практично збігається з останнім вибраним значенням.