1 Теплопровідність для стаціонарного режиму

 

1.1 Загальні відомості

 

Для стаціонарного (усталеного) режиму температура в процесі передачі теплоти не змінюється за часом і на поверхні залишається сталою (tF = const). Для плоскої однорідної стінки зі сталими температурами на поверхнях tc1 і tc2 питомий тепловий потік (specific heat flow) одновимірний, і рівняння теплопровідності (thermal conductivity) за законом Фур’є має вигляд, Вт/м2 [4]

     ,     (1.1)

де – середнє значення коефіцієнта теплопровідності, Вт/(м·К) в межах зміни температур від tc1 до tc2;

δ – товщина (thickness) стінки, м;

– термічний опір (thermal resistance) стінки, (м2·К)/Вт, який характеризує зміну температури в стінці в разі проходження через стінку одиничного теплового потоку.

За умови сталого значення коефіцієнта теплопровідності температура в стінці змінюється за лінійним законом (рис. 1.1) і визначається за формулою

     ,     (1.2)

де х – поточна відстань.

Для багатошарової (polylayer) плоскої стінки (flat wall), яка містить n однорідних шарів рівняння теплопровідності за законом Фур’є буде

     ,     (1.3)

де – сумарний термічний опір усіх шарів стінки.

За умови сталих значень коефіцієнтів теплопровідності кожного шару температура за будь-яким шаром визначається за формулою

     .     (1.4)

Інколи застосовують так званий еквівалентний коефіцієнт теплопровідності

     .     (1.5)

Для однорідної циліндричної стінки (cylindrical wall) з внутрішнім і зовнішнім діаметром dв і dз (рис.1.1), відповідно і температурами стінки tc1 і tc2, тепловий потік відносять до одиниці довжини , до одиниці внутрішньої поверхні Fв або до одиниці зовнішньої поверхні Fз. При цьому розрахункові формули мають вигляд:

     ,     (1.6)

     ,     (1.7)

     ,     (1.8)

де – термічний опір однорідної циліндричної стінки з діаметрами dз і dв і коефіцієнтом теплопровідності λ.

Оскільки внутрішня і зовнішня поверхні труби різні, то і значення питомих теплових потоків різні, а співвідношення між ними визначаються за виразом

     .     (1.9)

Рівняння температурної кривої (temperature curve) всередині однорідної циліндричної стінки визначається за формулою

     .     (1.10)

У випадках, коли , значення питомого теплового потоку з точністю до ± 3,5% можна визначати як для плоскої стінки за формулою (1.1), де , а площа поверхні труби (surface of tube) для визначення повного теплового потоку обчислюється за середньоарифметичним діаметром

     .     (1.11)

В разі багатошарової циліндричної стінки з n шарами значення лінійного теплового потоку визначається за формулою

          (1.12)

де – сумарний термічний опір багатошарової циліндричної стінки.

Значення температур на межах шарів визначаються із рівняння лінійного теплового потоку

     .     (1.13)

 

Контрольні запитання

 

1. Поясніть механізм перенесення теплоти теплопровідністю.

2. Що таке стаціонарне і нестаціонарне температурне поле? Запишіть математичний вираз для температурного поля в загальному вигляді.

3. Що таке ізотермічні поверхні і температурний градієнт?

4. Як визначити тепловий потік через плоску та циліндричну стінки в процесі теплопровідності?

5. Дайте означення коефіцієнта теплопровідності. Поясніть його фізичний зміст та запишіть розмірність.

6. У чому полягає суть закону Фур?є?

7. Поясніть, як змінюється коефіцієнт теплопровідності зі збільшенням температури.

8. В яких межах змінюється коефіцієнт теплопровідності газів, рідин та твердих тіл?

9. Як визначаються температури на межах стику шарів багатошарової плоскої і циліндричної стінок?

10. Що називають термічним опором теплопровідності?

11. Поясніть, як залежить зміна температури в твердій стінці від теплопровідності стінки? За яким законом змінюється температура в плоскій та циліндричній стінках?

12. Який закон покладено в основу виведення диференційного рівняння теплопровідності Фур’є-Кірхгофа?

13. Що називають умовами однозначності? Назвіть фактори, які до них належать.

14. Якими величинами задаються граничні умови першого, другого та третього роду?

15. Поясніть фізичну суть основних видів теплообміну.